Utredning knyttet til nye driftsformer i petroleumsindustrien

Safetec har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet kartlagt utviklingstrekk i petroleumsvirksomheten og bruken av såkalte flerbruksfartøy på norsk sokkel.

I følge rapporten har bruken av fartøy på sokkelen vært økende siden 2010. Safetec bygger i sin kartlegging blant annet på trafikkdata som viser omtrent en firedobling i fartøyenes operasjonstid på norsk sokkel fra 2010 til 2016. I følge rapporten var 64 fartøy engasjert i konstruksjons- og vedlikeholdsarbeid på norsk sokkel i 2016, en økning med 20 skip målt mot antall fartøy i 2010.  Rapporten viser altså at bruken av fartøy har økt betydelig mer enn antallet fartøy. I 2016 var 59 prosent av fartøyene utenlandskregistrert. Det er likevel de norske fartøyene som står for hoveddelen av aktiviteten. Safetec regner med at bruken av fartøyer vil øke ytterligere i årene som kommer. 

Safetecs rapport inneholder også en mer generell beskrivelse av utviklingstrekkene i petroleumsvirksomheten og mulige konsekvenser utviklingen kan få for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i næringen. 

Rapporten

Oppdragstaker

Safetec Nordic AS har utarbeidet rapporten.

Oppdragsgiver

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.