Lover og regler

Vedtak av nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

1. Bakgrunn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 6-1. Bestemmelsen pålegger Kongen å utarbeide et dokument med slike forventninger hvert fjerde år.

Forventningsdokumentet er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med berørte departementer.

2. Formål

Forventningsdokumentet skal peke på mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene legger særlig vekt på i planleggingen. Kommunene og fylkeskommunene skal følge opp de nasjonale forventningene i sin planlegging. De skal samtidig legges til grunn for statens deltaking i planleggingen.

Samtidig er regjeringen opptatt av at utfordringer og muligheter varierer fra sted til sted. Det legges derfor vekt på at nasjonale forventninger må forstås i den lokale sammenhengen når planer utarbeides og gjennomføres.

3. Innhold

Denne gangen fokuserer dokumentet på planlegging som verktøy for areal- og samfunnsplanleggingen, FNs bærekraftmål som grunnlag for kommunal og regional planlegging, vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet, bærekraftig areal- og transportutvikling, og

byer og tettsteder der det er godt å bo og leve. Bærekraftmålene er tatt med i denne utgaven, siden det er første gang nasjonale forventninger vedtas etter at målene ble ratifisert i 2015.

De nasjonale forventningene inneholder et eget kapittel om status for statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser. Stortinget har bedt om at nasjonale forventninger skal inneholde en slik oversikt over eksisterende statlige planretningslinjer, og varsle mulige nye.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

tilrår

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtas i samsvar med vedlagte forslag.

 

Vedlegg: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023