EØS-notatbasen

Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 181-200 av 10116 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • EUs melding om biobasert, bionedbrytbar og komposterbar plast

  04.05.2023 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø

  EUs melding om biobasert, bionedbrytbar og komposterbar plast

 • Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering for 2020

  03.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32022D2336

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2336 av 28. november 2022 om offentliggjøring av en liste over visse CO2-utslippsverdier per produsent samt gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra alle nye tunge kjøretøyer registrert i Unionen og referanseverdier for CO2-utslipp i henhold til forordning (EU) 2019/1242 for rapporteringsperioden 2020

 • Secure Connectivity

  03.05.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32023R0588

  Europaparlament- og rådsforordning (EU) 2023/588 av 15. mars 2023 om opprettelse av EU-programmet for sikker satellittbasert kommunikasjon for perioden 2023-2027

 • Beregning og rapportering av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet og spillolje

  02.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32019D1004 Basis rettsaktnr.: 2008/98/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1004 av 7. juni 2019 om fastsettelse av bestemmelser for beregning, verifisering og rapportering av data om avfall i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF og om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2012) 2384.

 • Forslag til revisjon av CLP forordningen

  02.05.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  KOM-nr.: KOM(2022)748 Basis rettsaktnr.: (EU)1272/2008

  Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om endring av Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og pakking av stoffer og blandinger (CLP)

 • Biocid - ikke-unionsgodkjenning av ‘Contec Hydrogen Peroxide’

  28.04.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32020D2124 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2124 av 9. desember 2020 om ikke-unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien ‘Contec Hydrogen Peroxide’

 • Endringer i forordning (EU) 2015/1998 - endringer i kompetansekrav mv.

  28.04.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32022R1174 Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1174 av 7. juli 2022 som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 hva gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart.

 • Nye fareklasser for hormonforstyrrende eller miljøfarlige egenskaper i CLP-forordningen

  26.04.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R0707 KOM-nr.: KOM(2022)9383 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/707 av 19.desember 2022 om endring av (EF) nr. 1272/2008 når det gjelder fareklasser og kriterier for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

 • Ny mat - godkjenning tørkede nøtter fra Canarium ovatum Engl. (pilinøtter) som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland

  25.04.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0267 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/267 av 8. februar 2023 om tillatelse til å bringe tørkede nøtter fra Canarium ovatum Engl. i omsetning som et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • EU Ecolabel-krav - endringer for overnattingssteder og innendørs renholdstjenester

  24.04.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål
  Celexnr.: 32023D0705 Basis rettsaktnr.: (EF) 66/2010

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2023/705 datert 29. mars 2023 som endrer beslutning (EU) 2017/175 og (EU) 2018/680 om energieffektivitetskravene for EU-miljømerkede overnattingssteder og EU-miljømerkede innendørs renholdstjenester for visse energirelaterte produkter

 • EU Ecolabel-krav - forlengelse av gyldighetstid til 2026 og 2027

  24.04.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål
  Celexnr.: 32023D0693 Basis rettsaktnr.: (EF) 66/2010

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2023/693 datert 27. mars 2023 som endrer beslutninger (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218, (EU) 2017/1219 og (EU) 2018/680 om gyldighetsperioden for EU Ecolabel-kriterier og tilhørende vurderings- og verifikasjonskrav

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  21.04.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/605 av 9. mars 2023 om godkjenning av etyloleat, nona-2,6-dien-1-ol, pent-2-en-1-ol, trans-2,cis-6- nonadien-1-ol, 2-dodecenal, nona-2(trans),6(cis)-dienal, nona-2,4-dienal, trans-2-nonenal, 2,4-dekadienal, hepta-2,4- dienal, deka-2(trans),4(trans)-dienal, dodec-2(trans)-enal, hept-2(trans)-enal, ikke-2-enal, nona-2(trans),6(trans )-dienal, undec-2(trans)-enal, trans-2-oktenal, trans-2-decenal, tr-2, tr-4-nonadienal, tr-2, tr-4-undecadienal, hex-2(trans )-enylacetat, heks-2-enylbutyrat, okt-1-en-3-on, isopulegol, 4-terpinenol, linalylbutyrat, linalylformiat, linalylpropionat, linalylisobutyrat, 3-metyl-2-cyklopenten-1- en, metyl-3-okso-2-pentyl-1-cyklopentylacetat, benzofenon, benzylcinnamat, etylsalisylat, 1,2-dimetoksy-4-(prop-1-enyl)-benzen, myrcen og β-ocimen som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Offshore helikopter-forordningen

  20.04.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32016L1199 Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/1199 av 22. juli 2016 om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 for såvidt gjelder driftstillatelser for ytelsesbasert navigasjon, sertifisering og tilsyn med data service leverandører og helikopter offshore operatører, samt retting av forordningen

 • CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser

  19.04.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32022R1379 Basis rettsaktnr.: 2017/2400

  Kommisjonsforordning (EU) 2022/1379 av 5. juli 2022 om endring av forordning (EU) 2017/2400 med hensyn til bestemmelse av CO₂-utslipp og drivstofforbruk for mellomtunge og tunge kjøretøyer og tunge busser og introduksjon av elektriske kjøretøyer og andre nye teknologier

 • CORSIA - notifikasjon i EU ETS

  19.04.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023D0136 KOM-nr.: KOM(2021)567 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2023/136 av 18. januar 2023 om endring av direktiv 2003/87/EF vedrørende notifikasjon om utslippsforpliktelser under et globalt markedsbasert virkemiddel hva gjelder luftfartøysoperatører hjemmehørende i EU

 • Revisjon av avløpsdirektivet

  18.04.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  KOM-nr.: KOM(2022)541 Basis rettsaktnr.: EU 1991/271

  Revisjon av direktivet om rensing av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser - KOM(2022) 541

 • Revisjon av Vaskemiddelforordningen i forbindelse med EUs kjemikaliestrategi

  18.04.2023 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Basis rettsaktnr.: 648/2004

  Revisjon av forordning (EF) nr. 648/2004 for å møte målene i EUs kjemikaliestrategi for bærekraft

 • Visse forurensende stoffer i næringsmidler – grenseverdier for arsen

  17.04.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0465 Basis rettsaktnr.: 2006/1881

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/465 av 3. mars 2023 som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for arsen i visse næringsmidler

 • Vet - endring sykdomsfri status/godkjent utryddelse MS

  14.04.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0150 Basis rettsaktnr.: 2021/620

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/150 av 20. januar 2023 som endrer visse vedlegg av gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 om godkjenning av sykdomsfri status for visse medlemsstater eller soner derav når det gjelder visse listeførte sykdommer og godkjenning av utryddelsesprogram for visse listeførte sykdommer

 • Endring av forskrift om prøvetaking og analyse av visse forurensende stoffer i næringsmidler

  14.04.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R2418 Basis rettsaktnr.: 2007/333

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2418 av 9. desember 2022 om endring av forordning (EF) nr. 333/2007 med hensyn til prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåene av sporstoffer og bearbeiding av forurensninger i næringsmidler