Hvordan brukes pengene fra klima- og skoginitiativet?

Det Norske klima- og skoginitiativet ble etablert i 2008. Siden 2010 har det årlig blitt utbetalt mellom 2 og 3 milliarder kroner kroner for å redusere avskogingen i tropiske skogland. Pengene har dels gått direkte til samarbeidslandene, dels til regioner og dels til globale initiativer og fond i regi av store institusjoner som FN eller Verdensbanken.

Oversikt over samarbeidsland, prosjekter og utbetalinger

Vestafrikansk regnskog
Å ta vare på verdens regnskoger kan bidra med opptil 30 prosent av løsningen på klimaproblemet. Siden 2008 har Norge brukt 2-3 milliarder kroner årlig på å hjelpe tropiske regnskogsland med dette. Foto: Arild Skedsmo/KLD

Målet er å bidra til reduserte klimautslipp fra avskoging eller forringelse av skoger.  Samtidig skal hensynet til biologisk mangfolk og lokalbefolkning ivaretas. Dette er anerkjent som et effektivt virkemiddel mot klimaendringer i den internasjonale klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.  Prinsippet kalles REDD+.

 Pengene blir brukt til mange forskjellige formål men de utbetales i tre faser:  

  • Fase I: Støtte til land med tropisk skog til å utvikle planer og strategier for hvordan de skal forberede seg på redusere avskogingen.  
  • Fase II: Støtte til land med å bygge opp lovverk, institusjoner, måleverktøyer og kontrollmekanismer for å sikre at avskogingen faktisk går ned.  
  • Fase III: Betaling for faktisk oppnådde resultater i form av redusert avskoging sammenlignet med tidligere år.  De største utbetalingene er knyttet til denne fasen.

I tabellen under finner du en oversikt over de største støttemottakerne til klima- og skoginitiativet fram til og med i dag. Trykk på lenken til hvert land eller prosjekt for å mer informasjon om landet, om regnskogen der, og om de prosjektene Norge støtter.  For detaljer om øvrige utbetalinger, vennligst kontakt kldinfo@kld.dep.no

Land

Siste år (1000 kr)

Totalt tom. 2016 

Brasil  860.300  7.369.180
Indonesia 375.000  919.690
Guyana  11.660  1.032.338
Colombia  105.435  105.435
Tanzania  14.749  354.369
Vietnam  35.000  135.000
Etiopia  38.513  234.111
Peru  55.484  56.504
Liberia  103.808  143.808
Kongobassenget  361.602  586.306
Sivilsamfunn  302.248  1.845.819
UN-REDD programmet  80.000  1.569.675
FCPF - Readiness fund  20.000  439.231
Grønn økonomi initiativer  16.670  336.720
Privat sektor initiativer  63.433  112.713
Urfolk  4.325  40.325
Andre  103.764 543.795
Totalt  2.551.991  19.488.963
Administrasjon 94.945 470.731

 

Latin-Amerika utbetalinger 2008 - 2016

Brasil

Betaling for oppnådde resultater (utslippsreduksjoner fra avskoging i Amazonas): 7 369 millioner NOK 

Utbetalt til Amazonasfondet i den brasilianske utviklingsbanken. 

Mer om prosjektene i Amazonasfondet. I tillegg går det penger til prosjekter i Brasil fra klima- og skogstøtten til sivilt samfunn, som forvaltes av Norad. Mer om disse prosjektene her.

Colombia 105,4 millioner NOK utbetalt for redusert avskoging i Colombiansk Amazonas i 2013 og 2014, kanalisert gjennom Tysklands REDD Early Mover Program. I tillegg går det penger til prosjekter i Brasil fra klima- og skogstøtten til sivilt samfunn, som forvaltes av Norad. Mer om disse prosjektene her.
Guyana 970 millioner NOK er betaling for Guyanas avskogingsresultater fra 2009 til 2012 (avskogingen holdes på svært lavt nivå). Les mer om hvordan støtten til Guyana beregnes.
Oppstartstøtte: 24 millioner NOK  kanalisert gjennom Conservation International til Guyanas arbeid med å bl.a bygge opp et nasjonalt system for skogovervåking og karbonmåling (MRV-system). Et slikt system er grunnleggende for å kunne måle endringer i skogdekket. Les mer om dette i bakgrunnsartikkelen om skogovervåking og karbonmåling. 
Mexico 76 millioner NOK til videreutvikling av Mexicos avanserte systemer for skogovervåking og karbonmåling (MRV-system), samt arbeid for å dele denne informasjonen med andre tropiske skogland som er i ferd med å bygge opp sine systemer. Samarbeidet med Mexico ble avsluttet i 2015.
Peru 56 millioner NOK
   

 

Afrika utbetalinger 2008-2016

Central African Forest Initiative (CAFI) Total: 310 millioner NOK
CARPE (US-AID) Total: 114,3 millioner NOK
UNDP in Central Africa Total: 31,8 millioner NOK
Congo Basin Forest Fund (CBFF) Total: 500 millioner NOK
Etiopia 234 millioner NOK i støtte til arbeidet med Etiopias utviklingsplan (Climate Resilient Green Economy).
Liberia Total: 100 millioner NOK
Tanzania

354 millioner NOK

til utvikling av en nasjonal REDD+-strategi samt støtte til pilotprosjekter i regi av sivilsamfunnsorganisasjoner, og støtte til forskning og kompetansebygging. Støtten forvaltes av ambassaden i Dar es Salaam.  For detaljer, se ambassadens hjemmesider.

   

 

Sørøst-Asia utbetalinger 2008-2016

Indonesia

Totalt i Indonesia: 920 millioner NOK

Del av klima- og skogpartnerskapet: Oppstartstøtte: 180 millioner NOK til etablering av nødvendige institusjoner og reformer, kartlegging av Indonesias skoger og torvmyrer etc. Videreført med ytterligere 33 millioner NOK i 2013 og 93 millioner NOK i 2014. 110 millioner til UNDP i 2015, blant annet til forebygging og bekjempelse av branner i skog og torvmyr. I 2016 ble det bl.a. utbetalt 230 mill. kroner til den nye enheten for bevaring av torvmyr (BRG).

I Indonesia kanaliseres støtten fra Norge bl.a. gjennom FNs utviklingsprogram (UNDP). Det er også gitt støtte til aktiviteter i regi av sivilt samfunn, bl.a. til fremme av grønn økonomisk vekst, kunnskapsspredning om klima- og skogtiltak og bekjempelse av ulovlig hogst.

Mer om prosjekter i Indonesia fra støtteposten til sivilt samfunn, som forvaltes av Norad her.

Vietnam 135 millioner NOK til regionale pilotprogrammer og bygging av nasjonale institusjoner, med sikte på å gjøre Vietnam i stand til å motta resultatbasert støtte fra 2015.
Myanmar 540.000 NOK til forberedende REDD+-arbeid.
   

 

Globale programmer og tematiske satsinger

 

 

Myanmar

 540.000 NOK til forberedende REDD+-arbeid.

FNs klima- og skogprogram
(UN-REDD Programme)

1,57 milliarder NOK til å bistå utviklingslandene innenfor følgende prioriterte områder: å utvikle nasjonale systemer for skogovervåking og karbonmåling (MRV-system), urfolk og lokalsamfunns rettigheter, biologisk mangfold, grønn økonomi, godt styresett og antikorrupsjon.

Mer om FNs klima- og skogprogram

Forest Carbon Partnership Facility
(administreres av Verdensbanken)

Readinessfondet: 439 millioner kroner NOK

Karbonfondet: 1480 millioner kroner NOK

Forest Investment Program 
(del av Verdensbankens Climate Investment Funds)

855 millioner NOK

Bio Carbon Fund

GGGI

690 millioner NOK

116 millioner NOK

Kongobassenget (CBFF, Carpe, CAFI)

1 086 millioner NOK

Sivilt samfunn og kunnskapsinstitusjoner 
(forvaltes av Norad)

 

Diverse 

1,85 milliarder NOK til sivilsamfunnsorganisasjoner og kunnskapsinstitusjoner.  Se flere detaljer her, eller besøk Norads hjemmesider.

748 millioner NOK (blant annet Global Forest Watch, New Climate Economy, evalueringer, WAVES, Global Forest Observation Initiative, Interpol, Norsk Romsenter)