Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 181-200 av 9173 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.12.2021
  Celexnr.: 32021R2024 Basis rettsaktnr.: (EU) 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2024 av 18. november 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra UK

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.12.2021
  Celexnr.: 32021R1977 Basis rettsaktnr.: (EU) 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1977 av 12. november 2021 som endrer vedlegg V og XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Storbritannia på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

 • Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra UK

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.12.2021
  Celexnr.: 32021R2031 Basis rettsaktnr.: (EU) 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2031 av 19. november 2021 som endrer vedlegg V og XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Storbritannia på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

 • Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra UK

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.12.2021
  Celexnr.: 32021R2143 Basis rettsaktnr.: (EU) 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2143 av 3. desember 2021 som endrer vedlegg V og XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 om oppføring av Storbritannia i listen over tredjeland hvorfra det tillates å importere forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt

 • Såvarer - retting spansk utgave

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.12.2021
  Celexnr.: 32021D0985 Basis rettsaktnr.: 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/57/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/985 av 3. juni 2021 om korreksjon av den spanske utgaven av beslutning 2004/842/EF om gjennomføringsbestemmelser hvorved medlemsstatene kan tillate omsetning av såvarer av sorter som er søkt godkjent for opptak på nasjonal sortsliste for sorter av jordbruksvekster og grønnsaksvekster

 • Økologi-Endring i visse språkversjoner av forordning om nye produksjonsregler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.12.2021
  Celexnr.: 32021R1849 Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/848

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1849 av 21. oktober 2021 som korrigerer visse oversettelser av gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 om gjennomføringsbestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 om nødvendig dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og krav til informasjon fra medlemsland

 • Ny mat - godkjenning tørket frukt av Synsepalum dulcificum

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.12.2021
  Celexnr.: 32021R1974 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1974 av 12. november 2021 om tillatelse til å bringe tørket frukt av Synsepalum dulcificum i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.12.2021
  Celexnr.: 32021R2094

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2094 av 29. november 2021 om godkjenning av decoquinat (Deccox og Avi-Deccox 60G) som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Zoetis Belgium SA) og oppheving av forordning (EF) nr. 1289/2004

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.12.2021
  Celexnr.: 32021R2092

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2092 av 29. november 2021 om godkjenning av kaliumdiformat som et tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringssvin og avvente smågriser

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.12.2021
  Celexnr.: 32021R2076

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2076 av 26. november 2021 om godkjenning av L-tryptofan fremstilt av Escherichia coli KCCM 80210 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrarter

 • Ny mat - godkjenning 3-fukosyllaktose (3-FL)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.12.2021
  Celexnr.: 32021R2029 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2029 av 19. november 2021 om tillatelse til å bringe 3-fukosyllaktose (3-FL) i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Tilbaketrekking av titandioksid som tilsetningsstoff i næringsmidler

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.12.2021
  Basis rettsaktnr.: 1333/2008 og 231/2012

  Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX om endring av vedlegg II og III til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder tilsetningsstoffet titandioksid (E 171)

 • Animalske biprodukter- AHL

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.12.2021
  Celexnr.: 32021R1699 Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1699 av 22. september 2021 om endring av vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til standard helsesertifikat for forflytting av forsendelser av animalske biprodukter fra restriksjonssoner opprettet for forebygging og kontroll av visse listeførte sykdommer

 • Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 10.12.2021
  Celexnr.: 32021R0808 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/808 av 22. mars 2021 om utførelsen av analytiske metoder med hensyn til rester av farmakologisk virksomme stoffer som brukes til dyr beregnet til næringsmiddelproduksjon, om fortolkningen av resultater, om metodene som skal brukes til prøveuttak, og om opphevelse av beslutningene 2002/657/EF og 98/179/EF

 • Endring av overgangsbestemmelsene i forordning (EU) 2021/808

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.12.2021
  Celexnr.: 32021R0810 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/810 av 20. mai 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/808 når det gjelder overgangsbestemmelser for visse stoffer oppført i vedlegg II til beslutning 2002/657/EF

 • Aromatiserte vinprodukter, etablering av registeret over beskyttede geografiske betegnelser.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.12.2021
  Celexnr.: 32020R0198 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 251/2014

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2020/198 av 13. februar 2020 om gjennomføring av Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 når det gjelder etableringen av registeret over beskyttede geografiske betegnelser på aromatiserte vinprodukter og oppføring av de eksisterende beskyttede geografiske betegnelsene i registeret.

 • Alkoholsterke drikker, delegert kommisjonsforordning (DA) om definisjon og bruk av allusjoner til lovbestemte betegnelser på alkoholsterke drikker og geografiske betegnelser på alkoholserke drikker, endringer i 32019R0787

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.12.2021
  Celexnr.: 32021R1465 KOM-nr.: KOM(2021)4867 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1465 av 6. juli 2021 om endringer i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 når det gjelder definisjonen av allusjoner til lovbestemte betegnelser på alkoholsterke drikker eller geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker og bruken av disse allusjonene i beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av andre alkoholsterke drikker enn de alkoholsterke drikkene som det er gjort allusjon/henvisning til

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av "Nagykunsági birspálinka" som geografisk betegnelse.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.12.2021
  Celexnr.: 32021R1419 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/1419 av 24. august 2021 om beskyttelse av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk etter artikkel 30(2) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787, "Nagykunsági birspálinka".

 • Vin, kommisjonsgjennomføringsforordning om endring av bestemmelsene om den analytiske databanken for isotopiske data og kontroll innen vinsektoren, endrer 32018R0274.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.12.2021
  Celexnr.: 32021R1007 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1007 av 18. juni 2021 om endringer i gjennomføringsforordning (EU) 2018/274 når det gjelder den analytiske databanken for isotopiske data og kontroll innen vinsektoren.

 • Alkoholsterke drikker, endringer i produktspesifikasjonen til den beskyttede geografiske betegnelsen "Újfehértói meggypálinka".

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.12.2021
  Celexnr.: 32021R1343 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/1343 av 10. august 2021 om godkjenning av endringer i spesifikasjonen for en alkoholsterk drikk, hvis navn er beskyttet som en geografisk betegnelse (Újfehértói meggypálinka).