Vedrørende varsling til Helse- og omsorgsdepartementet

Det vises til tidligere kontakter i denne saken, senest ditt brev datert 23. mars 2014.

Innledningsvis vil departementet takke for at du har tatt opp denne saken med Helse- og omsorgsdepartementet. Som eier av de regionale helseforetakene er departementet opptatt av at spesialisthelsetjenesten og helseforetakene drives i tråd med lov- og avtaleverk, etiske retningslinjer og til beste for innbyggerne. Det er derfor viktig at enkeltpersoner eller grupper påpeker eventuelle kritikkverdige forhold ved helseforetakenes drift. Samtidig innebærer styringsmodellen som Stortinget har fastsatt at foretakene har stor autonomi når det gjelder prioriteringer, det er det enkelte foretak som er arbeidsgiver, og de er selv part i de avtaler de inngår.

Du har tatt opp flere forhold i møter med departementet og i skriftlig dokumentasjon. I ditt brev av 23. mars 2014 skriver du at du mener at disse forholdene bør være gjenstand for en ekstern granskning. Helse- og omsorgsdepartementet har kommet til at foretaket kan kritiseres for flere forhold. Departementet ser imidlertid ikke at det er nødvendig å foreta en ekstern granskning. Vi vil i det videre gå gjennom noen av de punkter du har tatt opp i din varsling.

Inngåelse av kontrakt i 2003

Når det gjelder inngåelsen av kontrakten i 2003, ble denne saken behandlet av Riksrevisjonen og omtalt i Dokument 3:2 for 2004-2005. I sin konklusjon skriver Riksrevisjonen:

"Av dokumentasjonen fra Helse Nord RHF går det fram at det regionale foretaket ikke hadde til hensikt å følge regelverket ved utvelgelsen av nytt IT-pasientssystem, da det på bakgrunn av tidligere erfaringer søkte å inngå avtale med DIPS ASA. Etter Riksrevisjonens vurdering er det både uheldig og betenkelig at Helse Nord RHF så vidt bevisst har søkt å unngå forretningsmessig innsyn og åpenhet i anskaffelsesprosessen av omfattende IT-pasientssystemer for samtlige sykehus i foretaksgruppen. Riksrevisjonen konstaterer at Helsedepartementet er enig i at anskaffelsen skulle ha skjedd gjennom full konkurranse."

Dette er klar kritikk fra Riksrevisjonen, som Helse- og omsorgsdepartementet sluttet seg til.

Helse- og omsorgsdepartementet har etter man ble kjent med brevet fra Accenture oversendt dette til Riksrevisjonen og bedt om å få deres vurdering av om kjennskap til dette brevet ville ha endret Riksrevisjonens konklusjon fra 2005. I brev datert 12. februar 2014 skriver Riksrevisjonen følgende:

"Brevet fra Accenture understøtter etter vår vurdering dokumentasjonen som vi hadde i
2004 om at Helse Nord RHF ikke hadde til hensikt å følge regelverket ved anskaffelse av
nytt IT-pasientsystem. Kjennskap til brevet ville derfor ikke ha endret Riksrevisjonens
vurdering og uttalelse i Dokument 3:2 (2004-2005), og vi har ingen planer om å vurdere
forholdene rundt inngåelsen av rammeavtalen i 2003 på nytt."

I ditt brev skriver du at et åpent anbud i 2003 sannsynligvis ville fått etablert en regional rammeavtale for RIS/PACS, og at dette også ville åpnet for lokal utvikling av kliniske IT-løsninger. Departementet finner det vanskelig å spekulere i hva utfallet kunne ha vært med en annen fremgangsmåte. Departementet finner derfor heller ikke grunnlag for å endre på sin konklusjon fra 2005, hvor departementet sa seg enig i Riksrevisjonens relativt sterke kritikk av anskaffelsessaken.

Manglende informasjon om de juridiske innvendingene fra Accenture og advokatfirmaet Simonsen Føyen

Det er klarlagt at brevet fra Accenture ikke ble oversendt Riksrevisjonen, noe Riksrevisjonen i det tidligere nevnte brev har beskrevet som "prinsipielt meget uheldig." Helse Nord RHF har i møte med statsråd Høie 27. februar d.å. beklaget at brevet ikke ble oversendt Riksrevisjonen.

Helse- og omsorgsdepartementet finner det kritikkverdig at Helse Nord RHF ikke oversendte brevet fra Accenture til Riksrevisjonen. Det er imidlertid vanskelig for departementet å vurdere om dette skjedde som følge av en inkurie, feil vurdering eller som en bevisst handling.

Helse Nord RHF har videre opplyst at styreleder flere ganger ble informert av daværende konstituert administrerende direktør Finn Henry Hansen om brevet fra Accenture. Videre har Helse Nord RHF vist til at saken var tema på styringsgruppemøtet, og de har vist til møtereferat datert 27. august 2003. Det fremgår der at den juridiske vurderingen til advokatfirmaet Simonsen Føyen ble omtalt i møtet. Helse Nord RHF skriver i e-post til departementet at Accentures brev ble ettersendt til styringsgruppen. Det siste fremgår av referatet, hvor det står under pkt. 5 "OJKs vurderinger ble ettersendt".

Departementet kan i liten grad etterprøve hvordan informasjonen om de juridiske innvendingene fra Accenture og Simonsen Føyen ble kommunisert internt i organisasjonen. Din vurdering er at dette aktivt og bevisst ble skjult for beslutningstakerne. Departementet må legge til grunn at konstituert administrerende direktør Finn Henry Hansen orienterte styreleder om brevet fra Accenture, og at saken også ble omtalt i styringsgruppen. Hvorvidt dette var en god nok orientering og om en eventuelt bedre informasjon ville ha medført at man hadde bestemt å gjennomføre kjøpet ved et anbud, er 10 år etter de aktuelle møtene ble holdt og kjøpet gjennomført, ikke mulig å vurdere.

Departementet vil likevel peke på at dokumentasjon synes noe mangelfull når det gjelder å dokumentere når og hvordan styringsgruppen og styret i Helse Nord RHF ble orientert om vurderingene fra Accenture og Simonsen Føyen. Dette var en viktig kontrakt med en vesentlig økonomisk ramme. Dette i seg selv innebar at avgjørelsen, som i dette tilfellet bl.a. var ikke å følge det klare råd som virksomhetens egne rådgivere kom med, burde hatt en god forankring i egen virksomhet. I dette ligger også at bakgrunnen for avgjørelsene må kunne etterprøves i ettertid. Den dokumentasjon som foreligger vanskeliggjør dette.

Burde kontrakten fra 2003 blitt avsluttet tidligere

Det ble tidlig fastslått at kontrakten i 2003 var inngått i strid med anbudsreglene. Selv om Helse Nord RHF i sitt brev til departementet datert 28. januar 2014 skriver at de "andre mer uformelle juridiske råd, var mindre entydige" kunne det i hvert fall ikke lenger være noen tvil når Riksrevisjonen kom med sin uttalelse i 2005. Departementet stiller også spørsmål om det er riktig å basere en såpass viktig avgjørelse på "uformelle juridiske råd", når Accenture og advokatfirmaet Simonsen Føyen som var virksomhetens rådgivere hadde kommet til en annen konklusjon.

Det var imidlertid først mot slutten av 2009 at det ble utlyst et anbud som skulle avslutte den ulovlig inngåtte kontrakten. I notat til direktørmøtet den 9. januar 2009 skriver Fanghol at man etter å ha innhentet en uttalelse fra advokatfirmaet Wikborg & Rein, har kommet til at det må iverksettes en kunngjøring av ny EPJ/PAS anskaffelse.

Helse- og omsorgsdepartementet er kritisk til at den ulovlig inngåtte avtalen ikke ble avsluttet før i 2010/11. Det at en oppsigelse av kontrakten ville kunne medføre en økonomisk belastning er i seg selv ikke et grunnlag for å opprettholde en ulovlig kontrakt. Helse Nord RHF har pekt på at de hadde en vanskelig økonomisk situasjon, og dermed ikke kunne avslutte den inngåtte kontrakten. En oppsigelse av kontrakten ville innebære at Helse Nord RHF kunne bli erstatningsansvarlig overfor DIPS AS. Helse- og omsorgsdepartementet ser at dette ville være en risiko, men samtidig kan en ikke utelukke at et mulig resultat av en slik anbudskonkurranse kunne være at DIPS AS uansett hadde fått den aktuelle kontrakten. Kostnadene ved en anbudsrunde tilbake i 2003/4 ville først og fremst vært knyttet til avholdelse av et slikt anbud. Det vises i den forbindelse også til uttalelsen fra Wikborg & Rein som er klar på at avtalen var ulovlig da den ble inngått i 2003. Uttalelsen var også klar på at avrop/bestillinger foretatt under avtalen med DIPS AS kan anses som ulovlige direkte anskaffelser. I saksfremlegget til direktørmøtet er dette beskrevet på følgende måte:

"På tross av den tolking som er gjort av undertegnede knyttet til muligheten for direkteanskaffelser anbefaler ikke Wikborg & Rein en videreføring av denne praksis og stiller også spørsmål ved om denne er lovlig. Årsaken til dette er at denne type direkteanskaffelser kan sies å sementere den ulovlige avtalen som i sin tid ble inngått og som sådan virke hemmende på konkurranse i markedet."

Inngåelse av ny avtale i mars 2011

Når det gjelder inngåelse av ny avtale i mars 2011, finner Helse- og omsorgsdepartementet ikke noe grunnlag til å kritisere denne. Vi viser også til at KOFA i to klagesaker har vurdert deler av denne konkurransen, og at KOFA har funnet at det ikke foreligger brudd på forskriften om offentlige anskaffelser. Departementet mener også at Helse Nord RHF tok hensyn til at kontrakten fra 2003 var ulovlig, ved at eventuelle omstillingskostnader ikke ville bli vektlagt ved kjøp innenfor områder som tidligere skulle ha vært konkurranseutsatt. Dette følger av dokumentet "Anskaffelse av kliniske systemer – konkurransebestemmelser."

I din kontakt med departementet har du visst til det du mener er manglende medvirkning av de tillitsvalgte og manglende informasjon til styret i tilknytning til dette anbudet. Det vil verken være mulig eller riktig for departementet å vurdere dette. Når det gjelder medvirkning av de ansattes tillitsvalgte så styres medvirkning av avtaler som departementet ikke er part i. Det vil være avtalepartene som eventuelt må ta opp brudd på bestemmelsene om medvirkning i disse avtalene.

Departementet kjenner heller ikke til at et flertall av styret har hatt noen innvendinger rundt prosessen knyttet til inngåelse av ny avtale i mars 2011.

Manglende oppfølging av din varsling i 2009 og arbeidsrettslige konsekvenser av denne varslingen.

Helse Nord RHF har orientert departementet om hvordan varslingen din i 2009 ble fulgt opp. Helse Nord RHF mener at oppfølgingen var god og adekvat, og departementet kan ikke se at det fremstår som åpenbart at så ikke var tilfelle. At det tok relativt kort tid fra du hadde gitt din varsling, og frem til saksbehandlingen i varslingen var avsluttet, må også sees i lys av at virksomheten i motsetning til departementet, har hatt god innsikt i store deler av det sakskompleks som det ble varslet om. Vi vil også på generelt grunnlag vise til at det forhold at varslingen ikke medfører konkrete tiltak, ikke nødvendigvis er en indikasjon på at varslingen ikke har blitt saksbehandlet på en forsvarlig måte.

Du har i din opprinnelige varsling vist til at det etter varslingen ble gjennomført en omorganisering av Helse Nord IT og at du mistet dine oppgaver. En slik endring kan være i strid med arbeidsmiljøloven dersom bakgrunnen for endringen er en "gjengjeldelse" etter den varsling som du ga.

Helse Nord RHF har vist til at de aktuelle omorganiseringene hadde vært planlagt i lang tid, og skriver videre i sin redegjørelse:

" Størmer var imidlertid leder av Senter for kliniske IT-systemer (SKIS) i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) i 2009. Han ønsket ikke å lede implementeringsarbeidet av en anskaffelse han var uenig i. Han sa selv opp sin lederfunksjon, til tross for at direktøren ved UNN ønsket han som leder av dette arbeidet."

I din redegjørelse av 2. mars 2014 skriver du nærmere om dette, og slik departementet forstår dette valgte du å gå av med bakgrunn i de strategiske valg som virksomheten hadde tatt og en konflikt som hadde vært mellom Helse Nord RHF og Helse Nord IKT. Departementet kan derfor ikke se at det foreligger en ulovlig gjengjeldelse etter arbeidsmiljølovens § 2-5.

Oppsummering – konklusjon

Som det fremgår av dette brevet, opprettholder departementet sin kritikk når det gjelder inngåelsen av avtalen fra 2003.

Videre har statsråd Høie ovenfor ledelsen i Helse Nord RHF understreket at det var kritikkverdig at dokumentet fra Accenture ikke ble oversendt Riksrevisjonen når de hadde sin gjennomgang av saken i 2004/2005. Dette har ledelsen ved styreleder og administrerende direktør i Helse Nord RHF beklaget i møte med statsråden 27. februar d.å..

Når det gjelder den interne informasjonen i anskaffelsessaken må departementet som nevnt tidligere legge til grunn at det ble informert om Accenture og Simonsen Føyen sine innsigelser mot å foreta et kjøp uten konkurranse til styreleder og styringsgruppen. Departementet er imidlertid kritisk til at dokumentasjon på dette punkt ikke er bedre.

Videre er departementet kritisk til at den ulovlig inngåtte avtalen ikke ble avsluttet før ny avtale ble inngått i 2011. Helse Nord RHF burde på et vesentlig tidligere tidspunkt ha avsluttet den ulovlig inngåtte avtalen. Det burde være relativt klart for Helse Nord RHF på et tidlig tidspunkt, gjennom de råd de hadde fått fra sine rådgivere, Riksrevisjonens behandling av saken og senere juridiske uttalelser, at avtalen var ulovlig. Å videreføre en ulovlig inngått avtale kan ikke forsvares ut fra økonomiske vurderinger.

Gjennom din kontakt med departementet har du også vist til en rekke tilfeller hvor du mener at styret og administrasjonen ikke har fulgt opp tidligere vedtak og prioriteringer. I tillegg har du vist til manglende medvirkning fra de ansatte og de tillitsvalgte. Det vil ikke være i tråd med de etablerte ansvarsposisjoner mellom departementet og de regionale helseforetakene om departementet skal gå konkret inn i de prioritering, omprioriteringer, strategivalg osv. som de regionale helseforetak, helseforetak og styrer foretar seg. Departementet har forståelse for at det er ulik oppfatning på disse områdene. Helse- og omsorgsdepartementet er ikke part i de etablerte avtalene om medbestemmelse for arbeidstakere og tillitsvalgte. Departementet kan derfor heller ikke vurdere om kravene til medbestemmelse er fulgt opp på en adekvat måte.

I forlengelsen av dette vil departementet også peke på at vi ikke har en arbeidsgiverrolle på noe nivå i de regionale helseforetakene eller det enkelte helseforetak. Det er det enkelte regionale helseforetak som oppnevner styrene i de enkelte helseforetakene. Det ligger således ikke til departementet å vurdere hvordan den enkelte arbeidstaker i de regionale helseforetakene eller det enkelte helseforetak utfører sine arbeidsoppgaver. Det vil heller ikke være departementet som vurderer om et styre i et helseforetak har den nødvendige tillit. Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner styret til de regionale helseforetakene, og har full tillit til det bestående styret i Helse Nord RHF.

Departementet finner på denne bakgrunn ikke grunn til å initiere en granskning av de forskjellige forhold som du har tatt opp med departementet. Vi legger til grunn at Helse Nord RHF som mottar kopi av dette brev, noterer seg den kritikk som departementet her kommer med på flere punkter og vurderer eventuelle oppfølgingsbehov.

Saken er med dette avsluttet fra Helse- og omsorgsdepartementets side.

Med vennlig hilsen

Ann Margaret Løseth (e.f.)
avdelingsdirektør

Øyvind Sollie

spesialrådgiver

Kopi til:

Helse Nord RHF
8038 BODØ