Plantevernmidler - kalsiumkarbonat og kalkstein, lavrisiko, endring vilkår

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/962 av 15. mai 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/1448 med hensyn til vilkårene for godkjenning av kalsiumkarbonat og kalkstein som et aktivt stoff med lav risiko, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/962 of 15 May 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2021/1448 as regards the conditions of approval of the low-risk active substance calcium carbonate and limestone, and amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.05.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.07.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kalsiumkarbonat er godkjent som lavrisiko aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 31. oktober 2036, og vilkårene for denne godkjenningen utvides nå til å omfatte kalkstein. Kalkstein er blitt søkt godkjent som aktivt stoff. Ettersom kalkstein er det samme kjemiske stoff som kalsiumkarbonat, tas kalkstein inn i samme godkjenning. 

Kalkstein tas inn sammen med kalsiumkarbonat i liste D i vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011 .

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisikostoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen skal kunne brukes i her i landet, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2023/962 vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Kalsiumkarbonat inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Stoffet er beregnet på bruk som repellent mot hjortedyr som feier gevir på løv- eller nåletrær.  

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/962
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32023R0962

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.05.2023
Frist returnering standardskjema: 12.09.2023
Dato returnert standardskjema: 18.09.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 18/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 05.02.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.02.2024

Lenker