Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 281-300 av 8073 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Endringsforordning for (EU) No 923/2012, (EU) No 139/2014 og (EU) 2017/373

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.05.2020
  Celexnr.: 32020R0469 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/469 av 14. februar 2020 som endrer forordning (EU) Nr. 923/2012, forordning (EU) Nr. 139/2014 og forordning (EU) 2017/373 vedrørende krav til ATM/ANS-tjenester, utforming av luftromsstrukturer og datakvalitet, rullebanesikkerhet og som opphever forordning (EU) Nr. 73/2010

 • Særprogrammet for Horisont Europa

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 22.05.2020
  KOM-nr.: KOM(2018)436

  Særprogrammet for Horisont Europa

 • REACH/XVII/bly i PVC

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 22.05.2020
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om bly og blyforbindelser brukt som stabilisator i PVC

 • Forordning om etablering av ELA

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 21.05.2020
  Celexnr.: 32019R1149 KOM-nr.: KOM(2018)131

  Forordning om etablering av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå

 • Delegert kommisjonsforordning om sikring av lokalisering av nødanrop fra mobile enheter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 20.05.2020
  Celexnr.: 32019R0320 Basis rettsaktnr.: 2014/53/EU

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/320 av 12. desember 2018 om utfylling av europarlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU med hensyn til anvendelsen av de grunnleggende kravene nevnt i artikkel 3 nr. 3 bokstav g) i nevnte direktiv for å sikre lokalisering av anrop ved nødkommunikasjon fra mobile enheter

 • Vet - sykdomsfri status tub i Italia og Portugal og brucella i Portugal

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.05.2020
  Celexnr.: 32020D0552 Basis rettsaktnr.: 2003/467/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/552 av 20. april 2020 som endrer vedlegg I og II av beslutning 2003/467/EF når det gjelder offisiell tuberkulose-fristatus for regionen Valle D'Aosta i Italia og den autonome regionen Azorene i Portugal, og når det gjelder offisiell brucellose-fristatus i flere regioner i Portugal

 • Kontraktsregler for digitale ytelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 19.05.2020
  Celexnr.: 32019L0770

  Direktiv om visse aspekter av avtaler om levering av digitalt innhold og digitale tjenester

 • Økodesign og energimerke arbeidsplan 2020-2024

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 19.05.2020

  Forberedende studie for økodesign og energimerke arbeidsplan 2020-2024

 • Beslutning E7 - om praktisk samarbeid og datautveksling før EESSI er implementert fullt ut i medlemslandene

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd 19.05.2020
  Celexnr.: 32020D0306(01) Basis rettsaktnr.: 2004/883/EF og 2009/987/EF

  Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers Beslutning nr. E7 av 27. juni 2019 om praktiske ordninger for samarbeid og utveksling av opplysninger inntil elektronisk utveksling av trygdeopplysninger (EESSI) er gjennomført fullt ut i medlemsstatene

 • Økodesign ventilasjonsaggregater, endringsbestemmelser - retting av visse språkversjoner

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 19.05.2020
  Basis rettsaktnr.: 2009/125, 1253/2014

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om retting av visse språkversjoner av forordning (EU) nr. 1253/2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonsaggregater

 • Plantevernmidler - Lavandulyl senecioate, godkjenning lavrisiko

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.05.2020
  Celexnr.: 32020R0646 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/646 av 13. mai 2020 om godkjenning av Lavandulyl senecioate som et aktivt stoff med lav risiko i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 540/2011

 • VET - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 18.05.2020
  Celexnr.: 32020D0661 Basis rettsaktnr.: 2020/47

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/661 av 15. mai 2020 som endrer vedlegg til beslutning (EU) 2020/47 om beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa subtype H5N8 i visse medlemsland

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 18.05.2020
  Celexnr.: 32020D0662 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/662 av 15. mai 2020 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Gjennomføringsforordning (EU) 2020/587

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 18.05.2020
  Celexnr.: 32020R0587 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/587 av 29. april 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 1206/2011 om fastsettelse av krav til identifikasjon av luftfartøy for overvåking av Det felles europeiske luftrom og gjennomføringsforordning (EU) 1207/2011 om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske luftrom

 • Norsk EØS-tilskudd for 2020 - Trygd

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd 14.05.2020

  Utkast til EØS-komitébeslutning om endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter (Budsjettpost 04 03 01 03 (2020))

 • Endringsforordning til EuVECA og EuSEF

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 14.05.2020
  Celexnr.: 32017R1991 KOM-nr.: KOM(2016)0461 Basis rettsaktnr.: 345/2013, 346/2013

  Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1991 om endring av forordning (EU) nr. 345/2013 om europeiske venturekapitalfond og forordning (EU) nr. 346/2013 om europeiske fond for soialt entreprenørskap

 • nettverkskode om interoperabilitets- og datautvekslingsregler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 14.05.2020
  Celexnr.: 32015R0703

  Kommisjonsforordning (EU) 2015/703 av 30. april 2015 om etablering av en nettverkskode om interoperabilitets- og datautvekslingsregler

 • PADR

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 14.05.2020
  Celexnr.: 02 04 77 03 (2020)

  EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2020

 • Etableringen av Horisont Europa

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 14.05.2020
  KOM-nr.: KOM(2018)435

  Forordning om etableringen av Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon, med regler for deltakelse og formidling

 • Utsettelse av søknadsprosessen til ERN pga Covid-19

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 14.05.2020
  Celexnr.: 32020D0534

  Utsettelse av søknadsprosessen til ERN pga Covid-19