Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 261-280 av 8063 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Biocid - Forlenget godkjenning av IPBC i PT 8

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.05.2020
  Celexnr.: 32019D1969 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1969 av 26. november 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid - Ikke-godkjenning av sølvzeolitt i PT 2 og 7

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.05.2020
  Celexnr.: 32019D1960 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1960 av 26. november 2019 om ikke-godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 og 7

 • Biocid - Ikke-godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat i PT 2 og 7

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.05.2020
  Celexnr.: 32019D1959 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1959 av 26. november 2019 om ikke-godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 og 7

 • Biocid - Forlenget godkjenning av tebukonazol i PT 8

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.05.2020
  Celexnr.: 32019D1951 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1951 av 25. november 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid - Ikke-godkjenning av karbendazim i PT 9

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.05.2020
  Celexnr.: 32019D1942 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1942 av 22. november 2019 om ikke-godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 9

 • Biocid - Forlenget godkjenning av K-HDO i PT 8

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.05.2020
  Celexnr.: 32019D1950 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1950 av 25. november 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Oppretting av skrivefeil i 1333/2008

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2020
  Celexnr.: 32019R1676 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1676 av 7.oktober 2019 om oppretting av språk i enkelte lands språkversjoner av Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningstoffer i næringsmidler

 • Utfyllende regler om lettere distribusjon av kollektive investeringsfond og utfyllende regler til EuVECA- og EuSEF-forordningene

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 25.05.2020
  Celexnr.: 32019R1156 KOM-nr.: KOM(2018)110 Basis rettsaktnr.: 345/2013, 346/2013

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lettere distribusjon av kollektive investeringsfond på tvers av grensene og om endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1246/2014

 • Endringer til UCITS direktivet og AIFMD med hensyn til grensekryssende distribusjon av kollektive investeringsfond

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 25.05.2020
  Celexnr.: 32019L1160 KOM-nr.: KOM(2018)92 Basis rettsaktnr.: 2009/65/EC, 2011/61/EU

  Europa-parlamentets og rådets direktiv om endring av direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår grensekryssende distribusjon av kollektive investeringsfond

 • Endringsforordning for (EU) No 923/2012, (EU) No 139/2014 og (EU) 2017/373

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.05.2020
  Celexnr.: 32020R0469 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/469 av 14. februar 2020 som endrer forordning (EU) Nr. 923/2012, forordning (EU) Nr. 139/2014 og forordning (EU) 2017/373 vedrørende krav til ATM/ANS-tjenester, utforming av luftromsstrukturer og datakvalitet, rullebanesikkerhet og som opphever forordning (EU) Nr. 73/2010

 • Særprogrammet for Horisont Europa

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 22.05.2020
  KOM-nr.: KOM(2018)436

  Særprogrammet for Horisont Europa

 • REACH/XVII/bly i PVC

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 22.05.2020
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om bly og blyforbindelser brukt som stabilisator i PVC

 • Forordning om etablering av ELA

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 21.05.2020
  Celexnr.: 32019R1149 KOM-nr.: KOM(2018)131

  Forordning om etablering av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå

 • Delegert kommisjonsforordning om sikring av lokalisering av nødanrop fra mobile enheter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 20.05.2020
  Celexnr.: 32019R0320 Basis rettsaktnr.: 2014/53/EU

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/320 av 12. desember 2018 om utfylling av europarlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU med hensyn til anvendelsen av de grunnleggende kravene nevnt i artikkel 3 nr. 3 bokstav g) i nevnte direktiv for å sikre lokalisering av anrop ved nødkommunikasjon fra mobile enheter

 • Vet - sykdomsfri status tub i Italia og Portugal og brucella i Portugal

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.05.2020
  Celexnr.: 32020D0552 Basis rettsaktnr.: 2003/467/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/552 av 20. april 2020 som endrer vedlegg I og II av beslutning 2003/467/EF når det gjelder offisiell tuberkulose-fristatus for regionen Valle D'Aosta i Italia og den autonome regionen Azorene i Portugal, og når det gjelder offisiell brucellose-fristatus i flere regioner i Portugal

 • Kontraktsregler for digitale ytelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 19.05.2020
  Celexnr.: 32019L0770

  Direktiv om visse aspekter av avtaler om levering av digitalt innhold og digitale tjenester

 • Økodesign og energimerke arbeidsplan 2020-2024

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 19.05.2020

  Forberedende studie for økodesign og energimerke arbeidsplan 2020-2024

 • Beslutning E7 - om praktisk samarbeid og datautveksling før EESSI er implementert fullt ut i medlemslandene

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd 19.05.2020
  Celexnr.: 32020D0306(01) Basis rettsaktnr.: 2004/883/EF og 2009/987/EF

  Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers Beslutning nr. E7 av 27. juni 2019 om praktiske ordninger for samarbeid og utveksling av opplysninger inntil elektronisk utveksling av trygdeopplysninger (EESSI) er gjennomført fullt ut i medlemsstatene

 • Økodesign ventilasjonsaggregater, endringsbestemmelser - retting av visse språkversjoner

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 19.05.2020
  Basis rettsaktnr.: 2009/125, 1253/2014

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om retting av visse språkversjoner av forordning (EU) nr. 1253/2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonsaggregater

 • Plantevernmidler - Lavandulyl senecioate, godkjenning lavrisiko

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.05.2020
  Celexnr.: 32020R0646 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/646 av 13. mai 2020 om godkjenning av Lavandulyl senecioate som et aktivt stoff med lav risiko i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 540/2011