Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 161-180 av 9016 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vin, beskyttelse av "Würzburger Stein-Berg" som opprinnelsesbetegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32020R1751 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/1751 av 17. november 2020 om godkjenning under artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet ‘Würzburger Stein-Berg’ (PDO)

 • Alkoholsterke drikker, IA om medlemsstatenes utpeking av organer og myndigheter som er ansvarlige for overvåkning av modningsprosessen.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R0724 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/724 av 3. mars 2021 om gjennomføring av bestemmelsene i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 når det gjelder informasjonen som medlemsstatene skal gi til Kommisjonen om de organene som er pekt ut til å overvåke modningsprosessen til alkoholsterke drikker og de kompetente myndighetene som er ansvarlig for å sikre at bestemmelsene i forordningen overholdes.

 • REACH/XVII/Tatoveringskjemikalier

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 22.10.2021
  Celexnr.: 32020R2081 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/2081 av 14. desember 2020 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach) for tatoveringsblekk og permanent make-up

 • Harmoniserte ladere for elektroniske enheter

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 21.10.2021
  KOM-nr.: KOM(2021)547 Basis rettsaktnr.: 2014/53

  Forslag til Europaparlaments- og Råds direktiv om endring av direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr

 • EU4Health-programmet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Helse 21.10.2021
  Celexnr.: 32021R0522 KOM-nr.: KOM(2020)405

  Europaparlaments- og rådsforordning av 24.mars 2021 om etableringen av et program for Unionens tiltak på helseområdet ("EU4Health-programmet") - for perioden 2021-2027 og som opphever forordning (EU) Nr 282/2014

 • Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser om anerkjenning av tredjelandssertifikater

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 20.10.2021
  Celexnr.: 32021L1233 KOM-nr.: KOM(2021)71 Basis rettsaktnr.: 2017/2397

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2021/1233 av 14. juli 2021 om endring av direktiv (EU) 2017/2397 med hensyn til overgangsordninger for anerkjenning av tredjelandssertifikater

 • Unntak fra akkreditering av laboratorier (EU) 2021/1353

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.10.2021
  Celexnr.: 32021R1353 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1353 av 17. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til tilfeller og vilkår for når kompetente myndigheter kan utpeke offentlige laboratorier som ikke oppfyller vilkårene i forhold til alle metodene de bruker for offentlig kontroll eller annen offentlig virksomhet

 • Økologi-Import-Kriterier for anerkjenning og tilbaketrekking av kontrollorgan

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.10.2021
  Celexnr.: 32021R1697 KOM-nr.: KOM(2021)1697 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1697 av 13. juli 2021 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 når det gjelder kriterier for anerkjenning av kontrollmyndigheter og kontrollorganer som gjennomfører kontroll av økologiske produkter i tredjeland, og for tilbaketrekking av slike anerkjenninger

 • Økologi-Krav til virksomheter om oppbevaring av dokumentasjon

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.10.2021
  Celexnr.: 32021R1691 KOM-nr.: KOM(2021)1691 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1691 av 12. juli 2021 om endring av vedlegg II til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 når det gjelder krav til virksomheter om oppbevaring av dokumentasjon over økologisk produksjon

 • Økologi-Import-Regler for økologisertifikat i tredjeland og etablerer liste over kontrollorgan

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.10.2021
  Celexnr.: 32021R1378 KOM-nr.: KOM(2021)1378 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1378 av 19. august 2021 som fastsetter visse regler for sertifikatet som utstedes til virksomheter, grupper av virksomheter og eksportører i tredjeland involvert i import av økologiske produkter til EØS-området, og etablerer en liste over anerkjente kontrollmyndigheter og kontrollorganer i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848

 • Endring i fellesskapslisten over godkjente helsepåstander

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.10.2021
  Celexnr.: 32021R0686 Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/686 av 23. april 2021 om godkjenning av en helsepåstand annet enn de som refererer til redusert sykdomsrisiko og til barns utvikling og helse og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012

 • Maritim sektor - FuelEU Maritime

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 20.10.2021
  KOM-nr.: KOM(2021)562

  Forslag til forordning for å sikre økt bruk av fornybare energikilder og lavutslippsdrivstoff i maritim sektor (FuelEUMaritime) COM/2021/562 final

 • Endring av kjøretøyklassifisering i direktiv 2014/47

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 20.10.2021
  Celexnr.: 32021L1716 Basis rettsaktnr.: 2014/47

  Kommisjonsdelegert direktiv 2021/1716 om endringer direktiv 2014/47/EU hva gjelder justeringer av kjøretykategorier i tråd med regelverket om typegodkjenning.

 • Krav til rapportering på elektrisk og elektronisk avfall

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 20.10.2021
  Celexnr.: 32019D2193 Basis rettsaktnr.: 2012/19/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2193 av 17. desember 2019 om regler for kontroll av medlemslands etterlevelse av krav og felles format for rapportering på oppfyllelse av krav i WEEE-direktivet

 • Endring av 2019/627 - ensartede ordninger for offentlig kontroll

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.10.2021
  Celexnr.: 32021R1709 Basis rettsaktnr.: 2019/627

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1709 av 23. september 2021 som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 hva gjelder ensartede praktiske ordninger for utførelse av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse

 • Energiinfrastrukturforordningen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 20.10.2021
  KOM-nr.: KOM(2020)824

  Europakommisjonens forslag til forordning om retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur 2020/0360 (COD) av 15. desember 2020.

 • Justeringer i EUs kvotesystem for luftfart

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 20.10.2021
  KOM-nr.: KOM(2021)552

  Forslag til Europaparlaments og Rådsdirektiv om endringer i direktiv 2003/87/EF hva gjelder luftfartens bidrag til oppfyllelsen av EUs økonomidekkende utslippsmål og for å implementere en global markedsbasert mekanisme på egnet måte

 • CORSIA - notifikasjon i EU ETS

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 20.10.2021
  KOM-nr.: KOM(2021)567 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning om endring av direktiv 2003/87/EF vedrørende notifikasjon om utslippsforpliktelser under et globalt markedsbasert virkemiddel hva gjelder luftfartøysoperatører hjemmehørende i EU

 • Forsterket markedsstabiliserende reserve

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 20.10.2021
  KOM-nr.: KOM(2021)571 Basis rettsaktnr.: 2015/1814

  Forslag til Europaparlaments og Rådsbeslutning om endring av beslutning (EU) 2015/1814 vedrørende antall klimakvoter som skal plasseres i den markedsstabiliserende reserven i EUs klimakvotesystem frem til 2030

 • Forsterket innsatsfordeling 2021-2030

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 20.10.2021
  KOM-nr.: KOM(2021)555

  Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) 2018/842 om bindende årlige reduksjoner i utslipp av klimagasser for 2021 til 2030 for EUs medlemsstater for å bidra til utslippskutt for å oppfylle forpliktelser under Parisavtalen