Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 221-240 av 7559 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Forlengelse av importforbudet mot tørkede bønner fra Nigeria - juli 2019

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 06.08.2019
  Celexnr.: 32019R1256 Basis rettsaktnr.: 2015/943

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1256 av 23. juli 2019 om endring av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/943 om strakstiltak som suspenderer importen av tørkede bønner fra Nigeria, vedrørende forlengelse av gyldighetsperioden

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 06.08.2019
  Celexnr.: 32019D1031 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1031 av 21. juni 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - import av dyr og ferskt kjøtt fra tredjeland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 06.08.2019
  Celexnr.: 32019R1162 Basis rettsaktnr.: 2010/206/EU

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1162 av 1. juli 2019 om endring av vedlegg I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 når det gjelder standardveterinærsertifikatene BOV-X, OVI-X, OVI-Y og RUM og listene over tredjeland, tredjelandsområder og deler av disse, hvorfra det er tillatt å innføre visse hov- og klovdyr og ferskt kjøtt til Unionen

 • Ytelsesmål på unionsnivå for RP3

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 06.08.2019
  Celexnr.: 32019D0903 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr 549/2004

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/903 av 29 mai 2019 som fastsetter ytelsesmål på unionsnivå for lufttrafikkstyringsnettverket for den tredje referanseperioden som starter 1. januar 2020 og slutter 31. desember 2024.

 • Rentekurver for Solvens II 30. juni til 29. september 2019

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 06.08.2019
  Celexnr.: 32019R1285 Basis rettsaktnr.: 32009L0138

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1285 av 30. juli 2019 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk for beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni 2019 til 29. september 2019, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring

 • OCR - Unntak fra minimumsreglene for grensekontrollstasjoner i OCR (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.08.2019
  Celexnr.: 32019R1012

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1012 av 12. mars 2019 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 ved unntak fra reglene om utpekingen av kontrollsteder og fra minimumskravene for grensekontrollstasjoner

 • OCR - Regler om forhåndsmelding av forsendelser etter den nye kontrollforordningen (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.08.2019
  Celexnr.: 32019R1013 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens implementeringsforordning (EU) 2019/1013 av 16. april 2019 om forhåndsvarsling av forsendelser med bestemte dyr og produkter som ankommer unionen

 • Standard mal for årsrapport på kontrollområdet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.08.2019
  Celexnr.: 32019R0723 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/723 som fastsetter regler for anvendelse av forordning (EU) 2017/625 av Europaparlamentet og Rådet når det gjelder standard mal til bruk ved årlig rapportering fra medlemslandene.

 • OCR - Krav til trening av personell (medhjelpere) ved grensekontrollstasjoner - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.08.2019
  Celexnr.: 32019R1081 KOM-nr.: KOM(2019)1786 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1081 av 8. mars 2019 om etablering av regler for spesifikke krav til opplæring av personell for gjennomføring av bestemte fysiske kontroller ved grensekontrollstasjoner

 • Listeføring av tredjeland - import til EU av enkelte animalske varer til konsum

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 06.08.2019
  Celexnr.: 32019R0626 KOM-nr.: KOM(2019)626 Basis rettsaktnr.: 2017/625/EU

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 av 5. mars 2019 hva gjelder lister over tredjeland og regioner i tredjeland godkjent for innførsel til Den europeiske union av bestemte dyr og varer ment til konsum, og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 hva gjelder disse listene

 • OCR - Minimumskrav til grensekontrollstasjoner og krav til listeføring av disse - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.08.2019
  Celexnr.: 32019R1014 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1014 av 12 juni 2019 om regler om minimumskravene for grensekontrollstasjoner, inkludert kontrollsteder, og formatet, kategoriene og forkortelsene til bruk for listeføringen av grensekontrollstasjoner og kontrollsteder

 • Vet - tiltak mot Echinococcus multilocularis-infeksjon hos hund

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.08.2019
  Celexnr.: 32018R0878 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 576/2013

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/878 av 18. juni 2018 om fastsettelse av listen over medlemsstater, eller deler av territoriet til medlemsstater, som oppfyller reglene for kategorisering fastsatt i artikkel 2(2) og (3) i delegert forordning (EU) 2018/772 om gjennomføring av forebyggende helsetiltak mot Echinococcus multilocularis infeksjon hos hunder

 • Akrylamid - reduserende tiltak og benchmark-nivåer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.08.2019
  Celexnr.: 32017R2158 Basis rettsaktnr.: 852/2004

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/2158 av 20. november 2017 om tiltak og etablering av benchmark-nivåer for reduksjon av akrylamid i mat

 • Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 02.08.2019

  (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 26. juni 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier

 • Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 02.08.2019
  Celexnr.: 32019R0838

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/838 av 20. februar 2019 om tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer og om oppheving av forordning (EF) nr. 415/2007

 • Vet - tiltak mot Echinococcus multilocularis-infeksjon hos hund

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2019
  Celexnr.: 32018R0772 KOM-nr.: KOM(2017)7619 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 576/2013

  Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2018/772 av 21. november 2017 om supplering av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 med hensyn til forebyggende tiltak mot Echinococcus multilocularis-infeksjon hos hunder, og oppheving av delegert forordning (EU) nr. 1152/2011

 • Godkjenning ny mat - utvidelse bruksbetingelser olje fra Schizochytrium sp.

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2019
  Celexnr.: 32019R0387 Basis rettsaktnr.: (EU)2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/387 av 11.mars 2019 som godkjenner utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA - 9695) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - endring spesifikasjoner frøolje fra koriander

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2019
  Celexnr.: 32019R0456 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/456 av 20. mars 2019 som godkjenner endring av spesifikasjonene for ny mat ingrediensen frøolje fra koriander (Coriandrum sativum) etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - D-ribose

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2019
  Celexnr.: 32019R0506 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/506 av 26. mars 2019 som godkjenner D-ribose som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - endring spesifikasjoner 2'fucosyllactose (2'-FL) produsert ved Escherischia coli stamme K-12

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2019
  Celexnr.: 32019R0388 Basis rettsaktnr.: (EU)2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/388 av 11.mars 2019 som godkjenner endring av spesifikasjonene til ny mat ingrediensen 2'-fucosyllactose (2'-FL) produsert ved Escherischia coli stamme K-12 etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

Til toppen