Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 221-240 av 9404 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • POPs recast

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 28.03.2022
  Celexnr.: 32019R1021 KOM-nr.: KOM(2018)144

  Forordning (EU) 2019/1021 av Europaparlamentet og Rådet av 20. juni 2019 om persistente organiske forbindelser

 • Plantevernmidler - aluminiumammoniumsulfat m.fl., forlenget godkjenning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.03.2022
  Celexnr.: 32021R0745 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/745 av 6. mai 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat, aluminiumsilikat, beflubutamid, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, kalsiumkarbonat, kaptan, karbondioksid, cymoksanil, dimetomorf, etefon, ekstrakt fra tétre, famoksadon, fettdestillasjonsrester, fettsyrer C7 til C20, flumioksazin, fluoksastrobin, flurokloridon, folpet, formetanat, gibberellinsyre, gibberellin, heptamaloksyloglukan, hydrolyserte proteiner, jernsulfat, metazaklor, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifosmetyl, planteoljer/rapsolje, kaliumhydrogenkarbonat, propamokarb, prohiokonazol, kvartssand, fiskeolje, repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse/sauefett, S-metolaklor, rettkjedede sommerfuglferomoner, tebukonazol og urea

 • Gjennomføringsforordning om data for jordbruksbedrifter for referanseåret 2023

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 25.03.2022
  Celexnr.: 32021R2286

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2286 av 16. desember 2021 om data for referanseåret 2023 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1091 om integrert statistikk om jordbruksbedrifter og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2009

 • Plantevernmidler - Adoxophyes orana granulovirus og flutriafol, endr. godkj.periode

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.03.2022
  Celexnr.: 32021R0726 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/726 av 4. mai 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene Adoxophyes orana granulovirus og flutriafol

 • Vet - Rettsakt om antigen- og vaksinebanker

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.03.2022
  Celexnr.: 32022R0140 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2016/429

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/140 av 16. november 2021 med utfyllende bestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 om Unionen sine banker for antigen, vaksiner og diagnostiske reagenter

 • Delegerte forordning om endring av vedlegg I til V i forordningen om europeiske miljøregnskaper

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 24.03.2022
  Celexnr.: 32022R0125

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/125 av 19. november 2021 om endring av vedlegg I til V til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske miljøregnskaper

 • Gjennomføringsforordning om behandling av tilbakebetaling av merverdiavgift i bruttonasjonalinntekt (BNI)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 24.03.2022
  Celexnr.: 32021R1948

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1948 av 10. november 2021 om behandling av tilbakebetaling av merverdiavgift til ikke-avgiftspliktige personer og til avgiftspliktige personer for virksomhet som er unntatt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/516 om harmonisering av bruttonasjonalinntekt til markedspriser (BNI-forordningen) og oppheving av kommisjonsvedtak 1999/622/EF, Euratom og kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 116/2005

 • Gjennomføringsforordning om prinsippene for estimering av boligtjenester i bruttonasjonalinntekt (BNI)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 24.03.2022
  Celexnr.: 32021R1949

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1949 av 10. november 2021 om prinsippene for estimering av boligtjenester i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/516 om harmonisering av bruttonasjonalinntekt til markedspriser ( BNI-forordningen) og oppheving av kommisjonsvedtak 95/309/EF, Euratom og kommisjonsforordning (EF) nr. 1722/2005

 • Gjennomføringsforordning som spesifiserer tekniske elementer i utvalgsundersøkelsen for inntekt og levekår i 2023

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 24.03.2022
  Celexnr.: 32021R2052

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2052 av 24. november 2021 som spesifiserer tekniske elementer i datasettene i utvalgsundersøkelsen for inntekt og levekår når det gjelder arbeidsmarked og bolig, overføring av fordeler og ulemper mellom generasjoner, boligvansker og ad-hoc-emnet i 2023 om husholdningers energieffektivitet, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

 • Kommisjonsforordning om oppdateringer av årlig og månedlig energistatistikk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 24.03.2022
  Celexnr.: 32022R0132

  Kommisjonsforordning (EU) 2022/132 av 28. januar 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 med hensyn til gjennomføring av oppdateringer for den årlige og månedlige energistatistikken

 • Delegert forordning om variablene i inntekts- og levekårsundersøkelsen i 2023

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 24.03.2022
  Celexnr.: 32022R0029

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/29 av 28. oktober 2021 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antallet og titlene på variablene i inntekts- og levekårsområdet for arbeidsmarkedet og bolig, overføring av fordeler og ulemper mellom generasjoner, boligvansker, og ad hoc-emnet i 2023 om husholdningers energieffektivitet

 • Bærekraftskriterier i MR-forordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 23.03.2022
  Celexnr.: 32022R0388 Basis rettsaktnr.: 2018/2066

  Kommisjonsforordning (EU) 2022/388 av 8. mars 2022 om endringer i forordning (EU) 2018/2066 av 19. desember 2018 om overvåking og rapportering av klimagassutslipp i tilknytning til direktiv 2003/87/EF

 • Endr. importbetingelser i 2019/625 levende snegler og sammensatte produkter - 2021/573

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2022
  Celexnr.: 32021R0573 Basis rettsaktnr.: 2019/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/573 av 1. februar 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2019/625 med hensyn til importbetingelser for levende snegler, sammensatte produkter og pølsetarmer som gjøres tilgjengelige på markedet for humant konsum

 • Sikkerhetsstandarder for passasjerskip: rettelse

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.03.2022
  KOM-nr.: KOM(2022)22 Basis rettsaktnr.: 2009/45

  (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 11. januar 2022 om retting av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip

 • Skipsgjenvinningsforordningen: endringer i listen over godkjente anlegg (8. versjon)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 22.03.2022
  Celexnr.: 2021/1211 Basis rettsaktnr.: 1257/2013

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1211 av 22. juli 2021 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av den europeiske listen over gjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013

 • Rapporteringsformat for avfall fra tobakksprodukter med filtre

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 22.03.2022
  Celexnr.: 32021D2267

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2267 av 17. desember 2021 om format for rapportering av data og informasjon om innsamlet avfall fra bruk av tobakksprodukter med filtre og filtre som markedsføres for bruk sammen med tobakksprodukter

 • Plantevernmidler - natriumklorid, basisstoff - endring vilkår

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.03.2022
  Celexnr.: 32021R0556 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/556 av 31. mars 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1529 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet natriumklorid

 • Plantevernmidler - uakseptable formuleringsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.03.2022
  Celexnr.: 32021R0383 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/383 av 3. mars 2021 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til oppføring av formuleringsstoffer som ikke er tillatt brukt i plantevernmidler

 • Plantevernmidler - 1-dekanol m.fl., forlenget godkjenning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.03.2022
  Celexnr.: 32020R2007 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2007 av 8. desember 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-dekanol, 1,4-dimetylnaftalen, 6 benzyladenin, acekinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, aluminiumsulfat, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (stamme DSM 14940 og DSM 14941), azadiraktin, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, biksafen, bupirimat, Candida oleophila stamme O, klorantraniliprol, dinatriumfosfonat, ditianon, dodin, emamectin, flubendiamid, fluometuron, fluksapyroksad, flutriafol, heksytiazoks, imazamoks, ipconazol, isoksaben, L-askorbinsyre, kalksvovel, appelsinolje, Paecilomyces fumosoroseus stamme Fe9901, pendimetalin, penflufen, pentiopyrad, kaliumfosfonater, prosulfuron, Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofenon, pyrokssulam, kinmerak , S-abscisinsyre, sedaksan, sintofen, natriumsølvtiosulfat, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus WYEC 108, taufluvalinat og tebufenoz

 • Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra UK og USA

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 21.03.2022
  Celexnr.: 32022R0441 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/441 av 17. mars 2022 som endrer vedlegg V og XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen