Informasjon om medarbeidersamtaler i forbindelse med virksomhetsoverdragelse

Alle ansatte som er berørt av virksomhetsoverdragelsen, har krav på informasjon, jf. arbeidsmiljøloven § 16-6. Departementet har lagt opp til at denne informasjonen primært skal gis i medarbeidersamtaler med hver enkelt medarbeider vinter/vår 2016. Dette dokumentet gir en veiledning om innholdet i medarbeidersamtalene og når de skal gjennomføres. Informasjon om virksomhetsoverdragelse gis under forutsetning av at Stortinget treffer vedtak om lovendringer våren 2016.

 Virksomhetsoverdragelsen ut av staten til Den norske kirke medfører en rett, men ingen plikt, til å følge med til Den norske kirke som ny arbeidsgiver. Formålet med medarbeidersamtalene er å sikre at alle får lik informasjon, og at de ansatte har så god og sikker informasjon som mulig med sikte på de vurderingene de må gjøre og avgjørelsene de må treffe med hensyn til om de vil utøve sin reservasjonsrett. Samtalene med hver enkelt ansatt skal sikre at arbeidsmiljølovens krav til informasjon overholdes. Det vises for øvrig til Kulturdepartementets nettsider om forvaltningsreformen, blant annet Helhetlig plan for forberedelse og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse.  

 Ingen kan miste jobben som følge av virksomhetsoverdragelsen i seg selv. Ny kirkelig arbeidsgiver kan heller ikke ensidig endre eller frata arbeidstakeren en rettighet vedkommende har i henhold til arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet. Den nye arbeidsgiveren vil imidlertid på vanlig måte ha adgang til å gjennomføre endringer i kraft av sin styringsrett. En ny organisering av funksjoner i det nye rettssubjektet vil derfor kunne innebære enkelte endringer for arbeidstakerne etter overføringen ut av staten.

 Medarbeidersamtalene skal så langt det er mulig gi den nødvendige informasjonen om ny kirkelig arbeidsgiver og endringer i tariffavtaleforhold. Disse to punktene vil imidlertid være under utvikling gjennom 2016. Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på departementets nettside om forvaltningsreformen gjennom året. Tariffavtaler med ny kirkelig arbeidsgiver kan først inngås når Den norske kirke (Kirkerådet) har formell status som ny arbeidsgiver. Alle spørsmål knyttet til fremtidige lønns- og arbeidsforhold vil derfor ikke være fullt ut avklart før etter at virksomhetsoverdragelsen er gjennomført.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse gjelder for alle berørte embets- og tjenestemenn. Enkelte rettslige spørsmål knyttet til embetsmenn er uavklarte.

 Gjennomføringen av medarbeidersamtaler

 Arbeidsgiver skal i medarbeidersamtalene informere særskilt om følgende:

 -         Grunnen til overdragelsen og foreslått dato for overdragelsen

-          Informasjon om ny kirkelig arbeidsgiver

-          Endringer i tariffavtaleforhold

-          Pensjon

-          Reservasjons- og fortrinnsrett og fristen for å utøve slike rettigheter

-          Valgrett

-          Særskilte spørsmål vedrørende embetsmenns rettsstilling

Bakgrunnsinformasjon om de enkelte punktene og skjema for gjennomføring av samtalene finner du her.

 Tidspunkt for gjennomføring av medarbeidersamtaler

 Alle samtaler må være gjennomført innen 15. april 2016.

 Prestetjenesten

Departementet har samtale med preses i slutten av januar
Preses har samtale med biskoper 1. – 29. februar
Biskoper har samtale med proster 1. – 29. februar
Proster har samtale med prester 1. – 31. mars

Preses har samtale med generalsekretær i Bispemøtet 1. – 29. februar

 11 bispedømmekontor

Departementet har samtale med stiftsdirektørene 1. – 19. februar
Stiftsdirektør har samtale med kontoransatte 1. – 31. mars
Stiftsdirektør har samtale med øvrige ansatte tilsatt av bispedømmerådet (prostesaksbehandlere,samiske kirketolker mv.) 1. – 31. mars
Stiftsdirektør i Nord-Hålogaland bispedømme har samtale med ansatte i Svalbard kirke 1. – 31. mars
Stiftsdirektøren kan delegere til avdelingsleder/seksjonssjef å ha medarbeidersamtaler med sine underordnede.

 Kirkerådet

Departementet har samtale med Kirkerådets direktør i slutten av januar
Kirkerådets direktør har samtale med avdelingsledere/seksjonssjefer i Kirkerådet, Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd 1. februar – 1. mars
Avdelingsledere/seksjonssjefer har samtale med sine underordnede ansatte 1. – 31. mars

 Kirkelig utdanningssenter i Nord

Departementet har samtale med rektor 1. – 15. februar
Rektor har samtale med sine ansatte 1. – 31. mars

 

 

 

29. januar 2016