Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 281-300 av 8840 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - AHL godkjent sykdomsfri status og utryddelsesprogram

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.06.2021
  Celexnr.: 32021R0620 Basis rettsaktnr.: 2016/429

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 av 15. april 2021 som gir bestemmelser om anvendelsen av Råds- og Parlamentsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder godkjenning av sykdomsfri- og ikke-vaksinerende status i visse medlemsland, soner eller segmenter for visse listeførte sykdommer, og godkjenning av utryddelsesprogrammer for disse listeførte sykdommene

 • Oppdatering av helsesertifikater - 2021/617 - oppdatering av 2020/2235 og 2020/2236

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.06.2021
  Celexnr.: 32021R0617 Basis rettsaktnr.: 2020/2235 & 2020/2236

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/617 av 14. april 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235 og (EU) 2020/2236 med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr og helsesertifikater/offisielle sertifikater for dyr for innførsel til Union av visse akvatiske dyr og animalske produkter

 • Dyrehelseforordningen - AHL avlsmateriale

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.06.2021
  Celexnr.: 32021R0880 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2016/429

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/880 av 5. mars 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2020/686 som utfyller Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 når det gjelder sporbarhets-, dyrehelse- og sertifiseringskravene for forflytning av avlsmateriale fra visse holdte landdyr innenfor Unionen

 • Skipsutstyrsdirektivet 2014: endringsbestemmelser om laboratoriestandard for samsvarsvurdering

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked og Transport 23.06.2021
  Basis rettsaktnr.: 2014/90

  (Utkast) Delegert kommisjonsdirektiv (EU) .../... av 30. april 2021 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU om skipsutstyr med hensyn til gjeldende standard for laboratorier som brukes av samsvarsvurderingsorganer for skipsutstyr

 • Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2021

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 23.06.2021

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... av XXX om krav til utforming, konstruksjon og yteevne samt prøvingsstandarder for skipsutstyr og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2020/1170

 • Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om forlenget førerhus og aerodynamiske anordninger

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 22.06.2021
  Celexnr.: 32019R1892

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1892 av 31. oktober 2019 om endring av forordning (EU) 2012/1230 med hensyn til krav til typegodkjenning for visse motorvogner utstyrt med langstrakte førerhus og for aerodynamiske anordninger og utstyr til motorkjøretøyer og deres tilhengere

 • Gjennomføringsbeslutning om rammeverket for det europeiske koronasertifikatet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 21.06.2021

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning XX av xx som fastsetter tekniske spesifikasjoner og regler for tillitsrammeverket for EU digitalt koronasertifikat etablert av Europarlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953

 • Forlengelse koronatiltak kontrollforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2021
  Celexnr.: 32021R0984 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/984 av 17. juni 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til anvendelsesperioden for midlertidige tiltak

 • Forlengelse av gyldigheten for visse sertifikater for jernbaneforetak med ansvar for vedlikehold på grunn av Covid-19 pandemien

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 21.06.2021
  Celexnr.: 32020R0780

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/780 av 12. juni 2020 om endring av forordning (EU) nr. 445/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 2019/779 med hensyn til tiltak for å forlenge gyldighetstiden for visse sertifikater for jernbaneforetak med ansvar for vedlikehold samt visse overgangsbestemmelser på grunn av covid-19-pandemien

 • Endring av kontrollforordningen, sikre overholdelse av forbudet mot visse anvendelser av antimikrobielle stoffer til dyr

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2021
  KOM-nr.: KOM(2021)108 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Utkast til Europaparlaments- og rådsforordning XXX om endring av forordning (EU) 2017/625 med hensyn til offentlig kontroll av dyr og produkter av animalsk opprinnelse som eksporteres fra tredjestater til Unionen for å sikre overholdelse av forbudet mot visse anvendelser av antimikrobielle stoffer

 • EUs strategi for klimatilpasning

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 21.06.2021
  KOM-nr.: KOM(2021)82

  EUs strategi for klimatilpasning

 • Korreksjonsfaktor 2021-2025

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.06.2021
  Celexnr.: 32021D0927

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/927 av 31. mai 2021 om fastsettelsen av en felleseuropeisk korreksjonsfaktor om justering av vederlagsfri tildeling av klimakvoter for perioden 2021-2025

 • Animalske biprodukter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2021
  Celexnr.: 32021R0899 Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/899 av 3. juni 2021 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til overgangsordninger for eksport av kjøtt- og benmel som brensel til forbrenning

 • Handlingsplan for nullutslipp til luft, jord og vann

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 21.06.2021
  KOM-nr.: KOM(2021)400

  Handlingsplan for nullutslipp til luft, jord og vann

 • Gjennomføring av EVR

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 18.06.2021
  Celexnr.: 32018D1614 Basis rettsaktnr.: 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1614 av 25. oktober 2018 om spesifikasjoner for kjøretøyregistrene angitt i artikkel 47 i Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797 og om endring og oppheving av kommisjonsbeslutning 2007/756/EF

 • Ny ECM forordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 18.06.2021
  Celexnr.: 32019R0779 Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2016/798

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/779 av 16. mai 2019 om nærmere bestemmelser om en ordning for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøy i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 [...]

 • Direktiv om endringer som gjelder foretaks grenseoverskridende omdannelser, fusjoner og fisjoner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler 18.06.2021
  Celexnr.: 32019L212 KOM-nr.: KOM(2018)241 Basis rettsaktnr.: 2017/1132/EU

  Direktiv fra Det europeiske parlament og Rådet til endringer i direktiv (EU) 2017/1132 som gjelder grenseoverskridende omdannelser, fusjoner og fisjoner.

 • Jernbanepassasjerrettighetsforordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 17.06.2021
  Celexnr.: CELEX-32021L0782 KOM-nr.: KOM(2017)548

  Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 2021/782 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser

 • Nivå 2-forordning til PEPP-forordningen - tekniske standarder for rapportering mv.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 16.06.2021
  Celexnr.: 32021R0897 Basis rettsaktnr.: 32019R1238

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/897 av 4. mars 2021 om tekniske standarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1238 med hensyn til formatet for tilsynsmessig rapportering til kompetente myndigheter og samarbeid og utveksling av opplysninger mellom kompetente myndigheter og Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon

 • CLP / Vedlegg VI - endring i merknader

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 16.06.2021
  Celexnr.: 32021R0643

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/643 fastsatt 3. februar 2021 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling, del 1 av vedlegg VI til Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger