Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 181-200 av 7507 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Biocid - Ikke-godkjenning av empentrin i PT 18

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 05.07.2019
  Celexnr.: 32018D1251 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1251 av 18. september om ikke-godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

 • Beslutning om tillatelse til at økonomiske aktører benytter en annen ID-utsteder

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 05.07.2019
  Celexnr.: 32019D0691 Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/574A

  Kommisjonenes beslutning (EU) 2019/691 av 2. mai 2019 om tillatelse til at økonomiske aktører benytter en annen ID-udsteder, jf. artikel 4, stk. 5, i Kommissionens gjennomføringsforordning (EU) 2018/574

 • Small Amendments 2018

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 03.07.2019
  Celexnr.: 32019R103 Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/103 av 23. januar 2019 som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 hva gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart

 • 26 GHz-beslutningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 02.07.2019
  Celexnr.: 32019D0784 KOM-nr.: KOM(2019)3450 Basis rettsaktnr.: 2002/676/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/784 av 14. mai 2019 om harmoniserte tekniske vilkår for anvendelse av 24,25-27,5 GHz til bakkebaserte systemer for trådløse elektroniske bredbåndstjenester i Fellesskapet

 • EMIR – utfyllende regler - likeverdsvedtak for derivattransaksjonar med partar underlagd tilsynsstyresmaktene i Japan

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 02.07.2019
  Celexnr.: 32019D0684 Basis rettsaktnr.: 648/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/684 av 25. april 2019 om anerkjennelse av Japans rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner under tilsyn av Japan Financial Services Agency som likeverdige med verdsettings-, tvisteløsnings- og marginkravene i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

 • Utfyllende regler til CRDIV (kapitalkrav banker mv.) om offentliggjøring av informasjon fra tilsynsmyndighetene (Supervisory Disclosure)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 02.07.2019
  Celexnr.: 32019R0912 Basis rettsaktnr.: 2013/36/EU

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/912 av 28. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for offentliggjøring av de opplysningene som skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU.

 • RoHS2/vedlegg III/bly/42

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 02.07.2019
  Celexnr.: 32019L0178 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/178 av 16. november 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i lager og bøssinger for visse typer ikkeveigående utstyr til yrkesmessig bruk.

 • RoHS2/vedlegg III/bly/18b

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 02.07.2019
  Celexnr.: 32019L0177 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/177 av 16. november 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff

 • RoHS2/vedlegg III/bly/37

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 02.07.2019
  Celexnr.: 32019L0176 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/176 av 16. november 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i overflatelaget på visse dioder

 • RoHS2/vedlegg III/bly/32

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 02.07.2019
  Celexnr.: 32019L175 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/175 av 16. november 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for blyoksid i forseglingsfritte til bruk ved fremstilling av vinduer til visse laserrør

 • RoHS2/vedlegg III/bly/29

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 02.07.2019
  Celexnr.: 32019L0174 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/174 av 16. november 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly bundet i krystallglass som definert i direktiv 69/493/EØF

 • RoHS2/vedlegg III/bly og kadmium/21

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 02.07.2019
  Celexnr.: 32019L0173 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/173 av 16. november 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass

 • Kommisjonsbeslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger i Japan

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 02.07.2019
  Celexnr.: 32019D0419 KOM-nr.: KOM(2019)419

  Kommisjonsbeslutning av 23.01.2019 med hjemmel i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger i Japan etter lov om beskyttelse av personopplysninger

 • Referanseverdiforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 02.07.2019
  Celexnr.: 32016R1011 KOM-nr.: KOM(2013)641

  Europaparlaments- og rådsforordning 2016/1011 av 8. juni 2016 om indekser som brukes som referanseverdier i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller for å måle verdipapirfonds økonomiske resultater, og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014

 • Alternativ tvisteløsning i forbrukersaker

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 02.07.2019
  Celexnr.: 32013L0011

  Direktiv om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker...

 • Nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 02.07.2019
  Celexnr.: 32013R0524

  Forordning om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker...

 • REACH/XVII/TDFA

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 02.07.2019
  Celexnr.: 32019R0957 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/957 av 11. juni 2019 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) vedrørende (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl) silantriol og TDFAer

 • Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 02.07.2019
  Celexnr.: 32019D0995 Basis rettsaktnr.: 1257/2013/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/995 av 17. juni 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av den europeiske listen over gjenvinningssanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013

 • PADR

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 01.07.2019
  Celexnr.: 02 04 77 03 (2019)

  EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2019

 • Regelsett for gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser til krisehåndteringsdirektivet (bank)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 01.07.2019
  Celexnr.: 32016R0778 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/778 av 2. februar 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til de forhold og betingelser hvor utbetaling av ekstraordinære ex-post-bidrag helt eller delvis kan utsettes, og kriteriene for fastsettelse av aktiviteter, tjenester og transaksjoner med hensyn til kritiske funksjoner, og for fastsettelse av forretningsområder og tilknyttede tjenester med hensyn til sentrale forretningsområder.

Til toppen