Secure Connectivity

Europaparlament- og rådsforordning (EU) 2023/588 av 15. mars 2023 om opprettelse av EU-programmet for sikker satellittbasert kommunikasjon for perioden 2023-2027

Regulation (EU) 2023/588 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2023 establishing the Union Secure Connectivity Programme for the period 2023-2027

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2023

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

20. april ble det sendt en anmodning til DG DEFIS om forhandlinger, og 16. mai ble norske posisjoner oversendt. Det er ønskelig å forhandle deltakelse i Secure Connectivity og GOVSATCOM samlet. 

Det pågår utforskende samtaler med Kommisjonen med mål om snarlig norsk deltakelse.

Sammendrag av innhold

Forordningen etablerer EUs program for sikker kommunikasjon for perioden 2023-2027. Programmet skal tilby satellittbasert sikker bredbåndskommunikasjon globalt med liten forsinkelse. Arktis, Afrika, Svartehavet, Middelhavet. Atlanterhavet og Baltikum er fokusområder for systemet. Systemet skal være under sivil kontroll. Det skal kunne brukes av offentlige myndigheter, inkludert forsvar, men er også åpen for annen bruk. Programmet skal bidra til strategisk autonomi og motstandsdyktighet for EU. Secure Connectivity har tett tilknytning til GOVSATCOM som er en underkomponent til EUs romprogram. 

Det legges stor vekt på samarbeid med industrien og utvikling av små- og mellomstore bedrifter og "new space" aktører.

Det er av sikkerhetshensyn strenge begrensninger knyttet til teknologileveranser fra EØS/EFTA-land og tredjeland. Oppskyting av satellitter kan kun i eksepsjonelle tilfeller gjøres fra slike land

Det er fastsatt i artikkel 39 at bl.a. EØS/EFTA land kan delta, men at dette krever en egen avtale i tråd med TFEU 218. Det åpnes ikke for at slike land kan ha noen besluttende myndighet i programmet.

Programmet omtales ofte som IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). Dette begrepet er ikke benyttet i forordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Programmet skal ha en samlet ramme i EU-finansiering på 2,4 mrd. euro for perioden.

Norge finansierer allerede en betydelig del av de programmene som skal finansiere Secure Connectivity. Artikkel 39 omtaler at finansiering skal være en del av en avtale. Vi  vet ikke nå hvor mye ekstra vi ev. må betale ved deltakelse.

Sakkyndige instansers merknader

Vurderingen er gjort i samråd med Norsk romsenter.

Vurdering

Det har vært ønskelig fra norsk side å benytte EØS-avtalen som tilknytningsform. EU har nå endret sin vurdering fra at det utelukkende kreve en separat avtale utenom EØS-avtalen, til nå å akseptere at EØS-avtalen delvis kan være grunnlag for norsk deltakelse. Forordningen vurderes derfor å være EØS-relevant. 

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/588
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R0588

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.03.2023
Frist returnering standardskjema: 19.07.2023
Dato returnert standardskjema: 31.01.2024
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: