Statens sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2009

Det samlede sykefraværet i arbeidslivet steg til 7,6 prosent av alle dagsverk fra 4.kvartal 2008 til 4. kvartal 2009.

Det samlede sykefraværet i arbeidslivet steg til 7,6 prosent av alle dagsverk fra 4. kvartal 2008 til 4.kvartal 2009.

I det statlige tariffområdet steg sykefraværet fra 5, 7 til 6,2 prosent i perioden. Det egenmeldte fraværet økte med 0,4 prosentpoeng til 1,5 prosent. Det legemeldte fraværet økte fra 4,5 til 4,7 prosent. 

Denne sykefraværsstatistikken gjelder for knapt 140 000 tilsatte i det statlige tariffområdet, og må ikke forveksles med tallene som Statistisk sentralbyrå presenterer for staten som bl.a. omfatter helseforetakene.
 

Utviklingen i sykefraværet siste år

Sykefraværet i det statlige tariffområdet var 5,67 prosent av alle dagsverk i 4. kvartal 2008 og 6,18 prosent i 4. kvartal 2009. Det utgjør en økning i det totale sykefraværet i staten på 9,06 prosent i perioden. Mens det legemeldte sykefraværet i perioden økte med 4.0 prosent, økte det egenmeldte fraværet med 29 prosent. I følge Statistisk sentralbyrå utgjorde influensaepidemien en vesentlig del av denne økningen.

Figur 1: Legemeldt og egenmeldt sykefravær i staten og arbeidslivet totalt fra 1. kvartal 2001 til 4. kvartal 2009:

Figur 1: Legemeldt og egenmeldt sykefravær i staten og arbeidslivet totalt fra 2001 til 4. kvartal 2009
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

 

Kjønnsforskjeller i sykefraværsstatistikken

Et gjennomgående trekk ved norsk og internasjonal sykefraværsstatistikk, er at kvinner har høyere sykefravær enn menn. Som det går fram av figur 2, har kvinner et betydelig høyere sykefravær enn menn også i staten.

Figur 2: Legemeldt sykefravær 4. kvartal 2008 og 2009 blant kvinner og menn i staten:

Figur 2: Legemeldt sykefravær 4. kvartal 2008 og 2009 blant kvinner og menn i staten

Det legemeldte sykefraværet for kvinner steg til 6,7 prosent i 4. kvartal 2009 fra 6,3 i samme kvartal 2008. Det egenmeldte fraværet for kvinner steg fra 1,4 til 1,7 prosent. For menn var det legemeldte sykefraværet nær uendret (ned 0,01 prosentpoeng), mens det egenmeldte sykefraværet for menn steg fra 0,9 til 1,3 prosent fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal i 2009. 

Generelt er det en tendens til at det legemeldte sykefraværet øker med alder. Legemeldt sykefravær steg i gjennomsnitt fra 4,5 prosent i 4.kvartal 2008 til 4,7 prosent i 4.kvartal 2009. I aldersgruppen 16 – 34 år gikk fraværet ned fra 2,3 til 2,1 prosent, i aldersgruppen 35 - 59 og 60 – 69 var det tilnærmet konstant på henholdsvis 3,3 og 4,5 prosent.  

Av diagrammet nedenfor går det fram at det legemeldte sykefraværet for kvinner steg i aldersgruppen 16 – 34 år fra 5,6 til 5,9 prosent, i aldersgruppen 35 – 59 år fra 6,1 til 6,6 prosent og i aldersgruppen 60 – 69 år  fra 7,2 til 7,5 prosent.
Det lege meldt sykefraværet for menn steg i samme perioden med 0,1 prosentpoeng i aldersgruppen 35 – 59 år men gikk ned med 0,1 prosentpoeng i de andre aldersgruppene. Ettersom det egenmeldte fraværet steg sterkt for menn i den samme perioden  (46 prosent mot 16 prosent hos kvinner), kan det se ut som kvinner og menn i staten har ”tatt ut” sykefravær ved influensa på ulike måter. Menn har ikke fått sykmelding hos lege, mens kvinner har gjort det.  

Figur 3: Sykefravær, kvinner og menn i tre aldersgrupper, 4. kvartal 2008 og 2009 :

Figur 3: Sykefravær, kvinner og menn i tre aldersgrupper, 4. kvartal 2008 og 2009.


   

Sykefravær og heltid/deltid

Det legemeldte sykefraværet blant deltidstilsatte har økt fra 6,4 prosent i 4.kvartal 2008 til 8,0 prosent i 4.kvartal 2009, en økning på vel 23,4 prosent. Disse forskjellene påvirker imidlertid totaltallene lite ettersom tilsatte på deltid utgjør begrenset andel av antall tilsatte og et lite antall mulige dagsverk. (Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister ).

 

IA-virksomheter og sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i 4.kvartal 2009 var 4,8 prosent i IA- virksomheter, en økning fra 4,5 prosent i 4.kvartal 2008. I samme periode var det legemeldte sykefraværet redusert i ikke-IA-virksomheter fra 6,6 til 4,1 prosent. Dette må sees på bakgrunn av at dette gjelder en svært liten del av statens virksomheter slik at tallene nok kan variere mye. Varighet pr. sykdomstilfelle er kortere i IA-bedrifter enn i bedrifter uten IA-avtale. Ansatte i IA-bedrifter blir også relativt sjeldnere uførepensjonert. Det er grunn til å tro at situasjonen er tilsvarende i staten.
 

Sykefravær etter departementsområder

Fordeling og utvikling av legemeldt sykefravær etter departementsområder, dvs. departementene med deres underliggende etater/virksomheter innenfor det statlige tariffområdet:

Departementsområder 4. kv. 2008 4. kv. 2009 Endring i %
ALLE 4,5 4,7 4,0 %
       
Arbeids- og inkluderingsdep. 5,7 6,7 18,2 %
Barne- og likestillingsdep. 7,3 7,7 3,7 %
Finansdep. 4,9 4,8 -1,1 %
Fiskeri- og kystdep. 4,5 5,0 9,6 %
Fornyings- og administrasjonsdep. 4,2 4,5 7,0 %
Forsvarsdep. 3,3 3,3 0,9 %
Helse- og omsorgsdep. 4,7 4,9 4,7 %
Justis- og politidep. 5,5 5,1 -6,1 %
Kommunal- og regionaldep. 2,8 4,1 47,6 %
Kultur- og kirkedep. 4,7 4,7

0,4 %

Kunnskapsdep. 4,0 4,2 4,7 %
Landbruks- og matdep. 4,1 4,4 7,1 %
Miljøverndep. 3,4 3,9 15,5 %
Nærings- og handelsdep. 3,8 4,7 21,6 %
Olje- og energidep. 3,5 2,8 -20,0 %
Samferdselsdep. 3,9 4,0 1,1 %
Utenriksdep. 3,7 4,3 14,7 %

 

Sykefravær i departementene

Oversikten viser legemeldt sykefravær i hvert departement. 

Fordeling og utvikling i legemeldt sykefravær i departementene. Egenmeldt sykefravær er ikke med i tallene:

 

1. kv.
2007

2. kv.
2007
3. kv.
2007
4. kv.
2007
1. kv.
2008
2. kv.
2008
3. kv.
2008
4. kv.
2008
1. kv.
2009
2. kv.
2009
3. kv.
2009
4. kv.
2009
Sum departementene 4,2 4,0 3,8 3,6 4,1 3,6 3,4 3,4 3,6 3,5 4,0 3,4
     
Arbeids- og inkluderingsdep. 4,9 5,5 5,8 4,0 5,0 4,1 2,8 2,8 2,5 2,5 2,1 1,7
Barne- og likestillingsdep. 6,2 5,3 5,3 4,3 4,8 3,8 4,9 4,2 4,0 4,0 7,0 4,5
Helse- og omsorgsdep. 3,3 2,7 3,5 2,8 2,2 2,4 3,9 3,9 4,7 4,7 3,8 2,5
Kunnskapsdep. 5,1 3,6 3,9 4,9 6,7 5,8 4,6 4,7 3,7 3,7 4,4 3,1
Kommunal- og regionaldep. 4,8 3,6 5,3 5,3 6,3 3,5 3,9 2,9 4,0 4,0 4,0 3,0
Fornyings- og adm.dep. 5,4 4,8 3,6 6,2 5,6 5,5 6,3 3,8 4,5 4,5 6,2 4,1

Statsministerens kontor 
-  ansatte

3,3 2,8 2,0 6,8 4,6 3,6 1,6 3,5 Mangler
data
2,5 1,0 Mangler
data
Kultur- og kirkedep. 4,5 4,4 3,8 3,7 5,2 4,6 2,1 3,2 4,3 4,3 7,8 4,4
Finansdep. 3,7 2,0 2,3 2,3 2,8 2,9 1,8 1,8 2,6 2,6 2,5 1,8
Nærings- og handelsdep. 3,6 4,2 3,7 3,6 4,2 3,5 2,8 2,2 2,0 2,0 2,9 3,8
Justis- og politidep. 3,4 3,1 3,0 3,3 3,4 3,5 3,1 4,4 4,9 4,9 3,6 4,8
Fiskeri- og kystdep. 2,4 3,6 2,6 2,1 2,4 2,2 3,0 4,0 3,4 3,7 2,9 3,4
Samferdselsdep. 2,6 1,0 1,3 1,8 2,5 1,6 1,5 1,7 2,9 2,9 2,3 1,1
Miljøverndep. 4,4 5,0 4,1 3,5 3,5 1,7 1,7 1,4 1,7 1,7 3,6 2,8
Landbruks- og matdep. 5,8 6,6 5,4 4,1 4,9 6,0 4,2 4,2 5,8 5,8 6,3 5,5
Forsvarsdep. 3,1 3,6 4,6 2,9 2,8 3,4 3,1 3,9 3,7 3,7 2,9 2,9
Utenriksdep. 3,9 4,2 3,4 3,1 3,9 3,5 3,3 3,2 3,6 3,6 4,6 4,2
Olje- og energidep. 3,4 4,5 2,2 2,8 1,9 2,9 4,6 5,0 3,4 3,4 1,9 2,3
     
Arbeidslivet 7,3 6,5 6,8 6,9 7,4 6,8 6,9 7,0 7,7 7,1 7,7 7,6
Statlige tariffområdet 6,0 5,2 5,6 4,5 6,0 5,4 5,6 5,6 6,2 5,4 6,3 6,2

 
Det legemeldte sykefraværet i staten i hele året 2009 utgjorde i alt 1 435 719 sykedager. Det svarer til 4,8 prosent av avtalte dagsverk  

 
Om datagrunnlaget for statistikken
Om lag 11-12 uker etter utløpet av hvert kvartal mottar FAD statistikk fra SSB om sykefravær i statlig sektor (det statlige tariffområdet. Omfatter ikke statlig eide foretak osv.). Statistikken har to kilder: 1) SSBs Sykmeldingsregister som omfatter alt legemeldt fravær, 2) Utvalgsundersøkelse til 10 000 utvalgte bedrifter (herunder statlige) om egenmeldt fravær. Egenmeldt fravær rapporteres derfor kun på overordnet nivå. Legemeldt fravær rapporteres på departementsnivå og for departementsområder.

Statistikk:
Statistikk som viser utviklingen i sykefraværet i Norge:
Statistisk sentralbyrå

Eksempler:
Gode eksempler på virksomheter som arbeider med å redusere sykefraværet:
Idébanken - Inkluderende arbeidsliv

Kontakt:
Finn Bjørnar Lund
Tlf. 22 24 48 82
E-post: fbl@fad.dep.no

Til toppen