Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 161-180 av 7750 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • EU referansesenter dyrevelferd fjørfe m.fl.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.12.2019
  Celexnr.: 32019R1685 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning EF 2019/1685 av 4. oktober 2019 med oppnevning av EU referansesentre for dyrevelferd fjørfe og andre mindre dyrearter

 • Endringer i terskelverdiene - Forsvarsanskaffelsesdirektivet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser 20.12.2019
  Celexnr.: 32019R1830

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1830 av 30. oktober 2019 om endring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF hva gjelder terskelverdiene for offentlige anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider

 • Endringer i terskelverdiene - forsyningsdirektivet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser 20.12.2019
  Celexnr.: 32019R1829

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1829 av 30. oktober 2019 om endring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU hva gjelder terskelverdiene for offentlige anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider samt for plan- og designkonkurranser

 • Endringer i terskelverdiene - det klassiske direktivet om offentlige anskaffelser

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser 20.12.2019
  Celexnr.: 32019R1828

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1828 av 30. oktober om endring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU hva gjelder terskelverdiene for offentlige anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider samt for plan- og designkonkurranser

 • toppdomenet .eu - endring av registreringsreglene

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 20.12.2019
  Celexnr.: 32019R0517 KOM-nr.: KOM(2018)231

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/517 av 19. mars 2019 om gjennomføringen og anvendelsen av toppdomenet .eu og om endring og oppheving av forordning (EF) nr. 733/2002 og kommisjonsforordning (EF) nr. 874/2004

 • BEREC-forordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 20.12.2019
  Celexnr.: 32018R1971 KOM-nr.: KOM(2016)0591

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1971 av 11. desember 2018 om opprettelse av Sammenslutningen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) og Byrået for støtte til BEREC (BEREC-kontoret), om endring av forordning (EU) 2015/2120 og om oppheving av forordning (EF) nr. 1211/2009

 • Endringer i terskelverdiene - direktiv om konsesjonskontrakter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser 20.12.2019
  Celexnr.: 32019R1827

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1827 av 30. oktober 2019 om endringer i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU om terskelen for konsesjoner

 • EU-miljømerke - gyldighetsperioden til miljøkriteriene til fjernsyn samt vekstmidler, jordforbedringsmidler, dekningsmaterialer rundt planter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 20.12.2019
  Celexnr.: 32019D1134

  Kommisjonens beslutning (EU) 2019/1134 av 1. juli 2019 om endring av beslutning 2009/300/EF og beslutning (EU) 2015/2099 om gyldighetsperioden til miljøkriteriene for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter og de tilknyttede vurderings- og verifikasjonskravene

 • Moderniseringsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 19.12.2019
  Celexnr.: 32019L2161 KOM-nr.: KOM(2018)185 Basis rettsaktnr.: 93/13/EEC, 98/6/EC, 2005/29/EC, 2011/83/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU hva angår bedre håndheving og modernisering av EUs forbrukervernlovgivning

 • Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 19.12.2019
  Basis rettsaktnr.: 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn på maksimumsverdier for perklorat i utvalgte matvarer

 • Biocid - forlenget godkjenning av propikonazol i PT8

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 19.12.2019

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) .../... av ... om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av propikonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Vet - Bsal forlengelse

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.12.2019
  Celexnr.: 32019D1998 Basis rettsaktnr.: 2018/320

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1998 av 28. november 2019 som endrer gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/320 når det gjelder gyldighetsperioden for beskyttelsestiltakene for salamandere mot soppinfeksjonen Batrachochytrium salamandrivorans

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.12.2019
  Celexnr.: 32019D1994 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1994 av 28. november 2109 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.12.2019
  Celexnr.: 32019D1952 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1952 av 25. november 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.12.2019
  Celexnr.: 32019D2114 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2114 av 6. desember 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.12.2019
  Celexnr.: 32019D1931 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1931 av 19. november 2109 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Likeverdighetsvurdering av regelverket for nasjonale verdipapirbørser og alternative handelssystemer i USA opp mot verdipapirmarkedsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2019
  Celexnr.: 32017D2320 Basis rettsaktnr.: 2014/65

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2320 av 13. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for nasjonale verdipapirbørser og alternative handelssystemer i De forente stater i henhold til europaparlamentsog rådsdirektiv 2014/65/EU

 • Likeverdighetsvurdering av regelverket for børsselskaper i Hongkong opp mot verdipapirmarkedsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2019
  Celexnr.: 32017D2319 Basis rettsaktnr.: 2014/65

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2319 av 13. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for anerkjente børsselskaper i den spesielle administrative regionen Hongkong i henhold til europaparlamentsog rådsdirektiv 2014/65/EU

 • Likeverdighetsvurdering av regelverket for handel i visse derivater på amerikanske handelsplasser opp mot verdipapirmarkedsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2019
  Celexnr.: 32017D2238 Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) 600/2014

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2238 av 5. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler i De forente stater i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014

 • Likeverdighetsvurdering av regelverket for finansmarkeder i Australia opp mot verdipapirmarkedsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2019
  Celexnr.: 32017D2318 Basis rettsaktnr.: 2014/65

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2318 av 13. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for finansmarkeder i Australia i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

Til toppen