Hvordan brukes pengene?

Her finner du en oversikt over de største utbetalingene fra klima- og skogsatsingen. For detaljer om øvrige utbetalinger, vennligst kontakt kldinfo@kld.dep.no

I tabellen under finner du en oversikt over de største støttemottakerne til klima- og skoginitiativet fram til des 2015. Beløpene er rundet av til nærmeste million. For detaljer om øvrige utbetalinger, vennligst kontakt kldinfo@kld.dep.no

Latin-Amerika utbetalinger 2008 - 2016

Brasil

Betaling for oppnådde resultater (utslippsreduksjoner fra avskoging i Amazonas): 7 369 millioner NOK 

Utbetalt til Amazonasfondet i den brasilianske utviklingsbanken. 

Mer om prosjektene i Amazonasfondet. I tillegg går det penger til prosjekter i Brasil fra klima- og skogstøtten til sivilt samfunn, som forvaltes av Norad. Mer om disse prosjektene her.

Colombia 105,4 millioner NOK utbetalt for redusert avskoging i Colombiansk Amazonas i 2013 og 2014, kanalisert gjennom Tysklands REDD Early Mover Program. I tillegg går det penger til prosjekter i Brasil fra klima- og skogstøtten til sivilt samfunn, som forvaltes av Norad. Mer om disse prosjektene her.
Guyana 970 millioner NOK er betaling for Guyanas avskogingsresultater fra 2009 til 2012 (avskogingen holdes på svært lavt nivå). Les mer om hvordan støtten til Guyana beregnes.
Oppstartstøtte: 24 millioner NOK  kanalisert gjennom Conservation International til Guyanas arbeid med å bl.a bygge opp et nasjonalt system for skogovervåking og karbonmåling (MRV-system). Et slikt system er grunnleggende for å kunne måle endringer i skogdekket. Les mer om dette i bakgrunnsartikkelen om skogovervåking og karbonmåling. 
Mexico 76 millioner NOK til videreutvikling av Mexicos avanserte systemer for skogovervåking og karbonmåling (MRV-system), samt arbeid for å dele denne informasjonen med andre tropiske skogland som er i ferd med å bygge opp sine systemer. Samarbeidet med Mexico ble avsluttet i 2015.
Peru 56 millioner NOK
   

 

Afrika utbetalinger 2008-2016

Central African Forest Initiative (CAFI) Total: 310 millioner NOK
CARPE (US-AID) Total: 114,3 millioner NOK
UNDP in Central Africa Total: 31,8 millioner NOK
Congo Basin Forest Fund (CBFF) Total: 500 millioner NOK
Etiopia 234 millioner NOK i støtte til arbeidet med Etiopias utviklingsplan (Climate Resilient Green Economy).
Liberia Total: 100 millioner NOK
Tanzania

354 millioner NOK

til utvikling av en nasjonal REDD+-strategi samt støtte til pilotprosjekter i regi av sivilsamfunnsorganisasjoner, og støtte til forskning og kompetansebygging. Støtten forvaltes av ambassaden i Dar es Salaam.  For detaljer, se ambassadens hjemmesider.

   

 

Sørøst-Asia utbetalinger 2008-2016

Indonesia

Totalt i Indonesia: 920 millioner NOK

Del av klima- og skogpartnerskapet: Oppstartstøtte: 180 millioner NOK til etablering av nødvendige institusjoner og reformer, kartlegging av Indonesias skoger og torvmyrer etc. Videreført med ytterligere 33 millioner NOK i 2013 og 93 millioner NOK i 2014. 110 millioner til UNDP i 2015, blant annet til forebygging og bekjempelse av branner i skog og torvmyr. I 2016 ble det bl.a. utbetalt 230 mill. kroner til den nye enheten for bevaring av torvmyr (BRG).

I Indonesia kanaliseres støtten fra Norge bl.a. gjennom FNs utviklingsprogram (UNDP). Det er også gitt støtte til aktiviteter i regi av sivilt samfunn, bl.a. til fremme av grønn økonomisk vekst, kunnskapsspredning om klima- og skogtiltak og bekjempelse av ulovlig hogst.

Mer om prosjekter i Indonesia fra støtteposten til sivilt samfunn, som forvaltes av Norad her.

Vietnam 135 millioner NOK til regionale pilotprogrammer og bygging av nasjonale institusjoner, med sikte på å gjøre Vietnam i stand til å motta resultatbasert støtte fra 2015.
Myanmar 540.000 NOK til forberedende REDD+-arbeid.
   

 

Globale programmer og tematiske satsinger

 

 

Myanmar

 540.000 NOK til forberedende REDD+-arbeid.

FNs klima- og skogprogram
(UN-REDD Programme)

1,57 milliarder NOK til å bistå utviklingslandene innenfor følgende prioriterte områder: å utvikle nasjonale systemer for skogovervåking og karbonmåling (MRV-system), urfolk og lokalsamfunns rettigheter, biologisk mangfold, grønn økonomi, godt styresett og antikorrupsjon.

Mer om FNs klima- og skogprogram

Forest Carbon Partnership Facility
(administreres av Verdensbanken)

Readinessfondet: 439 millioner kroner NOK

Karbonfondet: 1480 millioner kroner NOK

Forest Investment Program 
(del av Verdensbankens Climate Investment Funds)

855 millioner NOK

Bio Carbon Fund

GGGI

690 millioner NOK

116 millioner NOK

Kongobassenget (CBFF, Carpe, CAFI)

1 086 millioner NOK

Sivilt samfunn og kunnskapsinstitusjoner 
(forvaltes av Norad)

 

Diverse 

1,85 milliarder NOK til sivilsamfunnsorganisasjoner og kunnskapsinstitusjoner.  Se flere detaljer her, eller besøk Norads hjemmesider.

748 millioner NOK (blant annet Global Forest Watch, New Climate Economy, evalueringer, WAVES, Global Forest Observation Initiative, Interpol, Norsk Romsenter)

NB! Oversikten inkluderer de største utbetalingspostene fram til des 2016. Totalbeløpene er rundet av til nærmeste million.