Vedtak om endringar i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjettåret 2015

Frå 1. juli 2015 gjer ein følgjande endringar i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjettåret 2015:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

a) mineralolje (generell sats): kr 0,90 per liter.

Mineralolje

  • til innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,05 per liter,
  • til annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 1,05 per liter,
  • til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien: kr 0,31 per liter,
  • til fiske og fangst i nære farvann: kr 0,27 per liter,
  • som ilegges veibruksavgift på drivstoff: kr 1,09 per liter,

b) bensin: kr 0,95 per liter,

c) naturgass: kr 0,82 per Sm³,

d) LPG: kr 1,23 per kg.

§ 5 andre ledd skal lyde:

Det gis fritak for avgift for andel biogass og hydrogen i naturgass og LPG.

 

Til toppen