CLP/nye fareklassifiseringer/21. ATP

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2024/197 av 19. oktober 2023 om endring av Europaparlamentets- og rådsforordningen (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

Commission Delegated Regulation (EU) 2024/197 of 19 October 2023 amending Regulation (EC) No 1272/2008 as regards the harmonised classification and labelling of certain substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.08.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forslaget ble vedtatt av Europakommisjonen 19.10.23, og vedtatt i Europaparlamentet og Rådet i desember 2023.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 26. april 2024 og gjennomført i Norge 9. juni 2024.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Gjennom forordning (EU) 2024/197 (21. tekniske tilpasning) endres følgende i CLP-forordningen; ny klassifisering av 28 stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere og endret klassifisering av 24 stoffer. Endret klassifisering innebærer at stoffene får en strengere eller mer utfyllende klassifisering. Den 21. ATP til CLP endrer listene i vedlegg VI del 3 i CLP. Disse listene inneholder stoffer som har en harmonisert klassifisering og merking. De nye klassifiseringene vil være bindende og alle som benytter disse stoffene får samme informasjon om farer og sikker bruk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved CLP-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil dermed gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er derfor ikke behandlet i spesialutvalg. Dokumenter om endringer i CLP legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. Klassifiseringsforslagene har vært på internasjonal høring hos Echa, og norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelse. Forslaget har også vært på nasjonal høring fra 29.11.23-12.01.24.

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. Det er positivt at stoffene i den 21. ATPen får ny eller endret klassifisering.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2023)6928
Rettsaktnr.: (EU) 2024/197
Basis rettsaktnr.: 1272/2008
Celexnr.: 32024R0197

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.10.2023
Frist returnering standardskjema: 06.12.2023
Dato returnert standardskjema: 25.10.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.04.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 90/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.11.2023
Høringsfrist: 12.01.2024
Frist for gjennomføring: 27.04.2024
Dato for faktisk gjennomføring: 09.06.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.06.2024

Lenker