St.meld. nr. 25 (1996-97)

St meld nr 25

(1996–97)

Åpenhet og helhet

Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene

Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 18. april 1997, godkjent i statsråd samme dag.

Følg meldingen videre på www.stortinget.no