Barn utsatt for menneskehandel

For at en sak skal defineres som menneskehandel, foreligger det ikke krav om grensepassering. Det betyr med andre ord at vi kan ha menneskehandel i Norge uten migrasjon.

Når det gjelder mindreårige ofre er det heller ikke et krav at det er benyttet tvang for at det kan være snakk om menneskehandel, slik det er for voksne.

Definisjonen av menneskehandel er gjengitt i straffeloven § 257 og bygger på Palermoprotokollen knyttet til FNs konvensjon om grenseoverskridende, organisert kriminalitet. 

Les mer på Bufdir sine sider.

Utnyttelse av barn til menneskehandel krenker menneskerettighetene på det groveste og er en alvorlig form for kriminalitet. Barn som er utsatt for menneskehandel skal få god hjelp.

Barnevernloven ble endret i 2012 for å gi bedre beskyttelse og omsorg til barn som det mistenkes er utsatt for menneskehandel. Med de nye bestemmelsene kan barn som er utsatt for menneskehandel plasseres på en barnevernsinstitusjon uten samtykke. Formålet er å ivareta barnets umiddelbare behov for beskyttelse. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Oslo kommune har bygget opp særskilt tilrettelagte institusjonstilbud til denne gruppen utsatte barn. 

Det er utarbeidet et eget rundskriv om beskyttelse av barn utsatt for menneskehandel. Rundskriver er under revisjon og vil bli ferdistilt i 2016. Videre har Fafo, på oppdrag av departementet, ferdigstilt ny om mindreårige ofre for menneskehandel. Rapporten Ikke våre barn. Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge ble lansert i november 2015.

Menneskehandel er et sentralt tema i internasjonal sammenheng og regjeringen ønsker å bidra inn i samarbeidet. Gjennom bl.a. Østersjørådet (CBSS) er Norge representert i en ekspertgruppe for utsatte barn og unge (EGCC) der menneskehandel er ett av de prioriterte arbeidsområdene. Det eksisterer en egen gruppe (TF TBH) i CBSS for arbeidet mot menneskehandel som omfatter voksne. Justis- og beredskapsdepartementet representerer Norge i denne. Nordisk ministerråd har også arbeidet mot menneskehandel høyt på sin agenda. Det er etablert et godt samarbeid mellom Østersjørådet og Nordisk ministerråd på dette området. 

FN, EU og Europarådet har også menneskehandel høyt på sin agenda. I 2014 besøkte Europarådets overvåkningsorgan GRETA Norge for en drøfting av anbefalingene som var presentert. Disse anbefalingen er tatt med videre inn i arbeidet med en ny handlingsplan mot menneskehandel. Denne vil foreligge i 2016