Ny mat - godkjenning av vann-etanol-ekstrakt av planten Lubisia pumila

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/972 av 10. mai 2023 om tillatelse til å bringe vann-etanol-ekstrakt av planten Lubisia pumila i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/972 of 10 May 2023 authorising the placing on the market of aqueous ethanolic extract of Labisia pumila as a novel food and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.06.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.06.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner vann-etanol-ekstrakt av planten Lubisia pumila som ny mat-ingrediens i kosttilskudd til den voksne befolkningen, unntatt gravide og ammende.

EFSA har i en risikovurdering vedtatt 28. september 2022 konkludert med at det vandige etanolekstraktet (1:1) av hele planten Lubisia pumila blandet med maltodekstrin (2:1), er helsemessig trygg for den angitte målgruppen i mengder opp til 350 mg/dag.

Søkeren har bedt om databeskyttelse for flere studier, og kriteriene for innvilgning foreligger. Godkjenningen gjelder dermed bare for søkeren i den aktuelle perioden til 6. juni 2028. EFSA kan i perioden heller ikke bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere.

Ved rettsakten føres ny mat-ingrediensen opp i unionslista over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med angitte bruksvilkår. Lovbestemt betegnelse skal være «vann-etanol-ekstrakt av Lubisia pumila». Kosttilskudd som inneholder ingrediensen skal merkes med at de bare skal inntas av personer over 18 år unntatt gravide og ammende. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslista.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/972
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32023R0972

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.05.2023
Frist returnering standardskjema: 30.06.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 312/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 11.12.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.01.2024

Lenker