Vedtak om systemviktig finansforetak

Etter forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav mv. (CRR/CRD IV-forskriften) del VII § 25 skal Finanstilsynet hvert år innen utgangen av første kvartal gi et begrunnet råd til Finansdepartementet om hvilke finansforetak som bør anses som systemviktige i Norge.

Systemviktig finansforetak skal oppfylle et særskilt kapitalbufferkrav bestående av ren kjernekapital i tillegg til minstekravet til ren kjernekapital og andre bufferkrav, jf. finansforetaksloven § 14-3 tredje ledd. Kapitalbufferkravet skal oppfylles på selskapsnivå, delkonsolidert nivå og konsolidert nivå.

Finanstilsynet har i brev 3. april 2017 til departementet gitt råd om at de samme institusjonene som ble utpekt som systemviktige i 2016, fortsatt anses som systemviktige. I medhold av forskriften § 24 har departementet i dag besluttet at Kommunalbanken AS fortsatt skal anses som en systemviktig finansinstitusjon.

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan innen tre uker fra underretning om vedtaket påklages i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage sendes til Finansdepartementet.

 

Med hilsen
Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Øystein Løining
avdelingsdirektør

Kopi: Finanstilsynet