Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 141-160 av 7699 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 25.11.2019

  Kommisjonsforordning om retting av visse språkversjoner av forordning (EF) nr. 124/2009 om fastsettelse av grenseverdier for forekomst av koksidiostatika eller histomonostatika i næringsmidler som følge av uunngåelig overføring av disse stoffene til fôr til dyr utenfor målgruppen

 • Oppheving av Kommisjonsvedtak om rettledning til miljørisikovurderingen av GMO

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 25.11.2019
  Celexnr.: 32018D1790 Basis rettsaktnr.: 2001/18/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning(EU) 2018/1790 av 16. november 2018 om oppheving av vedtak 2002/623/EF om etablering av rettledning til miljørisikovurderingen av genmodifiserte organismer

 • BRRD: Endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 25.11.2019
  Celexnr.: 32017L2399 KOM-nr.: KOM(2016)853 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU angående rangeringen av usikrede gjeldsinstrumenter i insolvenshierarki

 • IDD - utfyllende regler om standardisering av informasjonsdokumenter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 24.11.2019
  Celexnr.: 32017R1469 KOM-nr.: KOM(2017)1469 Basis rettsaktnr.: 2016/97

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1469 av 11. august 2017 om fastsettelse av et standardisert presentasjonsformat for dokumentet med opplysninger om forsikringsproduktet

 • Utfyllende regler til IDD (forsikringsdistribusjonsdirektivet) om forsikringsbaserte investeringsprodukter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 24.11.2019
  Celexnr.: 32017R2359 Basis rettsaktnr.: 2016/97

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2359 av 21. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til opplysningskrav og regler om god forretningsskikk i forbindelse med distribusjon av forsikringsbaserte investeringsprodukter

 • IDD - utfyllende regler - utsatt frist for å to utfyllende forordninger

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 24.11.2019
  Celexnr.: 32018R0541

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/541 av 20. desember 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359 med hensyn til deres anvendelsesdato

 • Utfyllende regler til IDD (forsikringsdistribusjonsdirektivet) om foretakenes egen produktgodkjenning etc

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 24.11.2019
  Celexnr.: 32017R2358

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2358 av 21. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til produkttilsyns- og produktstyringskrav for forsikringsforetak og forsikringsdistributører

 • Endringsforordning for (EU) No 923/2012, (EU) No 139/2014 og (EU) 2017/373

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 23.11.2019
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Utkast til kommisjonsforordning som endrer forordning (EU) Nr 923/2012, forordning (EU) Nr. 139/2014 og forordning (EU) 2017/373 vedrørende krav til ATM/ANS-tjenester, utforming av luftromsstrukturer og datakvalitet, og som opphever forordning (EU) Nr. 73/2010

 • Kommisjonsdelegert forordning om supplerende regler om håndtering av interessekonflikter vedrørende EuSEF-fond

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 22.11.2019
  Celexnr.: 32019R0819

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/819 av 1. februar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 med hensyn til interessekonflikter, måling av sosiale virkninger og opplysninger til investorer på området fond for sosialt entreprenørskap

 • E-PRTR register

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 22.11.2019
  Celexnr.: 32019D1741 Basis rettsaktnr.: 166/2006

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1741 av 23. september 2019 om fastsettelse av type, format og hyppighet for opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig i forbindelse med rapportering under forordning (EF) Nr. 166/2006 om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv om register for forurensende utslipp og overføringer og endrer rådsdirektiv 91/689/EØF og 96/61/EF

 • Metode for prissammenlikning av alternative drivstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.11.2019
  Celexnr.: 32018R0732 Basis rettsaktnr.: 2014/94/EU

  Gjennomføringsforordning for en felles metode for prissammenlikning av alternative drivstoff

 • Tekniske standarder og formater for den automatiske matchingen gjennom den felles IT-plattformen ved bruk av den europeiske klassifikasjonen og interoperabilitet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 21.11.2019
  Celexnr.: 32018D1021 KOM-nr.: KOM(2014)6 Basis rettsaktnr.: 32016R0589

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1021 av 18. juli 2018 om vedtakelse av tekniske standarder og formater som er nødvendige for den automatiske matchingen gjennom den felles IT-plattformen ved bruk av den europeiske klassifikasjonen og interoperabilitet mellom nasjonale systemer og den europeiske klassifikasjonen

 • Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om listen over ferdigheter, kompetanser og yrker

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 21.11.2019
  Celexnr.: 32018D1020 KOM-nr.: KOM(2014)6 Basis rettsaktnr.: 32016R0589

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1020 av 18. juli 2018 om vedtakelse og oppdatering av listen over ferdigheter, kompetanser og yrker i den europeiske klassifikasjonen til anvendelse ved automatisk matching gjennom EURES’ felles IT-plattform

 • Gjennomføringsbeslutning om det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 21.11.2019
  Celexnr.: 32016D0716 KOM-nr.: KOM(2010)204 Basis rettsaktnr.: 32011R0492

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/716 av 11. mai 2016 om opphevelse av gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU som gjennomfører Europaparlaments- og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 hva gjelder klarering og formidling av ledige stillinger og søknader om arbeid og om re-etablering av EURES

 • Spesifikasjoner for innsamling og analyse av data til å overvåke og evaluere EURES

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 21.11.2019
  Celexnr.: 32018D0170 KOM-nr.: KOM(2014)6 Basis rettsaktnr.: 32016R0589

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/170 av 2. februar 2018 om ensartede detaljerte spesifikasjoner for innsamling og analyse av data med tanke på å overvåke og evaluere hvordan EURES-nettverket fungerer

 • Tekniske standarder og formater som kreves for et enhetlig system for å muliggjøre matching av ledige stillinger med jobbsøknader og CVer på EURES-portalen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 21.11.2019
  Celexnr.: 32017D1257 KOM-nr.: KOM(2014)6 Basis rettsaktnr.: 32016R0589

  Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1257 av 11. juli 2017 om tekniske standarder og formater som kreves for å etablere et ensartet system for matching av stillingsutlysninger med jobbsøknader og CVer på EURES-portalen

 • Maler og prosedyrer for utveksling av informasjon om nasjonale arbeidsprogrammer for EURES på EU-nivå

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 21.11.2019
  Celexnr.: 32014D1256 KOM-nr.: KOM(2014)6 Basis rettsaktnr.: 32016R0589

  Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1256 av 11. juli 2017 om maler og prosedyrer for utveksling av informasjon om EURES-nettverkets nasjonale arbeidsprogrammet på EU-plan

 • Mal for beskrivelsen av nasjonale systemer og prosedyrer for opptak av organisasjoner som EURES-medlemmer og -partnere

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 21.11.2019
  Celexnr.: 32017D1255 KOM-nr.: KOM(2014)6 Basis rettsaktnr.: 32016R0589

  Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1255 av 11. juli 2017 om en mal for beskrivelsen av nasjonale systemer og prosedyrer for godkjenning av organisasjoner som EURES-medlemmer og -partnere

 • Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 21.11.2019
  Celexnr.: 32016R0589 KOM-nr.: KOM(2014)6 Basis rettsaktnr.: 32011R0492

  Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 av 13. april 2016 om det europeiske nettverket for sysselsettingstjenester (EURES), arbeidstakernes adgang til mobilitetstjenester og fremme økt integrering av arbeidsmarkedene og om endring av forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013

 • Økodesign - revisjon elektriske motorer og turtallsregulatorer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 21.11.2019
  Celexnr.: 32019R1781 Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1781 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer og turtallsregulatorer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av forordning (EF) nr. 641/2009 med hensyn til miljøvennlig utforming av frittstående sirkulasjonspumper uten pakkboks og produktintegrerte sirkulasjonspumper uten pakkboks, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 640/2009

Til toppen