Vedtak om endringar i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om veibruksavgift på drivstoff for budsjettåret 2015

Frå 1. juli 2015 gjer ein følgjande endringar i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om veibruksavgift på drivstoff romertall I for budsjettåret 2015:

I

§ 1 første ledd bokstav b skal lyde:

b) olje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

  1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel) og biodiesel som ikke oppfyller bærekraftskriteriene: kr 3,36,
  2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,41,
  3. annen mineralolje: kr 3,41,
  4. biodiesel som oppfyller bærekraftskriteriene: kr 1,68.

II

Frå 1. juli 2015 vert Stortingets vedtak 15. desember 2014 om veibruksavgift på drivstoff for budsjettåret 2015 romartal II oppheva.

III

Fra 1. oktober 2015 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om veibruksavgift på drivstoff for budsjettåret 2015 romertall I:

§ 1 første ledd bokstav b skal lyde:

b) mineralolje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

  1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,36,
  2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,41,
  3. annen mineralolje: kr 3,41.

§ 1 første ledd ny bokstav c og d skal lyde:

c) for bioetanol som omfattes av omsetningskravet i produktforskriften § 3-3, svares avgift etter satsene som gjelder for bensin.

d) for biodiesel som omfattes av omsetningskravet i produktforskriften § 3-3, svares avgift etter satsene som gjelder for mineralolje til framdrift av motorvogn.

§ 1 andre ledd skal lyde:

Andelen innblandet bioetanol i bensin og andelen innblandet biodiesel i mineralolje inngår ikke i avgiftsgrunnlaget ved beregningen av avgiften etter bokstav a og b.

Nåværende andre og tredje ledd blir tredje og nytt fjerde ledd.

Til toppen