Næringsmiddelhygiene

Næringsmiddelhygiene vil si tiltak og vilkår i matproduksjonskjeden for at maten skal være trygg når den spises.

Næringsmiddelhygiene er i regelverket definert som de tiltakene og vilkårene som er nødvendige for å kontrollere farer og sikre at et næringsmiddel er egnet til konsum. Kort sagt - tiltak og vilkår i matproduksjonskjeden for at maten skal være trygg og egnet når den inntas.

Moderne næringsmiddelhygiene legger vekt på at tiltakene settes inn på de stedene i matproduksjonskjeden der ulike farer kan finnes og der tiltakene har størst effekt.

Hovedansvaret for næringsmiddeltrygghet ligger hos driftsansvarlig for virksomhetene. Alle virksomheter i hele matproduksjonskjeden har derfor plikt til å treffe nødvendige tiltak for å sikre næringsmiddeltryggheten og følge reglene om næringsmiddelhygiene.

Dette gjelder for alle, enten de er:

 • primærprodusenter, som bønder og fiskere
 • foredlere, som slakterier og meierier
 • distributører, som grossister og transportører
 • utsalgssteder, som butikker og kiosker
 • serveringssteder, som restauranter og kantiner

Regelverket om næringsmiddelhygiene omfatter en rekke krav til lokaler der det finnes næringsmidler og til utstyret som brukes.

Krav til driftsrutiner

Videre fastsetter det krav til driftsrutiner som:

 • kjøling
 • varmebehandling
 • innpakking
 • renhold
 • personlig hygiene
 • vannforsyning
 • avfallshåndtering

Kravet til opplæring er også viktig for å sikre at de som arbeider med mat, har kunnskap om næringsmiddelhygiene som står i forhold til oppgavene.

De enkelte virksomhetenes etterlevelse av regelverket skal til sammen sikre at maten er trygg og egnet når vi skal innta den. Mattilsynet fører tilsyn med at lover og regler i forbindelse med produksjon og omsetning av matvarer overholdes.

Mer informasjon finner du på Mattilsynets hjemmesider og Matportalen: