Statens sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2009

Sykefraværet i det statlige tariffområdet økte fra 5,42 prosent i 2. kvartal 2008 til 5,44 prosent i 2. kvartal 2009.

Det samlede sykefraværet i arbeidslivet steg med 0,3 prosentpoeng fra 6,8 prosent i 2. kvartal 2008 til 7,1 prosent i 2. kvartal 2009. Sykefraværet i staten økte fra 5,42 prosent i 2. kvartal 2008 til 5,44 prosent i 2. kvartal 2009.

Denne sykefraværsstatistikken gjelder for knapt 140 000 tilsatte i det statlige tariffområdet, og må ikke forveksles med tallene som Statistisk sentralbyrå presenterer for staten som bl.a. omfatter helseforetakene.
 

Utviklingen i sykefraværet siste år
Sykefraværet i det statlige tariffområdet økte fra 5,42 prosent i 2. kvartal 2008 til 5,44 prosent i 2. kvartal 2009. Det egenmeldte fraværet var stabilt på 0,85 prosent. Det legemeldte fraværet gikk litt ned.

Figur 1: Legemeldt og egenmeldt sykefravær i staten og arbeidslivet totalt fra 2001 til 2. kvartal 2009:

Figur 1: Legemeldt og egenmeldt sykefravær i staten og arbeidslivet totalt fra 2001 til 2. kvartal 2009
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

 

Kjønnsforskjeller i sykefraværsstatistikken

Et gjennomgående trekk ved norsk og internasjonal sykefraværsstatistikk, er at kvinner har høyere sykefravær enn menn. Som det går fram av figur 2, har kvinner et betydelig høyere sykefravær enn menn også i staten.

Det legemeldte sykefraværet for kvinner var stabilt på 6,4 prosent. Det egenmeldte fraværet for kvinner gikk ned fra 1,1 til 1,0 prosent. For menn var det legemeldte uendret på 3,1 prosent, mens det egenmeldte sykefraværet for menn var på 0,7 prosent både i 2. kvartal 2008 og 2009. Sykefraværet blant kvinner og menn i staten er i sum tilnærmet uendret fra 2008 til 2009 på 5,4 prosent.  

Generelt er det en tendens til at det legemeldte sykefraværet øker med alder. Av diagrammet nedenfor går det fram at det legemeldte sykefraværet for aldersgruppene 16-34 år var 3,4 prosent, en økning på 0,3 prosentpoeng. For gruppen 36 – 59 år var det stabilt på 4,6 prosent fra 2.kvartal 2008, mens det var på 5,6 prosent i aldersgruppen over 60 år, en nedgang på 0,2 prosentpoeng.   Det var tilnærmet uendret for aldersgruppen 35-59 år, mens det sank med 5 prosent til 5,9 prosent i den eldste aldergruppen (60 – 69 år). Også dette er sammenlignet med 2. kvartal 2008 (se diagram). 

Figur 2: Legemeldt sykefravær 2, kvartal 2009 blant kvinner og menn i tre alderskatergorier:

Figur 2: Legemeldt sykefravær 2, kvartal 2009 blant kvinner og menn i tre alderskatergorier.

 

Sykefravær og heltid/deltid

Det legemeldte sykefraværet blant deltidstilsatte har falt med 0,2 prosentpoeng fra 6,5 prosent i 2.kvartal 2008 til 6,3 prosent i 2.kvartal 2009, men er fortsatt høyere enn blant heltidstilsatte. Forskjellen er særlig stor blant kvinner, og noe mindre blant menn. Disse forskjellene påvirker imidlertid totaltallene lite ettersom tilsatte på deltid utgjør begrenset andel av antall tilsatte og et enda mindre i antall mulige dagsverk. (Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister ).

 

IA-virksomheter og sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i 2.kvartal 2009 (4,58 prosent) var tilnærmet uendret i IA- virksomheter fra 2008 (4, 576 prosent). Endringen i virksomheter i staten som ikke har tegnet IA-avtale var 4,90 prosent i 2.kvartal 2009, mens det var 4,87 prosent i 2. kvartal 2008. Det har vært en jevn økning i sykefraværet i ikke-IA-virksomheter de siste åra.

Undersøkelser viser at varighet pr. sykdomstilfelle er kortere i IA-bedrifter enn i bedrifter uten IA-avtale. Ansatte i IA-bedrifter blir også relativt sjeldnere uførepensjonert. Det er grunn til å tro at situasjonen er tilsvarende i staten.  
 

Sykefravær etter departementsområder

Fordeling og utvikling av legemeldt sykefravær etter departementsområder, dvs. departementene med deres underliggende etater/virksomheter innenfor det statlige tariffområdet:

Departementsområder 2. kv. 2008 2. kv. 2009 Endring i %
ALLE 4,8 4,8 -0,3 %
       
Arbeids- og inkluderingsdep. 6,0 6,3 4,8 %
Barne- og likestillingsdep. 7,4 8,0 7,8 %
Finansdep. 5,1 5,2 2,7 %
Fiskeri- og kystdep. 4,6 4,0 -12,2 %
Fornyings- og administrasjonsdep. 4,5 4,5 -0,6 %
Forsvarsdep. 3,5 3,3 -3,6 %
Helse- og omsorgsdep. 5,2 5,2 -0,2 %
Justis- og politidep. 5,3 5,4 3,1 %
Kommunal- og regionaldep. 5,9 4,1 -31,4 %
Kultur- og kirkedep. 5,1 5,2 1,7 %
Kunnskapsdep. 4,6 4,3 -7,7 %
Landbruks- og matdep. 4,3 4,3 -1,2 %
Miljøverndep. 3,8 3,6 -5,0 %
Nærings- og handelsdep. 4,4 3,5 -21,6 %
Olje- og energidep. 3,4 3,0 -12,5 %
Samferdselsdep. 4,2 4,1 -1,0 %
Utenriksdep. 4,2 4,2 -1,1 %

 

Sykefravær i departementene

Oversikten viser legemeldt sykefravær i hvert departement. 

Fordeling og utvikling i legemeldt sykefravær i departementene. Egenmeldt sykefravær er ikke med i tallene:

 

1. kv.
2007

2. kv.
2007
3. kv.
2007
4. kv.
2007
1. kv.
2008
2. kv.
2008
3. kv.
2008
4. kv.
2008
1. kv.
2009
2. kv.
2009
Sum departementene 4,2 4,0 3,8 3,6 4,1 3,6 3,4 3,4 3,5 3,6
     
Arbeids- og inkluderingsdep. 4,9 5,5 5,8 4,0 5,0 4,1 2,8 2,8 2,5 2,5
Barne- og likestillingsdep. 6,2 5,3 5,3 4,3 4,8 3,8 4,9 4,2 4,0 4,0
Helse- og omsorgsdep. 3,3 2,7 3,5 2,8 2,2 2,4 3,9 3,9 4,7 4,7
Kunnskapsdep. 5,1 3,6 3,9 4,9 6,7 5,8 4,6 4,7 3,7 3,7
Kommunal- og regionaldep. 4,8 3,6 5,3 5,3 6,3 3,5 3,9 2,9 4,0 4,0
Fornyings- og adm.dep. 5,4 4,8 3,6 6,2 5,6 5,5 6,3 3,8 4,5 4,5

Statsministerens kontor 
-  ansatte

3,3 2,8 2,0 6,8 4,6 3,6 1,6 3,5 mangler
data
2,5
Kultur- og kirkedep. 4,5 4,4 3,8 3,7 5,2 4,6 2,1 3,2 4,3 4,3
Finansdep. 3,7 2,0 2,3 2,3 2,8 2,9 1,8 1,8 2,6 2,6
Nærings- og handelsdep. 3,6 4,2 3,7 3,6 4,2 3,5 2,8 2,2 2,0 2,0
Justis- og politidep. 3,4 3,1 3,0 3,3 3,4 3,5 3,1 4,4 4,9 4,9
Fiskeri- og kystdep. 2,4 3,6 2,6 2,1 2,4 2,2 3,0 4,0 3,4 3,7
Samferdselsdep. 2,6 1,0 1,3 1,8 2,5 1,6 1,5 1,7 2,9 2,9
Miljøverndep. 4,4 5,0 4,1 3,5 3,5 1,7 1,7 1,4 1,7 1,7
Landbruks- og matdep. 5,8 6,6 5,4 4,1 4,9 6,0 4,2 4,2 5,8 5,8
Forsvarsdep. 3,1 3,6 4,6 2,9 2,8 3,4 3,1 3,9 3,7 3,7
Utenriksdep. 3,9 4,2 3,4 3,1 3,9 3,5 3,3 3,2 3,6 3,6
Olje- og energidep. 3,4 4,5 2,2 2,8 1,9 2,9 4,6 5,0 3,4 3,4
     
Arbeidslivet 7,3 6,5 6,8 6,9 7,4 6,8 6,9 7,0 7,7 7,1
Statlige tariffområdet 6,0 5,2 5,6 4,5 6,0 5,4 5,6 5,6 6,2 5,4

Om datagrunnlaget for statistikken
Om lag 11-12 uker etter utløpet av hvert kvartal mottar FAD statistikk fra SSB om sykefravær i statlig sektor (det statlige tariffområdet. Omfatter ikke statlig eide foretak osv.). Statistikken har to kilder: 1) SSBs Sykmeldingsregister som omfatter alt legemeldt fravær, 2) Utvalgsundersøkelse til 10 000 utvalgte bedrifter (herunder statlige) om egenmeldt fravær. Egenmeldt fravær rapporteres derfor kun på overordnet nivå. Legemeldt fravær rapporteres på departementsnivå og for departementsområder.

Statistikk:
Statistikk som viser utviklingen i sykefraværet i Norge:
Statistisk sentralbyrå

Eksempler:
Gode eksempler på virksomheter som arbeider med å redusere sykefraværet:
Idébanken - Inkluderende arbeidsliv

Kontakt:
Finn Bjørnar Lund
Tlf. 22 24 48 82
E-post: fbl@fad.dep.no

Til toppen