Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 201-220 av 8762 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Åpne data direktivet - erstatter direktiv 20013/98 og endringsdirektiv 2013/37

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 10.06.2021
  Celexnr.: 32019L1024 KOM-nr.: KOM(2018)234 Basis rettsaktnr.: Directive 2003/98/EC og Directive 2013/37/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1024 av 20. juni 2019 om åpne data og viderebruk av informasjon fra offentlig sektor - Omarbeidelse

 • Forordning om digitale tjenester (Digital Services Act - DSA)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 10.06.2021
  KOM-nr.: KOM(2020)825

  Forslag til Europaparlaments og rådsforordning om et indre marked for digitale tjenester (rettsakt om digitale tjenester) og om endring av direktiv 2000/31/EF

 • Midlertidig forordning om behandling av personopplysninger og andre data for å bekjempe seksuelt misbruk av barn

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 10.06.2021
  KOM-nr.: KOM(2020)568

  Forslag til Europaparlaments og Rådsforordning om et midlertidig unntak fra visse bestemmelser i Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2002/58/EF for så vidt angår tilbydere av nummeruavhengige person-til-person kommunikasjonstjenesters anvendelse av teknologier til behandling av personopplysninger og andre data med henblikk på bekjempelse av seksuelt misbruk av barn online

 • Beslutning H11 - om forlengelse av frister for refusjon av utgifter til helsetjenester og arbeidsløshetsytelser som følge av covid-19 pandemien

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd 10.06.2021
  Celexnr.: 32021D0506(01) Basis rettsaktnr.: 2004/883/EF og 2009/987/EF

  Den administrative kommisjon for trygdeordningers Beslutning nr. H11 av 9. desember 2020 om forlengelse av fristene nevnt i artikkel 67 og 70 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 samt i beslutning nr. S9 som følge av covid-19-pandemien

 • Forordning om digitale markeder (Digital Markets Act - DMA)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 10.06.2021
  KOM-nr.: KOM(2020)842

  Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om åpne og rettferdige markeder i den digitale sektoren

 • BORIS-forordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 10.06.2021
  Celexnr.: CELEX-nr. 32021R0369

  Implementerende kommisjonsforordning (EU) 2021/369 av 1. mars 2021 om etablering av tekniske spesifikasjoner og prosedyrer påkrevd for et system for sammenkobling av sentrale registre referert til i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849

 • Batteriforordningen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 10.06.2021
  KOM-nr.: KOM(2020)798 Basis rettsaktnr.: KOM(2006)66 og KOM(2019)1020

  Ny forordning om batterier og kasserte batterier

 • Rettsakt for felles metode for måling av matavfall

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 09.06.2021
  Celexnr.: 32019D1597 KOM-nr.: KOM(2019)3211

  Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2019/1597 av 3. mai 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF om å fastsette en felles metode og kvalitetsmessige minstekrav for å muliggjøre en ensartet måling av omfanget av matavfall (Tekst med EØS-relevans.)

 • Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 09.06.2021
  Celexnr.: 32021R0557 KOM-nr.: KOM(2020)283

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/557 av 31. mars 2021 om endring av forordning (EU) 2017/2402 om fastsettelse av et generelt rammeverk for verdipapirisering og om opprettelse av en enkel, gjennomsiktig og standardisert ramme for verdipapirisering til hjelp til gjenoppretting etter covid-19-pandemien

 • Beslutning nr. H10 - sammensetning og arbeidsmåte for Den tekniske kommisjon for databehandling

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd 09.06.2021
  Celexnr.: 32021D0316(01) Basis rettsaktnr.: Forordning 883/2004

  Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. H10 av 21. oktober 2020 om virksomheten til og sammensetningen av Den tekniske kommisjon for databehandling under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger

 • EUs Tilgjengelighetsdirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 09.06.2021
  Celexnr.: 32019L0882 KOM-nr.: KOM(2015)615

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/882 om tilgjengelighet av varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse - Tilgjengelighetsdirektivet

 • Utfyllende bestemmelser til verdipapiriseringsforordningen om gebyrer til Den Europeiske Verdipapir- og Markedstilsynsmyndighet pålegger verdipapiriseringsregistre

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 09.06.2021
  Celexnr.: 32020R1732

  Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger verdipapiriseringsregistre

 • Endring i fellesskapslisten over godkjente helsepåstander

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 08.06.2021
  Celexnr.: 32021R0686 Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/686 av 23. april 2021 om godkjenning av en helsepåstand annet enn de som refererer til redusert sykdomsrisiko og til barns utvikling og helse og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012

 • Industriutslippsdirektivet (IED, tidl. IPPC)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 08.06.2021
  Celexnr.: 32010L0075 KOM-nr.: KOM(2007)844

  Parlaments- og Rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av forurensning)

 • InvestEU program

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 08.06.2021
  Celexnr.: 32021R0523 KOM-nr.: KOM(2021)523

  EP- og rådsforordning som etablerer InvestEU program

 • Utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen om klassifisering av brannmotstand for byggevarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Indre marked 08.06.2021

  Delegert kommisjonsforordning (EU) …/… av xxx om utfylling av Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 med hensyn til klassifiseringen av brannmotstand for byggevarer

 • Kreativt Europa (2021-2027) - EUs program for kultursektoren og audiovisuell sektor

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kultur 07.06.2021
  Celexnr.: 32021R0818 KOM-nr.: KOM(2018)366 Basis rettsaktnr.: (EU) 1295/2013

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/818 av 20. mai 2021 om opprettelse av programmet Kreativt Europa (2021-2027) og om oppheving av forordning (EU) nr. 1295/2013

 • Revisjon av veginfrastrukturdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 07.06.2021
  Celexnr.: 32019L1936 KOM-nr.: KOM(2018)274 Basis rettsaktnr.: 2008/96/EC

  Direktiv for endring av veginfrastrukturdirektivet (2008/96/EC)

 • Reviderte felleseuropeiske ytelsesmål for RP3

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 07.06.2021
  Celexnr.: 32021D0891 Basis rettsaktnr.: (EC) No 549/2004

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/891 av 2. juni 2021 som setter reviderte felleseuropeiske ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket for den tredje referanseperioden (2020-2024) og som opphever gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/903

 • Kommisjonsforordning om inntekts- og levekårsstatistikk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 07.06.2021
  Celexnr.: 32020R0466 KOM-nr.: KOM(2020)7896 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/466 av 17. november 2020