Plantevernmidler - Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC 91 - regodkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1000 av 23. mai 2023 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC 91 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1000 of 23 May 2023 renewing the approval of the active substance Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC-91 in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.05.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.07.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai -GC-91 er en bakterie som regodkjennes som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 30. juni 2038.

Bruk av ulike biologiske bekjempelsesmetoder, inkludert mikroorganismer, anses som et viktig alternativ eller supplement til kjemiske plantevernmidler, og som et verktøy som kan benyttes i praktiseringen av integrert plantevern. Praktisering av integrert plantevern er viktig i forbindelse med bærekraftig bruk av kjemiske plantevernmidler. 

Ved vurderingen av stoffet er det identifisert utfordringer både i forhold til helse og miljø, slik at det er stilt krav om en minimumsperiode på to dager mellom bruken av plantevernmidler som inneholder dette stoffet, og høsting av produkter som er beregnet på å spises rå. Videre er det krav om at medlemsstatene må ta særlig hensyn til beskyttelse av sprøyteførere og arbeidstakere samt miljøbetingelser i sin vurdering av godkjenning av plantevernmidler, blant annet hensyn til ville bestøvere (honnigbilarver og humler). I tillegg er tilvirker avkrevd å legge frem ytterligere opplysninger om forventet antall levedyktige sporer i perioden etter bruk, i minst ett produkt som er behandlet med plantevernmidler som inneholder dette stoffet, innen 13. desember 2025. 

Stoffet flyttes med denne regodkjenningen fra liste A til liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv 91/414/EØF, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisikostoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Stoffet inngår ikke i plantevernmidler som er på markedet i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1000
Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1107/2009
Celexnr.: 32023R1000

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.05.2023
Frist returnering standardskjema: 13.09.2023
Dato returnert standardskjema: 19.09.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 18/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 05.02.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.02.2024

Lenker