Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 221-240 av 8694 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Reach/XVII/PAH i granulater og flak

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 21.05.2021
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) ..../.... av .... om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach) med hensyn til polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAHer) i granulater og flak brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner eller i løs form på lekeplasser eller på sportsarenaer

 • Administrasjon av luftfartøysoperatører 2020

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.05.2021
  Celexnr.: 32020R0535 Basis rettsaktnr.: 748/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/535 av 8. april 2020 om endringer i forordning (EF) nr. 748/2009 om listen av luftfartøysoperatører som utførte en luftfartsaktivitet iht Vedlegg I av direktiv 2003/87/EF

 • CORSIA i EU ETS

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.05.2021
  Celexnr.: 32019R1603 KOM-nr.: KOM(2019)5206 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1603 av 18. juli 2019 med tillegg til direktiv 2003/87/EF vedrørende regelverk vedtatt av FNs luftfartsorganisasjon (ICAO) om overvåking, rapportering og verifikasjon av utslipp fra luftfart for å kunne etablere et globalt markedsbasert virkemiddel

 • Karbonlekkasjeliste: 2021-2030

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.05.2021
  Celexnr.: 32019D0708

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/708 av 15. februar 2019 om sektorer som anses utsatt for karbonlekkasje i tilknytning til direktiv 2003/87/EU (kvotedirektivet)

 • Justering av tildeling - endring i aktivitetsnivå

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.05.2021
  Celexnr.: 32019R1842

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1842 av 31. oktober 2019 med regler om justering av tildelingen av vederlagsfrie kvoter under direktiv 2003/87/EF som følge av endringer i aktivitetsnivå

 • Kvotetildeling for perioden 2021-2030

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.05.2021
  Celexnr.: 32019R0331

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/331 av 19. desember 2018 om tildeling av vederlagsfrie kvoter i tilknytning til direktiv 2003/87/EU (kvotedirektivet)

 • Innovasjonsfondet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.05.2021
  Celexnr.: 32019R0856

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/856 av 26. februar 2019 om tillegg til direktiv 2003/87/EF om driften av et innovasjonsfond

 • EUs kvotesystem Fase 4 (2021-2030)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.05.2021
  Celexnr.: 32018L0410 KOM-nr.: KOM(2015)337 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/410 av 14. mars 2018 om endring av direktiv 2003/87/EF for å fremme kostnadseffektive utslippsreduksjoner og investeringer i lavutslippsløsninger

 • Administrasjon av luftfartøysoperatører 2021

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 20.05.2021
  Celexnr.: 32021R0662 Basis rettsaktnr.: 748/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/662 av 22. april 2021 om endringer i forordning (EF) nr. 748/2009 om listen av luftfartøysoperatører som utførte en luftfartsaktivitet iht Vedlegg I av direktiv 2003/87/EF

 • Vandig oppløsning av kaliumformiat som EF-gjødsel

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 20.05.2021
  Basis rettsaktnr.: 2003/2003

  Kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for inkludering av en ny type EF-gjødsel i vedlegg I

 • Energimerking ventilasjonsaggregater til bolig, retting av visse språkversjoner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 20.05.2021
  Celexnr.: 32020R0987 Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 1254/2014

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/987 av 20. januar 2020 om retting av visse språkversjoner av delegert forordning (EU) nr. 1254/2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med hensyn til energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger

 • Økodesign ventilasjonsaggregater, retting av visse språkversjoner

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 20.05.2021
  Celexnr.: 32020R1000 Basis rettsaktnr.: 2009/125, 1253/2014

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/1000 av 9. juli 2020 om retting av visse språkversjoner av forordning (EU) nr. 1253/2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonsaggregater

 • Økodesign - endring av 2019/424, 2019/1781, 2019/2019, 2019/2020, 2019/2021, 2019/2022, 2019/2023 og 2019/2024

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 19.05.2021
  Celexnr.: 32021R0341 Basis rettsaktnr.: 2009/125, 2019/424, 2019/1781, 2019/2019, 2019/2020, 2019/2021, 2019/2022, 2019/2023 og 2019/2024

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/341 av 23. februar 2021 som endrer forordning (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, 2019/2023 og (EU) 2019/2024 med hensyn til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter, elektriske motorer og turtallsregulatorer, kjøleapparater, lyskilder og separat forkoplingsutstyr, elektroniske skjermer, husholdningsoppvaskmaskiner, husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler og kjøleapparater til bruk ved direktesalg

 • Teknisk standard om tilsynsrapportering av markedsrisiko i hht. europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 19.05.2021
  Celexnr.: 32021R0453 Basis rettsaktnr.: 575/2013

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/453 av 15. mars 2021 om tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til de spesifikke innberetningskrav for markedsrisiko

 • Endring av direktivet om kasserte kjøretøy (ELV-direktivet), batteridirektivet og WEEE-direktivet (del av sirkulær økonomi-pakken)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 19.05.2021
  Celexnr.: 32018L0849 KOM-nr.: KOM(2015)593

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/849 av 30. mai 2018 om endring av direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy, direktiv 2000/53/EF om kasserte batterier og akkumulatorer og direktiv 2012/19/EF om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE-direktivet)

 • Teknisk standard om tilsynsrapporteringi hht. europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 19.05.2021
  Celexnr.: 32021R0451 Basis rettsaktnr.: 575/2013

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/451 av 17. desember 2020 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tilsynsrapportering for foretak, og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014

 • Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger i dokument for å benytte for unntak fra prospekt

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 19.05.2021
  Celexnr.: 32021R0528 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2017/1129

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/528 av 16. desember 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til minstekrav til opplysninger i dokumentet som skal offentliggjøres med sikte på unntak fra prospekt i forbindelse med en overtakelse gjennom et ombyttingstilbud, en fusjon eller deling

 • Endring av referanseverdiforordningen med hensyn til unntak for visse valutareferanseverdier og utvelgelse av alternative referanseverdier og endring av EMIR

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 19.05.2021
  Celexnr.: 32021R0168 KOM-nr.: KOM(2020)337 Basis rettsaktnr.: 2016/1011

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/168 av 10. februar 2021 om endring av forordning (EU) 2016/1011 for så vidt gjelder unntaket for visse spotvalutareferanseverdier fra tredjeland og utvelgelse av erstatning for visse referanseverdier som opphører, og endring av forordning (EU) nr. 648/2012

 • Betalingskontodirektivet 2014/92/EU (PAD)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 17.05.2021
  Celexnr.: 32014L0092 KOM-nr.: KOM(2013)266

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om sammenlignbarhet av kostnader forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med grunnleggende funksjoner

 • Forordning om termineringspriser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 15.05.2021
  Celexnr.: 32021R0654 KOM-nr.: KOM(2020)8703 Basis rettsaktnr.: 32018L1972

  Delegerte kommisjonsforordning (EU) 2021/654 av 18. desember 2020 om supplerende regler til Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2018/1972 ved å fastsette en felles maksimal EU-termineringspris for taleanrop i mobilnett og en felles maksimal EU-termineringspris for taleanrop i fastnett