Vet-Listeføring nasjonale tiltak akvatiske dyr

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/749 av 11. april 2023 om endring av vedlegg I og II til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260 med hensyn til nasjonale tiltak som gjelder i Danmark angående bakteriell nyresykdom og infeksiøs pankreasnekrose (IPN), og de nasjonale tiltakene som gjelder i Storbritannia (Nord-Irland) angående ostreid herpesvirus-1μvar (OsHV-1μvar)

Commission Implementing Decision (EU) 2023/749 of 11. April 2023 amending Annexes I and II to Implementing Decision (EU) 2021/260 as regards the national measures which apply in Denmark concerning bacterial kidney disease (BKD) and infectious pancreatic necrosis (IPN) and the national measures which apply in the United Kingdom (Northern Ireland) concerning Ostreid herpesvirus-1μvar (OsHV-1μvar)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.04.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.07.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260 utfyller dyrehelseforordningen, når det gjelder godkjenning av nasjonale tiltak iht. dyrehelseforordningens artikkel 226, for å begrense risikoen for smitte av bestemte akvatiske dyresykdommer. Artikkelen gir EØS-statene anledning til å treffe nasjonale tiltak for andre akvatiske sykdommer enn dem som er listeført iht. dyrehelseforordningens artikkel 9 d), eller for sykdommer som kun er listeført som kategori E i forordningen. Slike tiltak skal være begrunnet, nødvendige og forholdsmessige og sykdommen skal utgjøre en betydelig risiko for landets akvakultur. Hvis slike nasjonale tiltak påvirker forflytninger mellom medlemsstater, skal de godkjennes av Kommisjonen. Medlemsstater, soner eller segmenter med godkjent sykdomsfri status listeføres i vedlegg I til beslutning (EU) 2021/260. Tilsvarende listeføres områder med godkjente utryddelsesprogrammer i vedlegg II til beslutningen.

Danmark har underrettet Kommisjonen om følgende endringer:

  • Fire danske segmenter, som nå er listeførte i vedlegg I, har opphørt sin virksomhet og skal fjernes fra listen over segmenter med godkjent sykdomsfri status for infeksiøs pankreasnekrose (IPN). Ett av segmentene skal også fjernes fra listen over segmenter i Danmark, som har godkjent sykdomsfri status for bakteriell nyresykdom (BKD)
  • Det har vært et utbrudd av IPN i et av segmentene i Danmark, som er listeført i vedlegg II til beslutning (EU) 2021/260. Segmentet er ikke lenger underlagt et utryddelsesprogram, og skal derfor fjernes fra listen i vedlegg II
  • Et nytt segment har påbegynt et utryddelsesprogram for BKD, og skal derfor listeføres i vedlegg II til beslutningen 
  • Et segment, som nå er listeført under utryddelsesprogram for både BKD og IPN i vedlegg II, har sluttført programmene. Segmentet skal nå fjernes fra vedelgg II, og i steden listeføres med sykdomsfri status for sykdommene i vedlegg I

I tillegg har Storbritannia, når det gjelder Nord-Irland, underrettet Kommisjonen om at alle områder i Nord-Irland med mottagelige arter for ostreid herpesvirus-1μvar nå vurderes som ikke lenger frie for sykdommen. Det er derfor ikke nødvendig å opprettholde nasjonale tiltak ovenfor sykdommen, og nåværende listeførte områder i Nord-Irland fjernes i forordningens vedlegg I.
 

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyrehelseovervåkningsforskriften og vil kreve endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/749
Basis rettsaktnr.: 2021/260
Celexnr.: 32023D0749

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2023
Frist returnering standardskjema: 12.05.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 301/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 14.12.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.01.2024

Lenker