Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 241-260 av 8694 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Betalingskontodirektivet 2014/92/EU (PAD)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 17.05.2021
  Celexnr.: 32014L0092 KOM-nr.: KOM(2013)266

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om sammenlignbarhet av kostnader forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med grunnleggende funksjoner

 • Forordning om termineringspriser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 15.05.2021
  Celexnr.: 32021R0654 KOM-nr.: KOM(2020)8703 Basis rettsaktnr.: 32018L1972

  Delegerte kommisjonsforordning (EU) 2021/654 av 18. desember 2020 om supplerende regler til Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2018/1972 ved å fastsette en felles maksimal EU-termineringspris for taleanrop i mobilnett og en felles maksimal EU-termineringspris for taleanrop i fastnett

 • Reach/XVII/bly i ammunisjon og fiskeutstyr

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 15.05.2021
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) for bly i ammunisjon og fiskeutstyr

 • Kvikksølvforordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 13.05.2021
  Celexnr.: 32017R0852 KOM-nr.: KOM(2016)039

  Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2017/852 av 17. mai 2017 om kvikksølv og om opphevelse av forordning (EF) nr 1102/2008

 • Ny mat - olje fra Schizochytrium sp. (stammen WZU477, som tilhører arten Schizochytrium limacinum)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.05.2021
  Celexnr.: 32021R0670 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/670 av 23. april 2021 som godkjenner olje fra Schizochytrium sp. (stammen WZU477, som tilhører arten Schizochytrium limacinum) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - endring av bruksbetingelser for Chiafrø (Salvia hispanica)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.05.2021
  Celexnr.: 32021R0668 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/668 av 23. april 2021 som godkjenner endring av bruksbetingelser for Chiafrø (Salvia hispanica) etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Opinion 03/2020 - CAEP amendments to ICAO Annex 16

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 12.05.2021
  Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/1139

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) .../... av XXX som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139 av 4. juli 2018 om felles regler innen sivil luftfart og etablering av en EU flysikkerhetsbyråd

 • Opinion 03/2020 - endring av forordning 748/2012

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 12.05.2021
  Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/1139

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) .../... av XXX som endrer Kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 av 3. august 2012 som fastsetter implementeringsregler for luftdyktighet og miljøsertifisering av fly og relaterte produkter, deler og apparater, samt for sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner

 • Økologi- Videreføring unntak på grunn av Covid-19

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.05.2021
  Celexnr.: 32021R0772 KOM-nr.: KOM(2021)772 Basis rettsaktnr.: 2020/977

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/772 av 10 mai 2021 endrer gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 når det gjelder perioden for midlertidige unntak fra regler om kontroll av økologisk produksjon

 • Retting av utfyllende regler til Solvens II, tsjekkisk språkversjon

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.05.2021
  Celexnr.: 32021R0526 Basis rettsaktnr.: 2009/138

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/526 av 23. oktober 2020 om retting av den tsjekkiske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

 • Rentekurver for Solvens II 31. mars til 29. juni 2021

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.05.2021
  Celexnr.: 32021R0744 Basis rettsaktnr.: 2009/138

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/744 av 6. mai 2021 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk for beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars 2021 til 29. juni 2021, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring

 • CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser om overvåkingsparametre og prøvingsprosedyre

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 11.05.2021
  Celexnr.: 32020R2173 Basis rettsaktnr.: 2019/631

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2173 av 16. oktober 2020 om endring av vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 for ajourføring av overvåkingsparametrene og for å avklare visse sider knyttet til endringen i den påbudte prøvingsprosedyren

 • Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: korrigering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 10.05.2021
  Celexnr.: 32021D0136

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/136 av 4. februar 2021 om retting av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 om godkjenning av effektive utvendige lys med lysemitterende dioder til bruk i kjøretøyer med forbrenningsmotor og i elektriske hybridkjøretøyer som ikke kan lades eksternt, som en innovativ teknologi for å redusere CO₂-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009, og av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 om godkjenning i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av effektive utvendige lysfunksjoner på kjøretøyer som bruker lysemitterende dioder som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse lette nyttekjøretøyer i forbindelse med den verdensomspennende testprosedyre for lette kjøretøyer

 • Godkjenning av en frirullingsfunksjon for visse personbiler for reduksjon av CO2-utslipp

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 10.05.2021
  Celexnr.: 32020D1806

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1806 av 25. november 2020 om godkjenning av bruken av frirullingsfunksjonen med motoren i gang i personbiler med forbrenningsmotorer og i hybride elkjøretøyer med ikke-ekstern oppladning som en innovativ teknologi i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 og om oppheving av Kommissionens gjennomføringsbeslutning 2013/128/EU, 2013/341/EU, 2013/451/EU, 2013/529/EU, 2014/128/EU, 2014/465/EU, 2014/806/EU, (EU) 2015/158, (EU) 2015/206, (EU) 2015/279, (EU) 2015/295, (EU) 2015/1132, (EU) 2015/2280, (EU) 2016/160, (EU) 2016/265, (EU) 2016/588, (EU) 2016/362, (EU) 2016/587, (EU) 2016/1721, (EU) 2016/1926, (EU) 2017/785, (EU) 2017/1402, (EU) 2018/1876, (EU) 2018/2079, (EU) 2019/313, (EU) 2019/314, (EU) 2020/728, (EU) 2020/1102 og (EU) 2020/1222

 • Endring av forskrift om prøvetaking og analyser av forurensende stoffer i næringsmidler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.05.2021
  Celexnr.: 32021R0705 Basis rettsaktnr.: 333/2007

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/705 av 28. april 2021 som endrer forordning (EF) nr. 333/2007 med hensyn til nødvendig antall delprøver og ytelseskriteriene for noen analysemetoder

 • EU ETS Luftfart - Swiss Link

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 09.05.2021
  Celexnr.: 32020D1071 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1071 av 18. mai 2020 om endringer i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) for å ekskludere innkommende flyvninger fra Sveits fra kvotesystemet

 • Vet - kontrolltiltak ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 07.05.2021
  Celexnr.: 32021R0605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 av 7. april 2021 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 07.05.2021
  Celexnr.: 32021R0687 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/687 av 26. april 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 07.05.2021
  Celexnr.: 32021R0623 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/623 av 15. april 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - HPAI EØS-land

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 07.05.2021
  Celexnr.: 32021D0641 Basis rettsaktnr.: 2020/687

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 av 16. april 2021 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland