Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 281-300 av 8694 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Utfyllende bestemmelser til referanseverdiforordningen om hvilken informasjon som skal gis i en søknad om tillatelse eller registrering

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 04.05.2021
  Celexnr.: 32018R1646 Basis rettsaktnr.: 2016/1011

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1646 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger som skal gis i søknader om tillatelse og i søknader om registrering

 • Utfyllende bestemmelser til referanseverdiforordningen om referanseverdierklæringens redegjørelse for miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 04.05.2021
  Celexnr.: 32020R1816 Basis rettsaktnr.: 2016/1011

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1816 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til redegjørelsen i referanseverdierklæringen om hvordan miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer er gjenspeilet i hver referanseverdi som leveres og offentliggjøres

 • Utfyllende regler til referanseverdiforordningen om redegjørelsen for hvordan ESG-faktorer er gjenspeilet i referanseverdimetoden

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 04.05.2021
  Celexnr.: 32020R1817 Basis rettsaktnr.: 2016/1011

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1817 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til minimumsinnholdet i redegjørelsen for hvordan miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer gjenspeiles i referanseverdimetoden

 • Utfyllende regler til referanseverdiforordningen om minimumskrav til referanseverdier for klimaovergangen og Paris-tilpassede referanseverdier

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 04.05.2021
  Celexnr.: 32020R1818 Basis rettsaktnr.: 2016/1011

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1818 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til minimumsstandarder for EU-referanseverdier for klimaovergangen og paristilpassede EU-referanseverdier

 • Utfyllande reglar til MiFIR om justering av likviditetsgrenser og handelsprosentilar for ikkje-eigenkapitalinstrument

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 04.05.2021
  Celexnr.: 32021R0529 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/583

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/529 av 18. desember 2020 som etablerer tekniske regulatoriske standarder som endrer delegert forordning (EU) 2017/583 som gjelder justering av likviditetsgrenser og handelsprosentiler brukt for å slå fast den spesifikke størrelsen for instrumentet og som får anvendelse på visse andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter

 • Utfyllande reglar til MiFID II om posisjonsrapportering i varederivat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 04.05.2021
  Celexnr.: 32021R0527 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/565

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/527 av 15. desember 2020 som endrer delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 når det gjelder grensene for ukentlig posisjonsrapportering

 • Europeisk forbrukeragenda 2020-2025

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 04.05.2021
  Celexnr.: 52020DC0696 KOM-nr.: KOM(2020)696

  Europeisk forbrukeragenda 2020-2025

 • Energimerke, kjøleapparater til bruk ved direktesalg

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 04.05.2021
  Celexnr.: 32019R2018 Basis rettsaktnr.: 2017/1369

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2018 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med omsyn til energimerking av kjøleapparat til bruk ved direktesal

 • Energimerking, elektroniske skjermer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 04.05.2021
  Celexnr.: 32019R2013 Basis rettsaktnr.: 2017/1369 og 1062/2010

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2013 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av elektroniske skjermer og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2010

 • Energimerking, revisjon av 1059/2010 husholdningsoppvaskmaskiner

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 04.05.2021
  Celexnr.: 32019R2017 KOM-nr.: KOM(2019)1807 Basis rettsaktnr.: 2017/1369 og 1059/2010

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2017 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010

 • Energimerking, revisjon husholdningsvaskemaskiner og kombi vask-/tørk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 04.05.2021
  Celexnr.: 32019R2014 Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 1061/2010, 96/60EF

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2014 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner og kombinerte hushaldsvaskemaskiner/-tørketromlar og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1061/2010 og kommisjonsdirektiv 96/60/EF

 • Energimerking, revisjon av husholdn. kjøl-frys 1060/2010

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 04.05.2021
  Celexnr.: 32019R2016 KOM-nr.: KOM(2019)1815 Basis rettsaktnr.: 2017/1369 og 1060/2010

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2016 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av kjøleapparater og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1060/2010

 • Energimerking, revisjon av belysning 874/2012

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 04.05.2021
  Celexnr.: 32019R2015 Basis rettsaktnr.: 2010/30/EF, 2017/1369 og 874/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2015 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 2017/1369 med omsyn til energimerking av lyskjelder og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012

 • Høring om gjennomgang av oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 03.05.2021

  Høring fra EU-kommisjonen om gjennomgang av oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir

 • NPA 2020-15 (RMT.0196)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 03.05.2021
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  NPA 2020-15 (RMT.0196) Oppdatering av kravene til flysimulator (FSTD)

 • Forordning (EU) 2021/685

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 30.04.2021
  Celexnr.: 32021R0685 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjons gjennomførinsforordning (EU) 2021/685 av 22. april 2021 som korrigerer den polske språkversjonen av forordning (EU) nr. 1321/2014 om kontinuerlig luftdyktighet for fly og luftfartsprodukter, -deler og -apparater, og om godkjenning av organisasjoner og personell som er involvert i disse oppgavene

 • Drikkevannsdirektivet 2020/2184

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 30.04.2021
  Celexnr.: 32020L2184 KOM-nr.: KOM(2017)753

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2020/2184 om kvalitet på vann til humant konsum

 • Forordning 2021/700

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 30.04.2021
  Celexnr.: 32021R0700 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens implementeringsforordning (EU) 2021/700 av 26. mars 2021 som endrer og korrigerer forordning (EU) 1321/2014 med hensyn til vedlikeholdsdata og installering av enkelte luftfartøydeler under vedlikehold

 • E-PRTR register

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 30.04.2021
  Celexnr.: 32019D1741 Basis rettsaktnr.: 166/2006

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1741 av 23. september 2019 om fastsettelse av type, format og hyppighet for opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig i forbindelse med rapportering under forordning (EF) Nr. 166/2006 om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv om register for forurensende utslipp og overføringer og endrer rådsdirektiv 91/689/EØF og 96/61/EF

 • Observasjonsliste for stoffer i vann

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 30.04.2021
  Celexnr.: 32020D1161 Basis rettsaktnr.: 2008/105/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2020/1161 av 4. august 2020 som etablerer en observajonsliste over stoffer som skal overvåkes i EU om vannmiljø med hjemmel i europaparlamentets- og rådsdirektiv 2008/105/EF