Plantevernmidler - 2,5-dichlorobenzoic acid methylester m.fl.- forlenget godkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1446 av 12. juli 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 2,5-diklorbenzosyremetylester, eddiksyre, aluminiumammoniumsulfat, aluminiumfosfid, aluminiumsilikat, kalsiumkarbid, cymoxanil, dodemorf, etylen, ekstrakt fra tea tree, fettdestillasjonsrester, fettsyrer C7-C20, flonicamid (IKI-220), gibberellinsyre, gibberelliner, halosulfuron-metyl, hydrolyserte proteiner, sulfat, magnesiumfosfid, maltodekstrin, metamitron, planteoljer/nellikolje, planteoljer/rapsolje, planteoljer/mynteolje, pyretriner, sulkotrion, tebukonazol og urea

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1446 of 12 July 2023 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances 2,5-dichlorobenzoic acid methylester, acetic acid, aluminium ammonium sulphate, aluminium phosphide, aluminium silicate, calcium carbide, cymoxanil, dodemorph, ethylene, extract from tea tree, fat distillation residues, fatty acids C7-C20, flonicamid (IKI-220), gibberellic acid, gibberellins, halosulfuron-methyl, hydrolysed proteins, iron sulphate, magnesium phosphide, maltodextrin, metamitron, plant oils/clove oil, plant oils/rape seed oil, plant oils/spear mint oil, pyrethrins, sulcotrione, tebuconazole and urea

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.06.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.07.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

De 28 aktive stoffene som omfattes av forordningen, er fra tidligere godkjent som aktive stoffer til bruk i plantevernmidler. Utløpsdatoen for disse godkjenningene er alle innenfor perioden 31. august - 30. september 2023. Det er for alle stoffene kommet søknader om fornyet oppføring på listen over godkjente stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011. Vurderingen av søknadene har blitt forsinket av grunner som søkerne ikke har noen innflytelse over. Opprinelige godkjenninger ville utløpt før revurderingene var ferdigstilt, og vedtak kunne fattes for eventuelt å fornye dem.

Gjennom denne forordningen er det er derfor besluttet å forlenge godkjenningene for hver av stoffene så lenge som det er nødvendig for å ferdigstille vurderingen for det enkelte stoff, frem til datoer innenfor perioden 15. desember 2024 til 30. november 2026.    

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv 91/414/EØF, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisikostoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med et av de aktive stoffene søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Flere av de aktive stoffene (acetic acid, cymoxanil, ethylene m.fl.) inngår i plantevernmidler som er på markedet i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1446
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32023R1446

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2023
Frist returnering standardskjema: 03.10.2023
Dato returnert standardskjema: 18.09.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 18/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 05.02.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.02.2024

Lenker