Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Barn utsatt for menneskehandel

For at en sak skal defineres som menneskehandel, foreligger det ikke krav om grensepassering. Det betyr med andre ord at vi kan ha menneskehandel i Norge uten migrasjon.

Når det gjelder mindreårige ofre er det heller ikke en forutsetning at det er benyttet tvang for at det kan være snakk om menneskehandel, slik det er for voksne.

Definisjonen av menneskehandel er gjengitt i straffeloven § 257 og bygger på Palermoprotokollen knyttet til FNs konvensjon om grenseoverskridende, organisert kriminalitet. 

Utnyttelse av barn til menneskehandel krenker menneskerettighetene på det groveste og er en alvorlig form for kriminalitet. Barn som er utsatt for menneskehandel skal få god hjelp. Det har vært rettet særlig oppmerksomhet mot arbeidet med mindreårige ofre for menneskehandel, og regjeringens handlingsplan fra 2016 har særskilte tiltak for denne gruppen.

Barnevernloven ble endret i 2012 for å gi bedre beskyttelse og omsorg til barn som det mistenkes er utsatt for menneskehandel. Barnevernloven
§ 4-29 åpner for at barn utsatt for menneskehandel, kan plasseres på en barnevernsinstitusjon uten samtykke. Formålet er å ivareta barnets umiddelbare behov for beskyttelse. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Oslo kommune har bygget opp særskilt tilrettelagte institusjonstilbud til denne gruppen utsatte barn. 

Det er utarbeidet et eget rundskriv for barnevernets arbeid med barn utsatt for menneskehandel.

Menneskehandel er et sentralt tema i internasjonal sammenheng og regjeringen ønsker å bidra inn i samarbeidet. Gjennom bl.a. Østersjørådet (CBSS) er Norge, ved Barne- og likestillingsdepartementet, representert i en ekspertgruppe for utsatte barn og unge (EGCC) der menneskehandel er ett av de prioriterte arbeidsområdene.

Det eksisterer også en egen gruppe (TF TBH) i CBSS for arbeidet mot menneskehandel som omfatter voksne. Justis- og beredskapsdepartementet representerer Norge i denne. Nordisk ministerråd har også arbeidet mot menneskehandel høyt på sin agenda. Det er etablert et godt samarbeid mellom Østersjørådet og Nordisk ministerråd på dette området. 

FN, EU og Europarådet har også stor oppmerksomhet på arbeidet mot menneskehandel. Europarådets overvåkningsorgan GRETA følger utviklingen nøye, og har gitt Norge en rekke anbefalinger. Et av rådene er å opprette en sentral enhet for arbeidet mot menneskehandel. I 2017 ble det foretatt et utredningsarbeid i regi av Justis- og beredskapsdepartementet for å se nærmere på hvordan anbefalingen kunne imøtekommes. I den forbindelse har man også sett nærmere på rollen til Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM). Bufdir jobber nå med å utvikle en særskilt veiledningstjeneste for barnevernet på dette området.

Les mer på Bufdirs sider.

Til toppen