Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 221-240 av 8073 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Erstatningssøksmål

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Konkurransesaker 09.06.2020
  Celexnr.: 32014L0104 KOM-nr.: KOM(2013)404

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/104/EU av 26. november 2014 om visse bestemmelser om søksmål etter nasjonal rett vedrørende erstatning for overtredelser av medlemsstatenes og Den europeisk unions konkurranseregler

 • Direktiv om nasjonale konkurransemyndigheters prosessuelle håndhevingskompetanse, uavhengighet og ressurser

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Konkurransesaker 09.06.2020
  Celexnr.: 32019L0001 KOM-nr.: KOM(2017)142

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om styrking av de nasjonale konkurransemyndighetenes forutsetninger for å håndheve konkurransereglene effektivt og sikring av et velfungerende indre marked

 • Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: Endringsbestemmelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 09.06.2020
  Celexnr.: 3202D0350

  Kommisjonens gjennomføringsvedtak (EU) 2020/350 av 28. februar 2020 om endring av vedtak 2002/364/EF med hensyn til definisjoner av førstelinjeanalyser og bekreftende analyser, krav til utstyr til selvtesting og krav til hurtigtester for HIV og HCV og til bekreftende og supplerende analyser

 • Rekommandasjon om sosial trygghet for arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd 08.06.2020
  Celexnr.: 32019H1115(01) KOM-nr.: KOM(2018)132 Basis rettsaktnr.: Traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) / Traktaten om Den europeiske union (TEU)

  Rådsrekommandasjon om sosial trygghet for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende av 8. november 2019

 • Forordning (EU) 2020/745 av 4. juni 2020 om endring av forordning (EU) 2018/1042 hva gjelder ikrafttredelsesdatoer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 08.06.2020
  Celexnr.: 32020R0745 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/745 av 4. juni 2020 om endring av forordning (EU) 2018/1042 hva gjelder utsettelse av ikrafttredelsesdato for visse krav som følge av Covid-19 pandemien

 • Konsumprisindeksering av profesjonsansvarsforsikring samt minstekrav til finansiell kapasitet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 08.06.2020
  Celexnr.: 32019R1935 KOM-nr.: KOM(2019)3448 Basis rettsaktnr.: 2016/97

  Delegert kommisjonsforordning 2019/1935 gjør endringer i direktiv 2016/97 (forsikringsdistribusjonsdirektivet) med hensyn til minstekrav til profesjonsansvarsforsikring og minstekravet til finansiell kapasitet for forsikrings- og gjenforsikringsformidlere

 • Tekniske tilpasninger til direktiv om bruk av personlig verneutstyr

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 05.06.2020
  Celexnr.: 32019L1832

  Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1832 av 24. oktober 2019 om endring av vedlegg I, II og III til rådsdirektiv 89/656/EØF med hensyn til rent tekniske tilpasninger

 • Forordning om arbeidskraftsstatistikk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 05.06.2020
  Celexnr.: 32020R0257 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2020/257 av 16. desember 2019 som supplerer forordning 2019/1700 med antallet og titlene på variabler for arbeidskraftsområdet

 • Forordning om inntekts- og levekårsstatistikk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 05.06.2020
  Celexnr.: 32020R0258 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2020/0258 av 16. desember 2019 som supplerer forordning 2019/1700 med antallet og titlene på variable for inntekts- og levekårsstatistikk

 • Inflasjonsjustering av avgifter til EMA

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 05.06.2020
  Celexnr.: 32020R0422

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/422 av 19. mars 2020 om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter inflasjonstakten av gebyrene til Det europeiske legemiddelbyrå med virkning fra 1. april 2020

 • EU-OSHA Ny grunnforordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 05.06.2020
  Celexnr.: 32019R0126

  Europaparlamentets og Rådets forordning om opprettelse av Det Europeiske Arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 2062/94

 • Forordning (EU) 2020/639 om standard scenarioer for droneoperasjoner innefor og utenfor visuell synsrekkevidde

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 05.06.2020
  Celexnr.: 32020R0639 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/639 av 12. mai 2020 om endring av forordning (EU) 2019/947 om standard scenarioer for operasjoner som utføres i og utenfor visuell synsrekkevidde

 • Endring av format for avlssertifikater for avlsdyr og avlsprodukter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.06.2020
  Celexnr.: 32020R0602 Basis rettsaktnr.: 2017/717

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/602 av 15. april 2020 som endrer gjennomføringsforordning 2017/17 når det gjelder format for avlssertifikater for avlsdyr og avlsprodukter

 • Forlengelse koronatiltak kontrollforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet 04.06.2020
  Celexnr.: 32020R0714 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2017/625

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2020/714 av 28.mai om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til bruk av elektronisk dokumentasjon ved gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet og anvendelsesperioden for midlertidige tiltak

 • Nye grenseverdier for for kreftfremkallende stoffer - tredje endringsdirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 04.06.2020
  Celexnr.: 32019L0983 KOM-nr.: KOM(2018)171

  Direktiv om endring av direktiv 2004/37/EC om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer i arbeidet

 • Innføring av en femte liste med veiledende grenseverdier

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 04.06.2020
  Celexnr.: 32019L1831

  Direktiv (EU) 2019/1831 om tilføyelse av en femte liste med indikative grenseverdier for eksponering til direktiv (EC) 98/24 og endring av direktiv (EC) 2000/39

 • Forordning om inntekts- og levekårsstatistikk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 04.06.2020
  Celexnr.: 32019R2242 Basis rettsaktnr.: 2019/1700

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2242 av 16. desember 2019 med hensyn til spesifikasjon av de tekniske elementene i datasettet, fastsettelse av de tekniske formatene for innberetning av opplysninger og spesifisering av de detaljerte ordningene, samt innholdet i kvalitetsrapportene om organisering av en utvalgsundersøkelse på inntekts- og levekårsområdet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

 • Forordning om kvalitetsrapporter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 04.06.2020
  Celexnr.: 32019R2180

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2180 av 16. desember 2019 om spesifisering av ordninger for og innholdet i kvalitetsrapportene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

 • Forordning om gjennomføring en arbeidskraftsundersøkelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 04.06.2020
  Celexnr.: 32019R2240 Basis rettsaktnr.: 2019/1700

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2240 av 16. desember 2019 med hensyn til spesifikasjon av de tekniske elementene i datasettet, fastsettelse av de tekniske formatene for innberetning av opplysninger og spesifisering av de detaljerte ordningene for, samt innholdet i kvalitetsrapportene om gjennomføring av en utvalgsundersøkelse på området arbeidskraft i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

 • Registerbestemmelser: Innsatsfordelingen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 04.06.2020
  Celexnr.: 32019R1124

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1124 av 13.03.2019 om endring av forordning (EU) 2019/1122 (den syvende registerforordning) om drift av unionsregisteret i tilknytning til forordning (EU) 2018/842 (innsatsfordelingsforordningen)