Endring av utfyllende regler til EMIR om utvidelse av midlertidige lettelser om sikkerhetsstillelse for OTC-derivater

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/818 av 28. november 2023 om endring av de regulatoriske tekniske standarder fastsatt i delegert forordning (EU) nr. 153/2013 med hensyn til utvidelse av midlertidige nødtiltak om krav til sikkerhet for sentrale motparter

Commission Delegated Regulation (EU) 2024/818 of 28 November 2023 amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) No 153/2013 as regards the extension of temporary emergency measures on CCP collateral requirements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.03.2024

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen 28. november 2023 og publisert i Official Journal 6. mars 2024.Anvendelsesdato i EU er fra 7. februar 2024. Beslutningen er ikke inntatt i EØS-avtalen, men foreslått inntatt gjennom hurtigprosedyre.

Sammendrag av innhold

Hovedrettsakten EMIR (forordning (EU) No 648/2012) gir regler om clearingplikt for OTC-derivater og rapporteringsplikt for derivathandler til transaksjonsregistre. Videre gir EMIR foretaksregler om sentralemotparter og transaksjonsregistre. EMIR hovedrettsakten er gjennomført i verdipapirhandelloven § 13-1 og ble satt i kraft i juli 2017.


Forordning (EU) 2024/818 endrer kommisjonsforordning (EU) 151/2013 og forlenger hastetiltak knyttet til krav til sikkerhet for sentrale motparter.

Forordning (EU) 153/2013 gir regler blant annet om hvilke typer sikkerhetsstillelse sentrale motparter kan akseptere fra sine clearingmedlemmer. EU-kommisjonen vedtok 21. oktober 2022 en utvidelse slik at visse offentlige garantier kan anses som tilstrekkelig likvide til å kunne aksepteres som sikkerhet. For derivatkontrakter som er knyttet til produksjon av, handel i, levering av eller transport av elektrisitet eller naturgass, er det dermed ikke krav om at bankgarantier som stilles som sikkerhet overfor en sentral motpart, må være fullt ut sikret med egen sikkerhet. Begge utvidelsene skulle gjelde i tolv måneder fra forordningen trådte i kraft og forlenges nå til 7. september 2024.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordningen vil bli tatt inn i verdipapirforskriften når den er gjort til del av EØS avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2024/818
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32024R0818

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.12.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker