Utredning om Husbanken

Agenda Kaupang og Proba Samfunnsanalyse har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet Husbankens organisering og oppgaveløsning, og departementets styring av Husbanken. Mandatet til utrederne var todelt. De har hatt et evalueringsperspektiv som gir status på hvor Husbanken står i dag, og et utredningsperspektiv om mulig utvikling de neste fem årene.

Rapporten er et innspill til hvordan Husbanken og departementet kan jobbe enda mer effektivt, slik at flere vanskeligstilte på boligmarkedet kan få hjelp til å skaffe og beholde en bolig. Departementet har nå bedt Husbanken vurdere rapporten og oversende sine vurderinger innen 2. oktober 2017.

Utredning Husbanken: organisering, oppgaveløsning og styring