Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Alminnelig høring – utkast til statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene

Miljøverndepartementet ber om synspunkter på utkastet til statlig planretningslinje og hensiktsmessigheten av en slik retningslinje. På bakgrunn av høringsuttalelsene vil fastsetting av slik retningslinje bli vurdert.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.07.2009

Vår ref.: 200802073

Brevet i pdf.

Regjeringen signaliserte i Klimameldingen (St. meld. nr. 34 (2006-2007)) at den vil vurdere rikspolitiske retningslinjer for kommunalt klimaarbeid. På denne bakgrunn sender Miljøverndepartementet med dette på høring utkast til statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. En statlig planretningslinje har tilsvarende funksjon etter den nye plan- og bygningsloven som en rikspolitisk retningslinje har etter plan- og bygningsloven av 1985.

En viktig hensikt med en statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging er å konkretisere statlige forventninger til planleggingen i kommunene (herunder fylkeskommunene). I dag er de fleste kommunene i gang med klima- og energiplanlegging. Det er et mål at alle kommuner gjennomfører denne type planlegging, og integrerer den i sin ordinære planlegging etter plan- og bygningsloven. Det er også viktig at klima- og energiplanleggingen er spisset og relevant i forhold til klimautfordringene vi står overfor.

Miljøverndepartementet ber om synspunkter på utkastet til statlig planretningslinje og hensiktsmessigheten av en slik retningslinje. På bakgrunn av høringsuttalelsene vil fastsetting av slik retningslinje bli vurdert.

Vi ber om at høringsuttalelser er Miljøverndepartementet i hende innen mandag 20. juli.


Med vennlig hilsen

Lene Lyngby (e.f.)
ekspedisjonssjef

 Ingvild Andreassen Sæverud
 avdelingsdirektør

 

Samtlige departementer
Statsministerens kontor
Samtlige fylkesmenn
Samtlige fylkeskommuner
Samtlige kommuner
Sametinget
Miljøvernorganisasjonene

Arkitektenes fagforbund
Bjerknessenteret for klimaforskning
Byggenæringens landsforening
CICERO Senter for klimaforskning
Den Norske Advokatforening
Direktoratet for naturforvaltning
ECON 
Energiforsyningens Fellesorganisasjon
Enova 
Energibedriftenes landsforening
Fellesforbundet 
Forbrukerombudet 
Forbrukerrådet 
Fortidsminneforeningen 
Forum for strategisk nettutvikling
Friluftslivets fellesorganisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handelen og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Husbanken 
Huseiernes landsforbund
Høyskolen i Oslo 
Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
Kjelforeningen - Norsk energi
Kommunenes sentralforbund
KS Bedrift 
Landssammanslutninga av vasskraftkommunar
Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA 
Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag 
Norges handikapforbund
Norges ingeniørorganisasjon NITO
Norges Praktiserende arkitekter
Norges Skogeierforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norges Velforbund 
Norsk Byggtjeneste AS 
Norsk forening for bolig- og byplanlegging, c/o Den polytekniske forening
Norsk Fjernvarmeforening
Norsk Elvarmeforening 
Norsk Kommuneforbund
Norsk Naturforvalterforbund
Norsk Petroleumsinstitutt
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Boligbyggerlags Landsforbund
Norske landskapsarkitekters forening
Norske reindriftssamers landforbund
Norske Samers Riksforbund
Norske Sivilingeniørers forening
Næringslivets hovedorganisasjon
Regjeringsadvokatembetet
Reindriftsforvaltningen 
Rådgivende ingeniørers forening
Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet
Samenes landsforbund 
Sametinget 
SINTEF Byggforsk 
SINTEF Energiforskning
Småkraftforeninga 
Statens helsetilsyn 
Statens institutt for forbruksforskning
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statens forurensningstilsyn
Statens landbruksforvaltning
Statistisk Sentralbyrå 
Statsbygg 
Statsskog 
Statkraft 
Statnett 
Transportøkonomisk institutt
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Vestlandsforskning 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østlandsforskning 

Til toppen