Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 161-180 av 8073 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Endring av emballasjedirektivet (del av pakke sirkulær økonomi)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 23.06.2020
  Celexnr.: 32018L0852 Basis rettsaktnr.: 94/62/EF

  Direktiv (EU) 2018/852 - Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

 • Tilsetningsstoffer - Endrede spesifikasjoner for tri-kalsiumfosfat (E 341)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.06.2020
  Celexnr.: 32020R0763 Basis rettsaktnr.: 231/2012

  KOMMISSJONSFORORDNING (EU) 2020/763 av 9. Juni 2020 endring av vedlegget til forordning (EU) nr 231/2012 fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder spesifikasjoner for trikalsiumfosfat (E 341)

 • Listeføring og avlisting av land på vedlegg til hvitvaskingsdirektivet over høyrisikoland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 22.06.2020
  Celexnr.: 32020R0855 KOM-nr.: KOM(2020)2801 Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2015/849

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/855 av 7 mai 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 med hensyn til å tilføye Bahamas, Barbados, Botswana, Kambodia, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Panama, Zimbabwe til tabellen i punkt I i vedlegget og slette Bosnia-Hercegovina, Etiopia, Gyuana, Den demokratiske folkerepublikken Laos, Sri Lanka og Tunisia fra tabellen

 • Regelverk for økologisk produksjon og merking

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.06.2020
  Celexnr.: 32018R0848 KOM-nr.: KOM(2018)848 Basis rettsaktnr.: 834/2007

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 av 30. mai 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om opphevelse av rådsforordning (EU) nr. 834/2007

 • Direktiv om beskyttelse av forretningshemmeligheter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 22.06.2020
  Celexnr.: 32016L0943 KOM-nr.: KOM(2013)813

  Direktiv (EU) 2016/943 om beskyttelse av fortrolig know-how og forretningsopplysninger (forretningshemmeligheter) mot rettsstridig tilegnelse, bruk og formidling

 • Forordning (EU) .../... om endring av forordning (EU) 2019/1387 hva gjelder ikrafttredelsesdatoer

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.06.2020
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XX 2020 om endring av forordning (EU) 2019/1387 hva gjelder utsettelse av ikrafttredelsesdatoer for visse krav som følge av Covid-19 pandemien

 • Nytt varemerkedirektiv

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 22.06.2020
  Celexnr.: 32015L2436 KOM-nr.: KOM(2013)162

  Direktiv 2015/2436 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding)

 • Midlertidige endringer i reglene om utpeking og kontroll med teknisk kontrollorgan i forbindelse med covid-19

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Helse 22.06.2020
  Celexnr.: 32020R0666

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/666 av 18. mai 2020 om endring av forordning (EU) 920/2013 om utpeking og kontroll med teknisk kontrollorgan

 • Utsatt anvendelsestidspunkt for forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Helse 22.06.2020
  Celexnr.: 32020R0561

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/561 av 23. april 2020 om endring av anvendelsestidspunktet for forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr

 • Plantevernmiddelrester 2020-749 klorat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.06.2020
  Celexnr.: 32020R0749 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/749 av 4. juni 2020 som endrer vedlegg III til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for klorat i eller på visse produkter

 • Tredje postdirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 22.06.2020
  Celexnr.: 32008L0006 Basis rettsaktnr.: 97/67/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/6/EF av 20. februar 2008 om endring av direktiv 97/67/EF vedrørende full realisering av det indre marked for posttjenester i Fellesskapet

 • CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyre

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 20.06.2020
  Celexnr.: 32019R1840

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1840 av 31. oktober 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 med hensyn til fastsettelse og rapportering av WLTP-CO2-verdier for visse kategorier av nye personbiler og tilpasning av inputdataene til korrelasjonsverktøyet

 • CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyre

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 20.06.2020
  Celexnr.: 32019R1839

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1839 av 31. oktober 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 med hensyn til festsettelse og rapportering av WLTP-CO2-verdier for visse kategorier av nye lette nyttekjøretøyer og tilpasning av inputdataene til korrelasjonsverktøyet

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2020
  Celexnr.: 32020D0860 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/860 av 18. juni 2020 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • VET - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 18.06.2020
  Celexnr.: 32020D0798 Basis rettsaktnr.: 2020/47

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/798 av 17. juni 2020 som endrer beslutning (EU) 2020/47 om beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa subtype H5N8 i visse medlemsland

 • Import av økologiske produkter fra tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 18.06.2020
  Celexnr.: 32020R0786 KOM-nr.: KOM(2020)786 Basis rettsaktnr.: 1235/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/786 av 15. juni 2020 om endring og korrigering av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

 • Universell utforming av nettløsninger i offentlig sektor

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner og Kommunikasjoner 17.06.2020
  Celexnr.: 32016L2102 KOM-nr.: KOM(2012)721

  EU-parlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 26. oktober 2016 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner

 • Fri flyt av andre opplysninger enn personopplysninger i EU

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 17.06.2020
  Celexnr.: 32018R1807 KOM-nr.: KOM(2017)495 Basis rettsaktnr.: 2018/1807

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1807 av 14. november 2018 om en ramme for fri flyt av andre opplysninger enn personopplysninger i EU.

 • Nytt viderebruksdirektiv - erstatter direktiv 20013/98 og endringsdirektiv 2013/37

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 17.06.2020
  Celexnr.: 32019L1024 KOM-nr.: KOM(2018)234 Basis rettsaktnr.: Directive 2003/98/EC og Directive 2013/37/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1024 av 20. juni 2019 om åpne data og viderebruk av informasjon fra offentlig sektor - Omarbeidelse

 • Gjennomføringsbeslutning om kontroll og rapportering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 17.06.2020
  Celexnr.: 32018D1524

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1524 av 11. oktober 2018 om fastsettelse av en kontrollmetode og ordninger for medlemsstatenes rapportering i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten til offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner