Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 241-260 av 9989 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • International Procurement Instrument (IPI). IPI-forordningen

  14.12.2022 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser
  Celexnr.: 32022R1031

  Forordning (EU) 2022/1031 av Europaparlamentet og Rådet av 23. juni 2022 om adgangen for tredjelands leverandører, varer og tjenester til EUs marked for offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter og prosedyrer for støtte til forhandlingene om adgang for EUs leverandører, varer og tjenester til tredjelands markeder for offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter (International Procurement Instrument - IPI).

 • Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV): retting av visse språkversjoner

  14.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser
  Celexnr.: 32022R0943 Basis rettsaktnr.: 2195/2002 (EF)

  Kommisjonsforordning (EU) 2022/943 av 17. juni 2022 om retting av visse språkversjoner av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2195/2002 om en felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  13.12.2022 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022D2420 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2420 av 1. desember 2022 som endrer gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  13.12.2022 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R2437 Basis rettsaktnr.: 2014/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2437 av 9. desember 2022 som endrer vedlegg I av gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Etablering av format og databaser for opplysninger om storulykker og storulykkevirksomheter

  13.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Samfunnssikkerhet
  Celexnr.: 32022 D 1979 Basis rettsaktnr.: 2014/895/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1979 av 31.august 2022 om fastsettelsen av format og etablering av databaser for å kommunisere informasjonen referert til i artikkel 18 (1) og 21 (3) i direktiv 2012/18 (EU) om kontroll med faren for storulykker med farlige stoffer og oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/895/EU

 • Forordning om metanutslepp i energisektoren

  13.12.2022 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi
  KOM-nr.: KOM(2021)805

  Forslag til forordning om reduksjon av metanutslepp i energisektoren

 • Økologi-Endring i regler om utforming av økologisertifikatet

  13.12.2022 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet
  Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Kommisjonens delegerte rettsakt (EU) .../... som endrer Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2018/848 som omhandler utforming av økologisertifikat som bekrefter samsvar med regler for økologisk produksjon

 • Delegert kommisjonsforordning om krav til datasikkerhet og personvern i internett-tilkoblet radioutstyr

  13.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner
  Celexnr.: 32022R0030 KOM-nr.: KOM(2021)7672 Basis rettsaktnr.: 32014L0053

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2022/30 av 29. oktober 2021 om utfylling av europarlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU med hensyn til anvendelsen av de grunnleggende kravene nevnt i artikkel 3 nr. 3 bokstav d), e) og f) i nevnte direktiv

 • Felles opplæringsprøve for skiinstruktører etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet

  12.12.2022 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Utdanning
  Celexnr.: D32019R0907 KOM-nr.: KOM(2019)1935 Basis rettsaktnr.: 32005L0036

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/907 av 14. mars 2019 om etablering av en felles opplæringsprøve for skiinstruktører etter artikkel 49b i direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

 • Utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen om harmonisert standard for vegbanereflektorer

  12.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked
  Celexnr.: 32022D2357

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2357 av 1. desember 2022 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 når det gjelder harmonisert standard for vegbanereflektorer

 • Forordning 2022/697 - endring av språkversjon

  12.12.2022 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32022R0697 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/697 av 10. februar 2022 som korrigerer polsk språkversjon av forordning (EU) nr. 139/2014 om fastsettelse av krav og administrative prosedyrer for flyplasser i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008

 • ALC - retting språkversjon

  12.12.2022 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32022R0827

  Kommisjonsforordning (EU) 2022/827 av 20. mai 2022 om retting av den danske språkversjonen av kommisjonsforordning (EU) 2019/1842 med regler om justering av tildelingen av vederlagsfrie kvoter under direktiv 2003/87/EF som følge av endringer i aktivitetsnivå

 • Endringsdirektiv AMT-direktivet

  12.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner
  Celexnr.: 32018L1808 KOM-nr.: KOM(2016)287 Basis rettsaktnr.: 2010/13/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/1808 av 14. november 2018 om endring av direktiv 2010/13/EU om samordning av visse bestemmelser, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene, om utøvelse av audiovisuelle medietjenester (direktivet om audiovisuelle medietjenester) i lys av endrede markedsforhold

 • Forslag om felles regler for beskyttede betegnelser for vin, alkoholsterke drikker og landbruksprodukter

  12.12.2022 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  KOM-nr.: KOM(2022)134

  Forslag om Europaparlaments- og Rådsforordning om den Europeiske Unions geografiske betegnelser for vin, alkoholsterke drikker og landbruksprodukter og kvalitetsordninger for landbruksprodukter som endrer forordningene (EU) Nr. 1308/2013, (EU) 2017/1001 og (EU) 2019/787 og som opphever forordning (EU) Nr. 1151/2012

 • EUs initiativ om å gjøre bærekraftige produkter til normen

  11.12.2022 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø
  KOM-nr.: KOM(2022)140

  Melding fra EU-kommisjonen om å gjøre bærekraftige produkter til normen

 • Gruppefritak for vertikale avtaler (VBER)

  11.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Konkurransesaker
  Celexnr.: 32002R0720 Basis rettsaktnr.: 19/65/EØF

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 2022/720 av 10. mai 2022 om anvendelsen av traktatens artikkel 101 nr. 3 på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden

 • Endring i listen over stoffer til vektreduksjonsprodukter

  11.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R2182 Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/2182 30. august om endring av delegert forordning (EU) 2017/1798 hva angår lipid- og magnesiumkravene til kosterstatning til vektkontroll

 • Kommisjonsbeslutning endring av vedlegg V til yrkeskvalifikasjonsdirektivet

  09.12.2022 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Utdanning
  Celexnr.: 32021D2183

  Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2021/2183 av 25. august 2021 om endring av bilag V til Europaparlaments og Rådsdirektiv 2005/36/ EF når det gjelder utdanningsbeviser og benevnelser for utdanninger

 • Straksbetalinger i euro

  09.12.2022 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 52022PC0546 KOM-nr.: KOM(2022)546 Basis rettsaktnr.: (EU) nr. 260/2012 (EU) nr. 2021/123

  Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 260/2012 og (EU) 2021/1230 med hensyn til umiddelbare kredittoverføringer i euro

 • Deltagelse i SST-delkomponenten under komponenten SSA av EUs romprogram

  09.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32022D1245

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2022/1245 om regler og prosedyrer for gjennomføring av SST applikasjonen i EUs romprogram 2021/696