EØS-notatbasen

Endring av verdipapirsentralforordningen (CSDR Refit)

Europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 909/2014 når det gjelder oppgjørsdisiplin, grensekryssende virksomhet, tilsynssamarbeid, yting av tilknyttede banktjenester og krav til verdipapirsentraler fra tredjeland

Regulation of the European Parlliament and of the Council amending Regulation (EU) No 909/2014 as regards settlement discipline, cross-border provision of services, supervisory cooperation, provision of banking-type ancillary services and requirements for third-country central securities depositories

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonen har vedtatt et forslag til forordning som er på høring frem til 26. mai 2022. Forslaget skal så behandles i Rådet og Parliamentet.

Sammendrag av innhold

I denne rettsakten har kommisjonen foreslått enkelte endringer i verdipapirsentralforordningen (CSDR). CSDR er inntatt i norsk rett i verdipapirsentralloven. Endringsforslagene gjelder i hovedsak:

 • Kommisjonen skal kunne vurdere hvordan regimet for obligatorisk dekningshandel (mandatory buy-in) skal brukes etter å ha sett utviklingen av oppgjørsgraden etter at bøteregimet for for sent oppgjør trådte i kraft.
 • Mulighet for kommisjonen å suspendere dekningshandel-mekanismen.
 • Klargjøring av virkeområder for bøter ved for sent oppgjør.
 • Spesifisering av hvordan bøtene skal beregnes.
 • Klargjøring av forholdet mellom "competent authority" (finanstilsynet) og "relevant authority" (sentralbanken) i forbindelse med autorisasjonsprosessen og tilsynsprosessen.
 • Den årlige tilsynsprosessen ("review and evaluation") er foreslått å skulle gjennomføres hvert annet år.
 • Fjerne kravet om at verdipapirsentralen må ha en resolusjonsplan da det var uklart hva en slik plan skulle inneholde. Kravene til en plan for "recovery or orderly wind-down" er foreslått spesifisert.
 • Forenkling av prosessen for verdipapirsentraler å yte grensekryssende virksomhet.
 • Forslag om krav om tilsynssamarbeid (colleger) i forbindelse med grensekryssende virksomhet og verdipapirsentraler i samme konsern.
 • Nye krav til verdipapirsentraler fra tredjeland om å sende melding til ESMA.
 • Gjøre det enklere for verdipapirsentraler uten banklisens å tilby banktjenester.
 • Enkelte mindre endringer knyttet til organisatoriske krav og linker.
 • Frekvensen mellom ESMAs rapporter knyttet til ulike CSDR-temaer er foreslått forlenget.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som  norsk lov.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mange av endringsforslagene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter i Norge. Derimot vil enkelte bestemmelser kunne medføre økt arbeid, mens andre bestemmelser vil kunne lette det offentliges oppgaver. Bestemmelsen om colleger vil medføre økt arbeid for Finanstilsynet, mens bestemmelsene om tilsyn annenhvert år i stedet for hvert år vil lette det obligatoriske tilsynsarbeidet med verdipapirsentralen.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken. Den vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2022)120
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker