Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 181-200 av 7964 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Gjennomføringsforordning (EU) 2020/587

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 18.05.2020
  Celexnr.: 32020R0587 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/587 av 29. april 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 1206/2011 om fastsettelse av krav til identifikasjon av luftfartøy for overvåking av Det felles europeiske luftrom og gjennomføringsforordning (EU) 1207/2011 om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske luftrom

 • Norsk EØS-tilskudd for 2020 - Trygd

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd 14.05.2020

  Utkast til EØS-komitébeslutning om endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter (Budsjettpost 04 03 01 03 (2020))

 • Endringsforordning til EuVECA og EuSEF

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 14.05.2020
  Celexnr.: 32017R1991 KOM-nr.: KOM(2016)0461 Basis rettsaktnr.: 345/2013, 346/2013

  Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1991 om endring av forordning (EU) nr. 345/2013 om europeiske venturekapitalfond og forordning (EU) nr. 346/2013 om europeiske fond for soialt entreprenørskap

 • nettverkskode om interoperabilitets- og datautvekslingsregler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 14.05.2020
  Celexnr.: 32015R0703

  Kommisjonsforordning (EU) 2015/703 av 30. april 2015 om etablering av en nettverkskode om interoperabilitets- og datautvekslingsregler

 • PADR

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 14.05.2020
  Celexnr.: 02 04 77 03 (2020)

  EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2020

 • Etableringen av Horisont Europa

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 14.05.2020
  KOM-nr.: KOM(2018)435

  Forordning om etableringen av Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon, med regler for deltakelse og formidling

 • Utsettelse av søknadsprosessen til ERN pga Covid-19

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 14.05.2020
  Celexnr.: 32020D0534

  Utsettelse av søknadsprosessen til ERN pga Covid-19

 • Metodologi for å beregne årlig konsum av lettvekts plastbæreposer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 14.05.2020
  Celexnr.: 32018D0896 Basis rettsaktnr.: 2005/270/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/896 av 19. juni 2018 om metodologi for å beregne årlig konsum av lettvekts plastbæreposer

 • Budsjettlinje 12 02 01

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 13.05.2020
  Celexnr.: 120201 (2020)

  Budsjettlinje 12 02 01 - finansielle tjenester

 • Vet - innførsel av hester og avlsprodukter fra tredjestater

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.05.2020
  Celexnr.: 32020R0581 Basis rettsaktnr.: Direktiv 92/65/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/581 av 27. april 2020 om endring av gjennomføringsfororordning (EU) 2018/659 om vilkårene for innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien

 • Oppdatering av indeksoversikt i (EU) nr. 945/2014

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 13.05.2020
  Celexnr.: 32020R0125

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/125 av 29. januar 2020 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 945/2014 som fastsetter tekniske standarder for relevante tilstrekkelig diversifiserte indekser i tråd med parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

 • Revisjon av EUs finanstilsynssystem - endring av MIFID II og Solvens II og AMLD

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 13.05.2020
  Celexnr.: 32019L2177 KOM-nr.: KOM(2017)537 Basis rettsaktnr.: 32014L0065, 32009L0138

  Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2177 av 18. desember 2019 om endring av direktiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II), direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og av direktiv (EU) 2015/849 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme

 • Såvarer - plantehelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.05.2020
  Celexnr.: 32020L0177 Basis rettsaktnr.: 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 2002/55/EC, 2002/56/EC,2002/57/EC, 93/49/EEC, 93/61/EEC, 2014/21/EU, 2014/98/EU

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2020/177 av 11. februar 2020 som endrer rådsdirektivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 2002/53/EF og 2002/57/EF, kommisjonsdirektivene 93/49/EØF og 93/61/EØF og gjennomføringsdirektivene 2014/21/EU og 2014/98/EU når det gjelder planteskadegjørere på frø og annet planteformeringsmateriale

 • Kommisjonsbeslutning 2020/548 endring av vedlegg V til yrkeskvalifikasjonsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning 13.05.2020
  Celexnr.: 32020D0548 Basis rettsaktnr.: 32005L0036

  Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2020/548 av 23. januar 2020 om endring av vedlegg til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner når det gjelder navn på eksamensbevis og studier

 • TSI CCS - endring av tysk språkversjon

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 12.05.2020
  Celexnr.: 32020R0420 Basis rettsaktnr.: 2016/919

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/420 av 16. mars 2020 om endring av den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2016/919 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet "styring, kontroll og signal" i Den europeiske unions jernbanesystem

 • Nettverkskoder for mekanismer for kapasitetsallokering for gasstransmisjon

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 12.05.2020
  Celexnr.: 32017R0459

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/459 16. mars 2017 om fastsettelse av nettregler om mekanismer for kapasitetstildeling i gasstransmissionssystemer og oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 984/2013

 • EØS-tilskudd 2020 på området selskapsrett og grunnleggende rettigheter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler 12.05.2020
  Celexnr.: -

  Norsk EØS tilskudd for 2020 - Selskapsrett - protokoll 31 linje 33 02 03 01 (2020)

 • Økodesign, rotasjonskompressorer, ENER Lot 31

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 11.05.2020
  Basis rettsaktnr.: 2009/125/EU

  Kommisjonens arbeidsdokument om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av rotasjonskompressorer

 • Energimerking støvsugere

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 11.05.2020
  Basis rettsaktnr.: 2017/1369

  Kommisjonsforordning …/… av XXX om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2017/1369 med omsyn til energimerking av støvsugarar

 • Biocid - Forlenget godkjenning av propikonazol i PT8

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.05.2020
  Celexnr.: 32020D27 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/27 av 13. januar 2020 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av propikonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

Til toppen