Endring av verdipapirsentralforordningen (CSDR Refit)

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2023/2845 av 13. desember 2023 om endring av forordning (EU) nr. 909/2014 når det gjelder oppgjørsdisiplin, grensekryssende virksomhet, tilsynssamarbeid, yting av tilknyttede banktjenester og krav til verdipapirsentraler fra tredjeland og endrer forordning (EU) 236/2012

Regulation (EU) 2023/2845 of the European Parlliament and of the Council of 13 December 2023 amending Regulation (EU) No 909/2014 as regards settlement discipline, cross-border provision of services, supervisory cooperation, provision of banking-type ancillary services and requirements for third-country central securities depositories and amending Regulation (EU) No 236/2012

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten søkerå forenkle enkelte bestemmelser i verdipapirsentralforordningen (CSDR). CSDR er inntatt i norsk rett i verdipapirsentralloven. Endringene gjelder i hovedsak:

 • Etter å ha sett resultatet av bøteregimet for for sent oppgjør, kan Kommisjonen på visse vilkår bestemme at regimet for obligatorisk dekningshandel (mandatory buy-in) skal tre i kraft og hvilke instrumenter det skal gjelde for.
 • Mulighet for kommisjonen å suspendere dekningshandel-mekanismen.
 • Klargjøring av virkeområdet for bøter ved for sent oppgjør.
 • Kommisjonen kan spesifisere parametrene for hvordan bøtene skal beregnes.
 • Klargjøring av forholdet mellom "competent authority" (finanstilsynet) og "relevant authority" (sentralbanken) i forbindelse med autorisasjonsprosessen og tilsynsprosessen.
 • Den årlige tilsynsprosessen av verdipapirsentralen ("review and evaluation") skal gjennomføres minst hvert tredje år.
 • Kravet om at verdipapirsentralen må ha en resolusjonsplan er. Kravene til en plan for "recovery or orderly wind-down" er spesifisert.
 • Forenkling av prosessen for verdipapirsentraler å yte grensekryssende virksomhet.
 • Krav om tilsynssamarbeid (colleger) der en verdipapirsentral har vesentlig betydning for verdipapirmarkedet i minst to vertsland.
 • Krav til verdipapirsentraler fra tredjeland som ønsket å tilby oppgjørstjenester i EU om å sende melding til ESMA.
 • Krav til egnethetsvurdering av eiere av verdipapirsentraler.
 • Gjør det enklere for verdipapirsentraler uten banklisens å få tilgang til banktjenester.
 • Enkelte mindre endringer knyttet til organisatoriske krav.
 • Frekvensen mellom ESMAs rapporter knyttet til ulike CSDR-temaer er forlenget.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som  norsk lov.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mange av endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter i Norge. Derimot vil enkelte bestemmelser kunne medføre økt arbeid, mens andre bestemmelser vil kunne lette det offentliges oppgaver. Bestemmelsen om colleger vil medføre økt arbeid for Finanstilsynet, mens bestemmelsene om tilsyn annenhvert år i stedet for hvert år vil lette det obligatoriske tilsynsarbeidet med verdipapirsentralen.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken. Den vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2022)120
Rettsaktnr.: (EU) 2023/2845
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R2845

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.01.2024
Frist returnering standardskjema: 01.05.2024
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker