Historisk arkiv

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.

Regjeringen vil formidle den nasjonale prioriterte politikken på en tydelig måte, slik at planleggingen i fylkeskommuner og kommuner kan skje effektivt og til beste for innbyggerne i hele landet. Samtidig styrker regjeringen det lokale selvstyret i planleggingen. Det betyr at fylkeskommunene og kommunene får økt ansvar for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser. Regjeringen ønsker at regional og lokal samfunns- og arealplanlegging skal være basert på åpen dialog mellom alle parter, der også staten deltar. Et viktig skritt på veien er de nasjonale forventningene.

Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire
store utfordringer:

  • Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
  • Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
  • Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
  • Å skape et trygt samfunn for alle

De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse utfordringene. Det gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse. Planlegging er et av deres viktigste verktøy

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen.

Bokmål:
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 (PDF)

Nynorsk:
Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 2019–2023 (PDF)

Engelsk
National expectations regarding regional and municipal planning 2019–2023 (pdf)

Nordsamisk
Našunála vuordámušat regionála ja gielddaid plánemii 2019–2023 (pdf)

Sørsamisk
Nasjonaale veanhtadimmieh regionaale jïh tjïelten soejkesjæmman 2019–2023 (pdf)

Lulesamisk
Nasjåvnålasj vuorddemusá regionála ja suohkanij pládnabargguj 2019–2023 (pdf)

Bybanen i Bergen