Kontroll av MRSA hos slaktegris

Kommisjonens implementeringsbeslutning (EU) 2023/1017 av 23. mai 2023 som endrer implementeringsbeslutning (EU) 2020/1729 som gjelder kontroll av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) hos slaktegris

Commission implementing decision (EU) 2023/1017 of 23 May 2023 amending Implementing Decision (EU) 2020/1729 as regards the monitoring of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in fattening pigs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.06.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.07.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer beslutning (EU) 2020/1729 som fastsetter detaljerte regler for den harmoniserte overvåkingen og rapportering av AMR hos zoonotiske og kommensale bakterier ved at den tar inn krav om at det skal gjennomføres en baseline-studie i 2025 der det skal tas ut MRSA-isolater (meticillin-resistente Staphylococcus aureus) fra neseprøver tatt av slaktegris ved slakting.

Bakgrunnen er at MRSA er en patogen som forårsaker mange helse- og samfunnstilknyttede infeksjoner som er vanskelige å behandle hos mennesker, da de er resistente mot flere antibiotika. I de seneste 10-årene har fremveksten og økende forekomst av husdyrassosiert MRSA (LA-MRSA) hos svin blitt en global bekymring, da spredningen kan kompromittere effektiv behandling av infeksjonssykdommer hos mennesker. Det å overvåke forekomsten av LA-MRSA hos slaktegris vil derfor være svært verdifull for å oppnå omfattende, sammenlignbar og pålitelig informasjon om utvikling og spredning av MRSA på unionsnivå for å eventuelt utvikle, hvis det anses nødvendig, hensiktsmessige intervensjoner for å forebygge og kontrollere MRSA-infeksjoner.

European Food Safety Authority (EFSA) publiserte i oktober 2022 en vitenskapelig rapport «Tekniske spesifikasjoner for en baselineundersøkelse om prevalensen av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) hos griser”. Rapporten fremhever at det er hensiktsmessig å gjennomføre en ettårig EU-dekkende undersøkelse av slaktegris ved slakting, for å estimere MRSA-prevalensen i den europeiske slaktegrispopulasjonen.

Uttak av MRSA-prøver vil sammenfalle med allerede planlagt prøvetakingen av slaktegris ved beslutning (EU) 2020/1729.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil medføre endringer i beslutning (EU) nr. 2020/1729. Beslutningen er ikke tatt inn i norsk lovgivning men er etterlevd via instruks.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil kreve at det tas ut 300 nasalprøver fra slaktegris på slakteriet og at disse analyserer ihht. metodene i EFSA-rapporten «Tekniske spesifikasjoner for en baselineundersøkelse om prevalensen av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) hos griser”.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

I Norge har meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) blitt overvåket hos svin siden 2014. Formålet med overvåkningsprogrammet er å holde norsk svinebestand fri for MRSA ved å identifisere positive besetninger for videre smittesporing og sanering. Det vil på bakgrunn av dette, med høy sannsynlighet, bli påvist få MRSA-positive prøver.

Norge, ved Veterinærinstituttet, har gitt innspill på hvordan de mener det er mest hensiktsmessig å utføre en baselinestudie av MRSA hos svin. Et av innspillene som Norge har hatt fra begynnelsen er at vi mener prøvetaking hos produsenten vil gi den mest korrekte forekomsten av MRSA hos svin. Kommisjonen svarer derimot at baselinestudien på MRSA har som mål å se på både forekomst (prevalence) og på mangfold (diversity). Siden de fleste land i EU har høy forekomst av MRSA, er det viktigere og mer interessant å få gode data på bakteriens mangfold (resistensmønster etc), enn å få korrekt forekomst. Kommisjonen har derfor, basert på råd fra EFSA, vurdert at det er mest hensiktsmessig å ta prøvene på slakteriet og ikke hos produsenten.  

Prøvene skal tas ut på slakteriet, etter bedøvelse av grisene, men før skålding av skrottene. Det vil i enkelte slakterier være krevende å få tatt prøverne etter bedøvelse, men før skålding. Dette ble presisert av flere MS under arbeidsgruppemøter, men Kommisjonen har valgt å ikke ta hensyn til det. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2023)1017
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1017
Basis rettsaktnr.: 32020D1729
Celexnr.: 32023D1017

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.05.2023
Frist returnering standardskjema: 07.07.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 303/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 11.12.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.02.2024

Lenker