Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 201-220 av 7564 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Godkjenning ny mat - endring bruksbetingelser for isolat fra myseprotein fra kumelk

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

 • Matkontaktmaterialer - korreksjon av fransk språkversjon av forordning (EU) 10/2011

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R0988 Basis rettsaktnr.: 2010/11

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/988 av 17. juni 2019 som retter den franske språkversjonen av fororodning (EU) nr. 10/2011 av pastmaterialer og -artikler ment å komme i kontakt med næringsmidler

 • Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) - endringsbestemmelser om tapsabsorbering- og rekapitaliseringskapasitet.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 21.08.2019
  Celexnr.: 32019L0879 KOM-nr.: KOM(2016)852 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/879 av 20. mai 2019 om endring av direktiv 2014/59 angående kredittinstitusjoners og investeringsselskapers tapabsorbering- og rekapitaliseringskapasitet og om endring av direktiv 98/26/EF

 • Registerforordningen - Brexit

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 20.08.2019
  Celexnr.: 32019R0401 KOM-nr.: KOM(2018)8871 Basis rettsaktnr.: 32013R0389

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/401 av 19. desember 2018 om endring av kommisjonsforordning nr. 389/2013 av 2. mai 2013 om etablering av et unionsregister for klimakvoter

 • Endring av auksjonsforordning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 20.08.2019
  Celexnr.: 32017R1902 Basis rettsaktnr.: 0087/2003

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1902 av 18 oktober 2017 om endring av Kommisjonsforordning 1031/2010 for å tilpasse auksjonering av klimakvoter med Europaparlamentetsbeslutning (EU) 2015/1814 og om valg av auksjonsplattform for Storbritannia

 • Administrasjon av luftfartøysoperatører 2019

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 20.08.2019
  Celexnr.: 32019R0226 Basis rettsaktnr.: 748/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/226 av 6. februar 2019 om endringer i forordning (EF) nr. 748/2009 om listen av luftfartøysoperatører som utførte en luftfartsaktivitet iht Vedlegg I av direktiv 2003/87/EF

 • Administrasjon av luftfartøysoperatører: Brexit

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 20.08.2019
  Celexnr.: 32019R0225 Basis rettsaktnr.: 748/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/225 av 6. februar 2019 om endringer i forordning (EF) nr. 748/2009 vedrørende luftfartøysoperatører der Storbritannia er angitt som administrerende medlemsstat

 • Portabilitetsforordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 19.08.2019
  Celexnr.: 32017R1128 KOM-nr.: KOM(2015)627

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1128 av 14. juni 2017 om grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i det indre marked

 • Forordning om malene for EF-erklæringer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 16.08.2019
  Celexnr.: 32019R0250 Basis rettsaktnr.: 2016/797

  KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/250 av 12. februar om malene for EF-erklæringer og -sertifikater for samtrafikkomponenter og delsystemer, om malen for erklæringer om samsvar med en godkjent type jernbanekjøretøy, om framgangsmåten for EF-verifisering av delsystemer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797 og om oppheving av forordning (EU) nr. 201/2011

 • Implementeringsforordning om luftfartsoperasjoner med ubemannede luftfartøyer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 16.08.2019
  Celexnr.: 32019R0947 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens implementeringsforordning (EU) 2019/947 av 24. mai 2019 om regler og prosedyrer for luftfartsoperasjoner med ubemannede luftfartøy

 • Forordning om ubemannede luftfartøysystemer og om droneoperatører fra tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 16.08.2019
  Celexnr.: 32019R0945 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonsforordning (delegert rettsakt) (EU) 2019/945 av 12. mars 2019 om ubemannede luftfartøysystemer og om operatører av ubemannede luftfartøy fra tredjeland

 • Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøy

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 16.08.2019
  Celexnr.: 32019R1242 KOM-nr.: KOM(2018)284

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242 av 20. juni 2019 om fastsettelse av CO2-utslippsstandarder for nye tunge kjøretøyer og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/209 og (EU) 2018/956 og rådsdirektiv 96/53/EF

 • Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 15.08.2019
  Celexnr.: 32019R1119

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 av 28. juni 2019 om godkjenning av effektive utvendige lys med bruk av lysemitterende dioder til bruk i kjøretøyer med intern forbrenningsmotor og i hybride elkjøretøyer med ikke-ekstern oppladning som en innovativ teknologi for å redusere CO₂ -utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

 • RoHS2/vedlegg III/bly/41

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 14.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/xxx av dd.mm 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i loddemateriale og overflatebelegg til bruk i visse håndholdte forbrenningsmaskiner

 • RoHS2/vedlegg IV/bly/37

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 14.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/xxx av dd.mm 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i platinerte platinaelektroder som benyttes til måling av ledningsevne

 • Reach/vedlegg XIV, autorisasjon

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 14.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) nr. .../... av XXX om endring av vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH

 • Referansedokument for beste miljøpraksis i produskjon av elektrisk og elektronisk utstyr

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 13.08.2019
  Celexnr.: 32019d0063 Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS-forordningen)

  Kommisjonsbeslutning om referansedokument for beste miljøledelse, miljøprestasjonsindikatorer og referansepunkter for beste praksis for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr, under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltakelse av organisasjoner i miljøledelsessystemet EMAS (eco-management and audit scheme)

 • Referansedokument for beste miljøpraksis produksjon av biler (EMAS)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 13.08.2019
  Celexnr.: 32019D0062 Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS)

  Kommisjonsbeslutning om referansedokument for beste miljøledelse, miljøprestasjonsindikatorer og referansepunkter for beste praksis for bilindustrien, under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltakelse av organisasjoner i miljøledelsessystemet EMAS (eco-management and audit scheme)

 • Referansedokument for beste miljøpraksis for offentlig forvaltning (EMAS)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 13.08.2019
  Celexnr.: 32019D0061 Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS)

  Kommisjonsbeslutning om referansedokumentet for beste miljøledelse, sektorspesifikke miljøprestasjonsindikatorer og referanser for beste praksis i offentlig forvaltning, jf. europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltakelse i en fellesskapsordning for miljøledelse- og revisjon (EMAS)

 • Endring av vedlegg IV til EMAS-forordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 13.08.2019
  Celexnr.: 32018R2026 Basis rettsaktnr.: 1221/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/2026 av 19 desember 2018 om endring av vedlegg IV til EMAS-forordningen (EF 1221/2009)

Til toppen