Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 161-180 av 7507 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • RoHS2/vedlegg III/bly/37

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 02.07.2019
  Celexnr.: 32019L0176 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/176 av 16. november 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i overflatelaget på visse dioder

 • RoHS2/vedlegg III/bly/32

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 02.07.2019
  Celexnr.: 32019L175 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/175 av 16. november 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for blyoksid i forseglingsfritte til bruk ved fremstilling av vinduer til visse laserrør

 • RoHS2/vedlegg III/bly/29

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 02.07.2019
  Celexnr.: 32019L0174 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/174 av 16. november 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly bundet i krystallglass som definert i direktiv 69/493/EØF

 • RoHS2/vedlegg III/bly og kadmium/21

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 02.07.2019
  Celexnr.: 32019L0173 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/173 av 16. november 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass

 • Kommisjonsbeslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger i Japan

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 02.07.2019
  Celexnr.: 32019D0419 KOM-nr.: KOM(2019)419

  Kommisjonsbeslutning av 23.01.2019 med hjemmel i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger i Japan etter lov om beskyttelse av personopplysninger

 • Referanseverdiforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 02.07.2019
  Celexnr.: 32016R1011 KOM-nr.: KOM(2013)641

  Europaparlaments- og rådsforordning 2016/1011 av 8. juni 2016 om indekser som brukes som referanseverdier i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller for å måle verdipapirfonds økonomiske resultater, og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014

 • Alternativ tvisteløsning i forbrukersaker

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 02.07.2019
  Celexnr.: 32013L0011

  Direktiv om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker...

 • Nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 02.07.2019
  Celexnr.: 32013R0524

  Forordning om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker...

 • REACH/XVII/TDFA

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 02.07.2019
  Celexnr.: 32019R0957 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/957 av 11. juni 2019 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) vedrørende (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl) silantriol og TDFAer

 • Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 02.07.2019
  Celexnr.: 32019D0995 Basis rettsaktnr.: 1257/2013/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/995 av 17. juni 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av den europeiske listen over gjenvinningssanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013

 • PADR

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 01.07.2019
  Celexnr.: 02 04 77 03 (2019)

  EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2019

 • Regelsett for gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser til krisehåndteringsdirektivet (bank)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 01.07.2019
  Celexnr.: 32016R0778 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/778 av 2. februar 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til de forhold og betingelser hvor utbetaling av ekstraordinære ex-post-bidrag helt eller delvis kan utsettes, og kriteriene for fastsettelse av aktiviteter, tjenester og transaksjoner med hensyn til kritiske funksjoner, og for fastsettelse av forretningsområder og tilknyttede tjenester med hensyn til sentrale forretningsområder.

 • BRRD - utfyllende regler om verdifastsettelse av gjeld som stammer fra derivater

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 01.07.2019
  Celexnr.: 32016R1401 KOM-nr.: KOM(2016)2967 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1401 av 23. mai 2016 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om et regelverk for gjenoppretting og avvikling av kredittinstitusjoner og investeringsselskaper hva angår reguleringsmessige tekniske standarder for metoder og prinsipper for verdifastsettelse av gjeld som stammer fra derivater

 • BRRD - Utfyllende regler om avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 01.07.2019
  Celexnr.: 32017R0867 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/867 av 7. februar 2017 om kategorier av avtaler som skal beskyttes i forbindelse med delvis overførsel av eiendom i henhold til artikkel 76 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (EØS-relevant tekst)

 • Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak (BRRD) - utfyllende regler om rapportering fra krisehåndteringsmyndighet til EBA om kapital og gjeld

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 01.07.2019
  Celexnr.: 32018R0308 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/308 av 1. mars 2018 om fastsetting av tekniske gjennomføringsstandarder for europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til modeller, standardskjemaer og definisjoner for identifisering og overføring av informasjon av avviklingsmyndigheter for å informere Den europeiske banktilsynsmyndighet om minimumskravet til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld

 • Beregning av gjennomsnittlige utslipp (personbil) for diverse bilfabrikanter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 29.06.2019
  Celexnr.: 32019D0583

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/583 av 3. april 2019 om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregning av de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og spesifikke utslippsmål for fabrikanter av personbiler for kalenderåret 2017 og for Volkswagen-poolen og dens medlemmer for kalenderårene 2014, 2015 og 2016 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009

 • Beregning av gjennomsnittlige utslipp (varebil) for diverse bilfabrikanter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 29.06.2019
  Celexnr.: 32019D0582

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/582 av 3. april 2019 om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregning av de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og spesifikke utslippsmål for fabrikanter av lette nyttekjøretøy (varebiler) for kalenderåret 2017 og for Volkswagen-poolen og dens medlemmer for kalenderårene 2014, 2015 og 2016 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011

 • Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer i forbindelse med brexit

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 28.06.2019
  Celexnr.: 32019R0492 KOM-nr.: KOM(2018)567 Basis rettsaktnr.: (EU)2009/391

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/492 av 25. mars 2019 om endring av forordning (EU) nr. 391/2009 med hensyn til Det forente kongerikes uttreden av EU

 • Biocid - arbeidsprogram endring

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 28.06.2019
  Celexnr.: 32019R0157 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/157 av 6. november 2018 om endring av vedlegg II til delegerte forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer som inngår i biocidprodukter nevnt i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Ikke-godkjenning av Willaertia magna i PT11

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 28.06.2019
  Celexnr.: 32018D1985 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1985 av 13. desember 2018 om ikke-godkjenning av Willaertia magna c2c maky som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 11

Til toppen