Hvordan brukes pengene?

Her finner du en oversikt over de største utbetalingene fra klima- og skogsatsingen. For detaljer om øvrige utbetalinger, vennligst kontakt kldinfo@kld.dep.no

I tabellen under finner du en oversikt over de største støttemottakerne til klima- og skoginitiativet fram til des 2015. Beløpene er rundet av til nærmeste million. For detaljer om øvrige utbetalinger, vennligst kontakt kldinfo@kld.dep.no

 
Brasil

Betaling for oppnådde resultater (utslippsreduksjoner fra avskoging i Amazonas): 6 509 000 000 NOK 

Utbetalt til Amazonasfondet i den brasilianske utviklingsbanken. Mer om prosjektene i Amazonasfondet.

I tillegg går det penger til prosjekter i Brasil fra klima- og skogstøtten til sivilt samfunn, som forvaltes av Norad. Mer om disse prosjektene her

Indonesia

Totalt i Indonesia: 545 millioner NOK

Del av klima- og skogpartnerskapet: Oppstartstøtte: 180 millioner NOK til etablering av nødvendige institusjoner og reformer, kartlegging av Indonesias skoger og torvmyrer etc. Videreført med ytterligere 33 millioner NOK i 2013 og 93 millioner NOK i 2014. 110 millioner til UNDP i 2015, blant annet til forebygging og bekjempelse av branner i skog og torvmyr.

Under det bilaterale skogpartnerskapet har Norge bidratt med 416 millioner kroner til Indonesia. Disse midlene er utbetalt gjennom FNs utviklingsprogram (UNDP). Det er også gitt støtte til aktiviteter i regi av sivilt samfunn, bl.a. til fremme av grønn økonomisk vekst, kunnskapsspredning om klima- og skogtiltak og bekjempelse av ulovlig hogst.

Mer om prosjekter i Indonesia fra støtteposten til sivilt samfunn, som forvaltes av Norad her

Guyana

970 millioner NOK for Guyanas avskogingsresultater fra 2009 til 2012 (avskogingen holdes på svært lavt nivå). Les mer om hvordan støtten til Guyana beregnes.
Oppstartstøtte: 24 millioner NOK kanalisert gjennom Conservation International til Guyanas arbeid med å bl.a bygge opp et nasjonalt system for skogovervåking og karbonmåling (MRV-system). Et slikt system er grunnleggende for å kunne måle endringer i skogdekket. Les mer om dette i bakgrunnsartikkelen om skogovervåking og karbonmåling.

 

Tanzania

340 000 000 NOK

til utvikling av en nasjonal REDD+-strategi samt støtte til pilotprosjekter i regi av sivilsamfunnsorganisasjoner, og støtte til forskning og kompetansebygging. Støtten forvaltes av ambassaden i Dar es Salaam. For detaljer, se ambassadens hjemmesider.

Mexico

76 millioner NOK til videreutvikling av Mexicos avanserte systemer for skogovervåking og karbonmåling (MRV-system), samt arbeid for å dele denne informasjonen med andre tropiske skogland som er i ferd med å bygge opp sine systemer.

Vietnam

Oppstartstøtte: 100 millioner NOK til regionale pilotprogrammer og bygging av nasjonale institusjoner, med sikte på å gjøre Vietnam i stand til å motta resultatbasert støtte fra 2015.

Etiopia

154 millioner NOK i støtte til arbeidet med Etiopias utviklingsplan (Climate Resilient Green Economy).

Myanmar

540.000 NOK til forberedende REDD+-arbeid.

FNs klima- og skogprogram
(UN-REDD Programme)

1,49 milliarder NOK til å bistå utviklingslandene innenfor følgende prioriterte områder: å utvikle nasjonale systemer for skogovervåking og karbonmåling (MRV-system), urfolk og lokalsamfunns rettigheter, biologisk mangfold, grønn økonomi, godt styresett og antikorrupsjon.

Mer om FNs klima- og skogprogram

Forest Carbon Partnership Facility
(administreres av Verdensbanken)

Readinessfondet: 419 millioner kroner NOK

Karbonfondet: 1479 millioner kroner NOK

Forest Investment Program 
(del av Verdensbankens Climate Investment Funds)

855 millioner NOK

Bio Carbon Fund

GGGI

690 millioner NOK

118 millioner NOK

Kongobassenget (CBFF, Carpe, CAFI)

500 millioner NOK

Sivilt samfunn og kunnskapsinstitusjoner 
(forvaltes av Norad)

 

Diverse 

1,545 milliarder NOK til sivilsamfunnsorganisasjoner og kunnskapsinstitusjoner. Se flere detaljer her, eller besøk Norads hjemmesider.

460 millioner NOK (blant annet Global Forest Watch, New Climate Economy, evalueringer, WAVES, Global Forest Observation Initiative, Interpol, Norsk Romsenter)

NB! Oversikten inkluderer de største utbetalingspostene fram til des 2015. Totalbeløpene er rundet av til nærmeste million.