Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-10 av 1575 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Læringsmiljø og mobbing

  16.10.2018 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Alle barn og elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø uten mobbing.

 • Personvernerklæring for Justis- og beredskapsdepartementet

  11.10.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Innledning I forbindelse med sin saksbehandling og virksomhet som offentlig organ vil Justis- og beredskapsdepartementet (JD) behandle personopplysninger om personer utenfor egen virksomhet (brukere). Personopplysninger er enhver opplysning om

 • Konsultasjonsprosess for avgjørelse av ny mat-status

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.10.2018
  Celexnr.: 32018R0456 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/456 av 19. mars 2018 om prosedyrer for avgjørelse av ny mat-status

 • Høring: Forslag til endring i forskrift om registrering og melding av vigsel

  10.10.2018 Høring Barne- og likestillingsdepartementet

  I dagens forskrift om registrering og melding av vigsel § 5 forutsettes det at den som sender melding om vigsel til Folkeregisteret, legger ved dokumentasjon for sin vigselsmyndighet. Dette er til hinder for en løsning med digital innsending, mottak

  Høringsfrist: 26.11.2018 Status: På høring

 • Diplomatiske forbindelser

  08.10.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du nyttig informasjon om Norges diplomatiske forbindelser, blant annet en liste over alle utenlandske diplomater i Norge. I tillegg finner du regler for det norske flagg og riksvåpen her.

 • Prop. 1 S (2018–2019) - FOR BUDSJETTÅRET 2019

  Utgiftskapittel: 20–51 og 1600–1651 Inntektskapittel: 3021–3051, 4600–4620, 5341, 5580, 5351, 5605 og 5692–5693

  08.10.2018 Proposisjon Finansdepartementet

  Administrasjonen vil halde fram arbeidet med å gjere kunnskap om dette materialet tilgjengeleg gjennom den nasjonale arkivportalen (arkivportalen.no). Slik legg administrasjonen til rette for innsyn og forsking basert på dette materialet. I løpet av 2019 skal

 • Prop. 1 S (2018–2019) - FOR BUDSJETTÅRET 2019

  Utgiftskapittel: 800–873, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3847, 3855, 3856, 3858

  08.10.2018 Proposisjon Barne- og likestillingsdepartementet

  og gjennomført ein strategi med tiltak for å forbetre forbrukarane sin digitale kvardag. Det er etablert ein straumprisportal og Finansportalen er vidareutvikla med nye modular. Hovedprioriteringar i 2019 Den teknologiske utviklinga fører til stadig nye

 • Prop. 1 S (2018–2019) - FOR BUDSJETTÅRET 2019

  Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3400–3490

  08.10.2018 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

  rettsprosess, også på sivilsakssida. I 2018 vart det obligatorisk for advokatar å bruke Aktørportalen til å kommunisere digitalt med domstolane. Bruk av Aktørportalen inneber at domstolane kan samhandle elektronisk med advokatar i sivile saker, og at advokatar

 • Prop. 1 S (2018–2019) - FOR BUDSJETTÅRET 2019

  Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3701–3748, 5572 og 5631

  08.10.2018 Proposisjon Helse- og omsorgsdepartementet

  netthelsetjeneste For pasientene skal det i framtiden være enkelt og naturlig å ha kontakt med helsetjenesten på nett. Den nasjonale helseportalen helsenorge.no er innbyggernes felles inngangsport til offentlige helsetjenester på nett. På helsenorge.no skal innbyggeren

 • Statsbudsjettet 2019: Startar digitalt løft for barnevernet

  08.10.2018 Nyheit Barne- og likestillingsdepartementet

  Regjeringa føreslår 30 millionar kroner til eit digitaliseringsløft for barnevernet. Målet er å gi tilsette betre støtte i arbeidet og meir tid til å følgje opp kvart enkelt barn og kvar enkelt familie.

Til toppen