Valg av fag i Vg1 i Kunnskapsløftet og opptak til høyere utdanning

Departementet har mottatt mange henvendelser om klargjøring knyttet til valg av fag for elever som går i Vg1 dette skoleåret. Spørsmålene kan grupperes slik:

A Hvilke fag i Kunnskapsløftet må velges i Vg1 for å være sikret generell studiekompetanse eller tilfredsstille spesielle krav for opptak til universiteter og høgskoler   etter fullført videregående opplæring?

B Hvilke fag fra Reform 94 kan godkjennes som likeverdige med fag i Kunnskapsløftet i Vg1?

C Innføringstakten for nye læreplaner i Kunnskapsløftet

A Hvilke fag i Kunnskapsløftet må velges i Vg1 for å være sikret generell studiekompetanse eller tilfredsstille spesielle krav for opptak til universiteter og høgskoler etter fullført videregående opplæring?

Reviderte krav til generell studiekompetanse vil gå frem av ny forskrift om opptak til universiteter og høgskoler som skal gjelde fra og med opptak høsten 2009. Departementet tar sikte på å fastsette denne forskriften rundt årsskiftet 2006/07. Forskriften vil også omfatte bestemmelser om spesielle opptakskrav knyttet til læreplanene i Kunnskapsløftet.

A.1 Generell studiekompetanse
Departementet har tidligere gjort rede for hvilke minimumskrav til generell studiekompetanse som vil gjelde etter innføringen av Kunnskapsløftet. Generell studiekompetanse kan oppnås etter fullført og bestått videregående opplæring innen et av de studieforberedende utdanningsprogrammene eller én av de mulighetene innen yrkesfaglige utdanningsprogrammer som gir studiekompetanse (jf. rundskriv F-12-2006).

For å oppfylle kravet om matematikk til generell studiekompetanse kan elevene velge mellom en praktisk (P) variant og en teoretisk (T) variant.

Fellesfagene under vil fra og med opptaket høsten 2009 inngå i kravet til generell studiekompetanse:

Fellesfag                              Samlet omfang i timer       Samlet omfang i uketimer
                                              (60 min. enheter)           (45 min. enheter)

Norsk                                             393                                          14
Matematikk                                    224                                            8
Naturfag                                         140                                            5
Engelsk                                          140                                            5
Samfunnsfag                                    84                                            3
Historie                                    169/140/113*                                   6/5/4*

 *  Elever i studieforberedende utdanningsprogram skal ha 169 timer historie. Elever i påbygging til generell studiekompetanse og i studieforberedende Vg3 innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram skal ha 140 timer historie bortsett fra elever som følger læreplan i samisk som første eller andrespråk eller finsk andrespråk. Disse elevene skal ha minimum 113 timer historie samisk (egen læreplan). Tilsvarende krav gjelder for privatister.

A.2 Spesielle opptakskrav
Når det gjelder spesielle krav om programfag i matematikk for opptak til enkelte studier ved universiteter og høyskoler, kan en på generelt grunnlag si at det vil være en fordel å velge matematikk T (teoretisk) i Vg1 som grunnlag for programfag i matematikk og andre matematikkrelaterte programfag. Matematikk R1 (matematikk for realfag) bygger på Vg1T og selv om matematikk S1 (matematikk for samfunnsfag) formelt sett ikke bygger på en spesiell variant av fellesfaget matematikk i Vg1, vil det være en fordel å ha matematikk Vg1T. Formelt sett er det mulig å ta programfag i matematikk med både T (teoretisk) og P (praktisk) som utgangspunkt. Dette gjelder både matematikk R1 (matematikk for realfag) og matematikk S1 (matematikk for samfunnsfag), men det forutsetter at eleven selv må ta ansvar for å ha tilstrekkelig realkompetanse til å kunne begynne med programfaget.

Departementet har for å klargjøre premissene for opptak til universiteter og høgskoler sammenliknet gammel og ny læreplan i matematikk. Disse er vurdert som følger:

Kunnskapsløftet                                                                                               Reform 94
140 timer matematikk R1 vil bli behandlet tilsvarende                                          5 uketimer matematikk 2MX
140 timer matematikk R2 vil bli behandlet tilsvarende                                          5 uketimer matematikk 3MX
140 timer matematikk S1 vil bli behandlet tilsvarende                                          3 uketimer matematikk 2MZ
140 timer matematikk S2 vil bli behandlet tilsvarende                                          5 uketimer matematikk 3MZ

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli gjort endringer i de spesielle opptakskravene som gjelder nå, jf. det som står over om ny forskrift om opptak til universiteter og høgskoler som skal gjelde fra og med opptaket høsten 2009.

B Hvilke fag fra Reform 94 kan godkjennes som likeverdige med fag i Kunnskapsløftet i Vg1?
Prinsippene for overgang mellom Reform 94 og Kunnskapsløftet er fastsatt i forskrift til opplæringsloven, kapittel 24. I henhold til bestemmelsene der kan elever som har startet videregående opplæring i Reform 94 før skoleåret 2006-07, få kreditert bestemte fag fra Reform 94 som likeverdige med fag i Kunnskapsløftet. Dette betyr at de kan slippe opplæring i de tilsvarende fagene i Kunnskapsløftet. Hvordan slike krediteringer skal føres på kompetansebevis og vitnemål vil det bli gitt bestemmelser om senere.

Læreplanene i Reform 94 og Kunnskapsløftet har imidlertid ikke identisk innhold. Dette betyr at de fører fram til noe forskjellig kompetanse. Den som i Kunnskapsløftet har fått godkjent et Reform 94-fag og som ønsker å gå videre på et høyere nivå i det samme faget, har anledning til dette, men vedkommende må selv være ansvarlig for å skaffe seg nødvendig realkompetanse til å kunne fortsette på det høyere nivået i Kunnskapsløftet.

Det som er sagt ovenfor om krediteringer av Reform 94-fag gjelder både for elever og privatister.

B.1 Fellesfag i Vg1 i studieforberedende utdanningsprogram
Følgende felles allmenne fag i Reform 94 kan krediteres som fellesfag i Vg1 i Kunnskapsløftet:

Reform 94                                                                           Kunnskapsløftet
4 uketimer norsk                                                                 som 113 timer norsk
5 uketimer engelsk                                                              som 140 timer engelsk
5 uketimer matematikk 1MX                                                 som 140 timer matematikk Vg1T        
5 uketimer matematikk 1MY                                                 som 140 timer matematikk Vg1P
5 uketimer naturfag                                                             som 140 timer naturfag
2 uketimer samfunnslære                                                     som  84 timer samfunnsfag
2 uketimer geografi                                                             som   56 timer geografi
2 uketimer kroppsøving                                                        som   56 timer kroppsøving
4 uketimer B-språk                                                              som 113 timer fremmedspråk nivå II
4 uketimer C-språk                                                              som 113 timer fremmedspråk nivå I

B.2 Fellesfag i Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram
Følgende felles allmenne fag i Reform 94 kan krediteres som fellesfag i Vg1 i Kunnskapsløftet:

 

Reform 94                                                                           Kunnskapsløftet
2 uketimer norsk                                                                 som   56 timer norsk
2 uketimer engelsk                                                              som   84 timer engelsk
3 uketimer matematikk 1M                                                   som   84 timer matematikk Vg1T eller Vg1P
2 uketimer naturfag                                                             som   56 timer naturfag
2 uketimer kroppsøving                                                        som   56 timer kroppsøving

B.3 Programfag/prosjekt til fordypning i Vg1
Departementet vil senere komme tilbake til hvilke studieretningsfag fra grunnkurs i Reform 94 som kan godkjennes som tilsvarende programfag/prosjekt til fordypning i Vg1 for følgende utdanningsprogram:

- idrettsfag
- musikk, dans og drama
- studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for formgivingsfag
- yrkesfaglige utdanningsprogram

I tillegg vil det bli gitt bestemmelser om kreditering av økonomi og informasjonsbehandling og bedriftsøkonomi I fra studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.

B.4 Godkjenning av fag i Vg2 og Vg3
Det vil senere også bli gitt bestemmelser om kreditering av fag fra VKI og VKII i Reform 94.

C Innføringstakten for nye læreplaner i Kunnskapsløftet 
Innføringstakten for nye læreplaner i Kunnskapsløftet er fastsatt i kapittel 24 i forskrift til opplæringsloven. Elever som starter videregående opplæring i Vg1 skoleåret 2006-07, skal følge de læreplanene som er fastsatt i Kunnskapsløftet. Fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet fastsetter når læreplanene i Kunnskapsløftet skal tas i bruk, jf. § 24-5 i forskrift til opplæringsloven. Der programfag ikke er knyttet til spesifikke årstrinn i fag- og timefordelingen, fastsetter Utdanningsdirektoratet tidspunkt for første eksamen i faget.

Første sentralt gitte eksamen i et fag med læreplan i Kunnskapsløftet er om våren samme skoleår læreplanen skal tas i bruk. Lokalt gitt eksamen følger samme innføringstakt. Fylkeskommunen kan imidlertid bestemme at første eksamen i fag hvor det kun er lokalt gitt eksamen i stedet skal være om høsten (i november/desember) det skoleåret læreplanen tas i bruk.

For elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som ønsker å benytte prosjekt til fordypning til fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studie­kompetanse eller til programfag fra utdanningsprogram for studie­spesialisering, må innføringstakten likevel tilpasses i forhold til første anledning til å ta eksamen i det enkelte fag i Kunnskapsløftet. Opplæring som skal avsluttes før dette må følge læreplanene i Reform 94. Opplæring som er planlagt avsluttet samtidig med eller etter første ordinære eksamen i Kunnskapsløftet, skal følge læreplanene i Kunnskapsløftet.

Tilsvarende bestemmelser om innføringstakt gjelder også for elever som ønsker å ta fag som privatist og for andre som ønsker å ta fag som privatist i Kunnskapsløftet.

Under følger en oversikt over når første eksamen i fellesfagene er planlagt:

C.1 Studieforberedende utdanningsprogram

Første eksamen vår 2007
140 timer engelsk
140 timer naturfag
84 timer samfunnsfag*
56 timer geografi*       

Første eksamen vår 2008
224 timer matematikk Vg2P og Vg2T**
225 timer fremmedspråk nivå I og nivå II

Første eksamen vår 2009
393 timer norsk, 365 timer fremmedspråk nivå I+II
169 timer historie*
84 timer religion og etikk*
168 timer kroppsøving*

* bare lokalt gitt eksamen
** Elever som velger minst 140 timer programfag i matematikk skal få redusert timekravet i fellesfaget matematikk til 140 timer (F-12-2006). Disse elevene avslutter opplæringen i fellesfaget matematikk i Vg1 med standpunktvurdering. Det er ingen eksamen i Vg1 i fellesfaget matematikk.

C.2 Yrkesfaglige utdanningsprogram

Første eksamen vår 2007
84 timer matematikk Vg1P eller Vg1T *
56 timer naturfag*                              

Første eksamen vår 2008
112 timer norsk *
140 timer engelsk
84 timer samfunnsfag*
112 timer kroppsøving *                                

* bare lokalt gitt eksamen

C.3 Påbygging til generell studiekompetanse, studieforberedende Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Første eksamen vår 2009
281 (totalt 393) timer norsk
140 timer matematikk Vg2P eller Vg2T
84 timer naturfag*
140 eller 113 timer historie*
168 timer kroppsøving*

* bare lokalt gitt eksamen

Elever i påbygging til generell studiekompetanse og i studieforberedende Vg3 innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram skal ha 140 timer historie bortsett fra elever som følger læreplan i samisk som første eller andrespråk eller finsk andrespråk. Disse elevene skal ha minimum 113 timer historie samisk (egen læreplan). Tilsvarende krav gjelder for privatister.

Med hilsen

Johan Raaum
ekspedisjonssjef

                                                                                          Cathrin Sætre
                                                                                          avdelingsdirektør