Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 141-160 av 7964 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Utfyllende bestemmelser til EMIR om behandling av OTC-derivater inngått for sikringsformål ved visse typer verdipapirisering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 29.05.2020
  Celexnr.: 32020R0448 Basis rettsaktnr.: 648/2014

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/448 av 17. desember 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2016/2251 med hensyn til presisering av behandlingen av OTC-derivater i forbindelse med visse enkle, gjennomsiktige og standardiserte verdipapiriseringer for sikringsformål

 • Utfyllende bestemmelser til EMIR om tiltak som i tilstrekkelig grad minsker motpartsrisiko for obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirisering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 29.05.2020
  Celexnr.: 32020R0447 Basis rettsaktnr.: 648/2014

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/447 av 16. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelsen av kriteriene for opprettelse av ordninger som i tilstrekkelig grad begrenser motpartskredittrisikoen knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapiriseringer, og om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205 og (EU) 2016/1178

 • Revisjon av veginfrastrukturdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 29.05.2020
  Celexnr.: 32019L1936 KOM-nr.: KOM(2018)274 Basis rettsaktnr.: 2008/96/EC

  Direktiv for endring av veginfrastrukturdirektivet (2008/96/EC)

 • Endr. av forordning 2019/1793 - 1. halvår 2020

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 29.05.2020
  Celexnr.: 32020R0625 Basis rettsaktnr.: 2017/1793

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/625 av 6. mai 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 om en midlertidig økning av offisielle kontroller og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordningene (EU) 2017/625 og (EF) 178/2002, og opphever gjennomføringsforordning (EU) 2015/943 og gjennomføringsvedtak 2014/88/EU

 • POPs/PFOA

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 28.05.2020
  Basis rettsaktnr.: 2019/1021

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av 8.4.2020 om endring av vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende listing av perfluorooktansyre (PFOA), dets salter og PFOA-relaterte forbindelser

 • OMF-direktivet / Covered bonds-direktivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 28.05.2020
  Celexnr.: 32019L2162 KOM-nr.: KOM(2018)94

  Europaparlamentets og rådets direktiv om obligasjoner med fortrinnsrett og særlig sikrede realkredittobligasjoner, om offentlig tilsyn med særlig sikrede obligasjoner og særlig sikrede realkredittobligasjoner og om endring av direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU

 • VET - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 28.05.2020
  Celexnr.: 32020D0711 Basis rettsaktnr.: 2020/47

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/711 av 27. mai 2020 som endrer vedlegg til beslutning (EU) 2020/47 om beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa subtype H5N8 i visse medlemsland

 • POPs recast

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 28.05.2020
  Celexnr.: 32019R1021 KOM-nr.: KOM(2018)144

  Forordning (EU) 2019/1021 av Europaparlamentet og Rådet av 20. juni 2019 om persistente organiske forbindelser

 • Forordning om U-space

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 27.05.2020
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Utkast til kommisjonens gjennomføringsforordning om et overordnet rettslig rammeverk for U-space

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 27.05.2020

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av et preparat at 6-fytase produsert av Aspergillus niger (DSM 25770) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter ment for egglegging (innehaver av godkjenningen BASF SE)

 • EU-miljømerket - maling og lakk, endring av kriterier

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 27.05.2020
  Celexnr.: 32020D0503 Basis rettsaktnr.: 2014/0312/EU

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/503 av 3. april 2020 om endring av beslutning 2014/312 for å utvide unntaket for bruken av sinkoksid som konserverende stabiliseringsmiddel til å omfatte "konservering i beholdere" og konservering av "tonepasta"

 • Innskuddsgarantidirektivet 2009

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 26.05.2020
  Celexnr.: 32009L0014 Basis rettsaktnr.: 1994/19/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/14/EF av 11. mars 2009 om endringer i direktiv 94/19/EF vedrørende innskuddsgarantiordningenes dekningsgrad og tid for utbetaling...

 • clp/15ATP - stoffklassifiseringer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 26.05.2020

  (Utkast) Delegert kommisjonsforordning om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og rettelse av denne forordning

 • CLP/Vedlegg VIII

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 26.05.2020

  (Utkast) Delegert kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med hensyn til informasjon knyttet til nødstilfeller

 • Konsentrasjonsgrenser for PCP i avfall i POPs forordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 26.05.2020
  Celexnr.: 32019R0636 Basis rettsaktnr.: 32004R0850

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/636 av 23 april 2019 som endrer anneks IV og V til parlament- og rådsforordning (EC) no 850/2004 om persistente organiske miljøgifter

 • 26 GHz-beslutningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 26.05.2020
  Celexnr.: 32019D0784 KOM-nr.: KOM(2019)3450 Basis rettsaktnr.: 2002/676/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/784 av 14. mai 2019 om harmoniserte tekniske vilkår for anvendelse av 24,25-27,5 GHz til bakkebaserte systemer for trådløse elektroniske bredbåndstjenester i Fellesskapet

 • Biocid - Ikke-godkjenning av sølvkobberzeolitt i PT 2 og 7

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.05.2020
  Celexnr.: 32019D1973 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1973 av 27. november 2019 om ikke-godkjenning av sølvkobberzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 og 7

 • Biocid - Forlenget godkjenning av IPBC i PT 8

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.05.2020
  Celexnr.: 32019D1969 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1969 av 26. november 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid - Ikke-godkjenning av sølvzeolitt i PT 2 og 7

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.05.2020
  Celexnr.: 32019D1960 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1960 av 26. november 2019 om ikke-godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 og 7

 • Biocid - Ikke-godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat i PT 2 og 7

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.05.2020
  Celexnr.: 32019D1959 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1959 av 26. november 2019 om ikke-godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 og 7

Til toppen