Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 181-200 av 8325 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Plantevernmidler - benalaksyl, avslag regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.12.2020
  Celexnr.: 32020R1280 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1280 av 14. september 2020 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet benalaksyl i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Sporing av tobakksvarer - nøkkelelementer i avtaler om datalagring

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 08.12.2020
  Celexnr.: 32018R0573

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/573 av 15. desember 2017 om nøkkelelementer i avtaler om lagring av data som inngår i sporbarhetssystemer for tobakksvarer

 • Tobakk - sikkerhetsmerking

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 08.12.2020
  Celexnr.: 32018D0576

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 av 15. desember 2017 om tekniske standarder for sikkerhetselementer på tobakksprodukter

 • Beslutning om tillatelse til at økonomiske aktører benytter en annen ID-utsteder

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 08.12.2020
  Celexnr.: 32019D0691 Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/574A

  Kommisjonenes beslutning (EU) 2019/691 av 2. mai 2019 om tillatelse til at økonomiske aktører benytter en annen ID-udsteder, jf. artikel 4, stk. 5, i Kommissionens gjennomføringsforordning (EU) 2018/574

 • Plantevernmidler - azadiraktin, endring vilkår

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.12.2020
  Celexnr.: 32020R1293 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1293 av 15. september 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet azadiraktin

 • Sporing av tobakksvarer - tekniske standarder

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 08.12.2020
  Celexnr.: 32018R0574

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/574 av 15. desember 2017 om tekniske standarder for opprettelse og drift av et sporbarhetssystem for tobakksprodukter

 • Plantevernmidler - nye substitusjonskandidater

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.12.2020
  Celexnr.: 32020R1295 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1295 av 16. september 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 med hensyn til inkludering av de aktive stoffene karbetamid, emamektin, flurokloridon, gammacyhalotrin, halosulfuronmetyl, ipkonazol og tembotrion på listen over stoffer som bør erstattes

 • Samordnet flerårig kontrollprogram i EU for 2021, 2022 og 2023 for MRL for rester av plantevernmidler i mat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.12.2020
  Celexnr.: 32020R0585

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/585 av 27. april mars 2020 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2021, 2022 og 2023 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og vurdere forbrukernes eksponering for disse restene

 • Plantevernmidler - tiofanatmetyl, avslag regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.12.2020
  Celexnr.: 32020R1498 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1498 av 15. oktober 2020 om ikke å fornye godkjenningen av aktive stoffet tiofanatmetyl, i samsvar med europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Biprodukter - Import av kjæledyrfôr fra Georgia

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.12.2020
  Celexnr.: 32020R1720

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/1720 av 17. november 2020 om endring av forordning (EU) No 142/2011 med hensyn til import av fôr til kjæledyr fra Georgia

 • Vet-TSE

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.12.2020
  Celexnr.: 32020R1593 Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/1593 av 29. oktober 2020 som endrer vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 av Europaparlamentet og Rådet når det gjelder videre undersøkelser av positive tilfeller av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau og geit

 • Ny mat - ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 07.12.2020
  Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) XXXX av YYYY som godkjenner et ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Nye nasjonale unntak etter direktiv 2008/68/EF om transport av farlig gods

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 07.12.2020
  Celexnr.: 32008L0068 KOM-nr.: KOM(2020)1241 Basis rettsaktnr.: 2008/68/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1241 av 28. august 2020 om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlandstransport av farlig gods

 • Vurderingskriterier for ESMA ved anerkjennelse av likeverdig overholdelse for sentrale motparter fra tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 07.12.2020
  Celexnr.: 32020R1304 Basis rettsaktnr.: 648/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1304 av 14. juli 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til elementer som minst skal vurderes av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) i forbindelse med vurderingen av anmodninger fra sentrale motparter (CCPer) i tredjeland om anerkjennelse av likeverdig overholdelse, og om de nærmere regler og betingelser for vurderingen

 • Gebyrer som kan innkreves av ESMA fra sentrale motparter etablert i tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 07.12.2020
  Celexnr.: 32020R1302 Basis rettsaktnr.: 648/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1302 av 14. juli 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder om gebyrer som kan innkreves av den europeiske verdipapir- og markedsmyndigheten (ESMA) fra sentrale motparter etablert i tredjeland

 • Kriterier for ESMA ved avgjørelsen av om en sentral motpart er, eller vil kunne bli, viktig for finansiell stabilitet i Unionen eller i en eller flere av medlemsstatene

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 07.12.2020
  Celexnr.: 32020R1303 Basis rettsaktnr.: 648/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1303 av 14. juli 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til kriteriene som Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) skal legge til grunn ved avgjørelsen om en sentral motpart etablert i et tredjeland er eller vil kunne bli viktig for den finansielle stabiliteten i Unionen eller i en eller flere av dens medlemsstater

 • Geoblokkering og ikke-diskriminering i det indre marked

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Indre marked 07.12.2020
  Celexnr.: 32018R0302 KOM-nr.: KOM(2016)289

  Europaparlaments- og rådsforordning om geo-blokkering og diskriminering i det indre marked basert på bosted, etableringssted eller nasjonalitet

 • Dyrehelseforordningen - DA-samhandel PAO landdyr

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 07.12.2020
  Basis rettsaktnr.: 32016R0429

  Delegert kommisjonsforordning (EU) …/... av [dato] om utfylling av parlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder krav til dyrehelsesertifikat og melding ved flytting av animalske produkter fra landdyr i EU

 • Dyrehelseforordningen - AHL landdyrvirksomheter, rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2020
  Celexnr.: 32019R2035 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2016/429

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/2035 av 28. juni 2019 om utfyllende bestemmelser til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 når det gjelder regler for anlegg, som holder landdyr, og rugerier og sporbarhet av visse holdte landdyr og rugeegg

 • ETS-kvotemengde fra 2021

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 04.12.2020
  Celexnr.: 32020D1722 KOM-nr.: KOM(2020)7704

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1722 av 16. november 2020 om samlet antall kvoter som skal utstedes i EUs kvotesystem i 2021