Biocid – forlengelse av utløpsdato for dinatriumtetraborat PT 8

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2024/208 av 10. januar 2024 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat til bruk i biocidprodukter av type 8 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2024/208 of 10 January 2024 postponing the expiry date of the approval of disodium tetraborate for use in biocidal products of product-type 8 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.01.2024

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 10. januar 2024 og ble publisert i OJ 12. januar 2024. Rettsaken ble innlemmet i EØS-avtalen 26. april 2024.

Sammendrag av innhold

Det biocidaktive stoffet dinatriumtetraborat er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter produkter som benyttes som treimpregneringsmidler. Godkjenningen utløper 28. februar 2024 for produkttype 8, og i samsvar med bestemmelser i biocidforordningen er det søkt om fornyelse av godkjenningen av dinatriumtetraborat.

Rapportørlandet Nederland har informert Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Beslutning (EU) 2024/208 forlenger utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat til bruk som aktivt stoff i produkttype 8 til 31. august 2026. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2024/208
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32024D0208

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.12.2023
Frist returnering standardskjema: 24.01.2023
Dato returnert standardskjema: 24.01.2024
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.04.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 94/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.01.2024
Høringsfrist: 14.03.2024
Frist for gjennomføring: 27.04.2024
Dato for faktisk gjennomføring: 26.04.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.05.2024

Lenker