Forsiden

Kong Harald V

Hans Majestet Kongens tale til det 155. Storting ved dets åpning

Stortinget, 2. oktober 2010

Ærede President, Folkets representanter.

Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gavn for fedrelandet.

Regjeringens politikk er basert på en ambisjon om at

  • Norge skal ha den laveste arbeidsledigheten i Europa og øke verdiskapingen i hele landet,
  • vi skal forsvare, fornye og forbedre et av verdens beste velferdssamfunn,
  • vi skal lede an i den globale klimakampen.

Regjeringens mål er å gi alle mennesker i hele landet mulighet til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv.

Vår felles arbeidsinnsats er det viktigste grunnlaget for velferden. Derfor vil Regjeringen føre en ansvarlig økonomisk politikk som bidrar til rettferdighet og verdiskaping, som styrker fellesskapet og som gir trygghet for den enkelte. Budsjettpolitikken skal bidra til en stabil økonomisk utvikling både på kort og lang sikt. Regjeringen legger handlingsregelen til grunn for budsjettpolitikken.

Arbeid til alle er et hovedmål for Regjeringen. Regjeringen vil legge til rette for at også personer med redusert arbeidsevne og svak tilknytning til arbeidsmarkedet får muligheten til stabilt, inntektsgivende arbeid. Regjeringen vil følge opp avtalen om et inkluderende arbeidsliv.

Fra 1. januar 2011 iverksettes pensjonsreformen. Reformen åpner for fleksibel pensjonering fra 62 år og individuelt tilpassede løsninger i valget mellom arbeid og pensjon. Regjeringen vil, i tilknytning til de endringer som er vedtatt i folketrygdens alderspensjon, legge fram forslag til endring i uførepensjonen.

Eldre som trenger omsorgstjenester skal ha et godt tilbud. Regjeringen vil bidra til videre utbygging av tjenestene og følge opp avtalen om Omsorgsplan 2015 mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Regjeringen vil i 2011 utdype samhandlingsreformen gjennom å legge fram forslag for Stortinget om ny helse- og omsorgslov, ny folkehelselov og ny nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015. Regjeringen arbeider videre med utfordringene knyttet til kapasitet og kompetanse innen behandling, rehabilitering og ettervern for rusmiddelavhengige.

Regjeringen vil følge opp Fordelingsutvalgets innstilling og legge fram en melding til Stortinget om fordelingspolitikken.

Regjeringen planlegger å legge fram en melding til Stortinget om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet våren 2011.

Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om likelønn. Meldingen vil drøfte tiltak som kan bidra til å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

Folks evner og kunnskap er vår viktigste ressurs. Regjeringen vil derfor fortsette å satse på utdanning og forskning for å sikre den enkeltes personlige utvikling og muligheter på arbeidsmarkedet, trygge velferdssamfunnet og videreutvikle et konkurransedyktig næringsliv.

For Regjeringen er det en hovedsak å få flere til å fullføre videregående opplæring, gjennom fokus på kunnskap og tidlig innsats i hele opplæringen. Regjeringen vil rette en ekstra innsats mot ungdomstrinnet ved å styrke miljøet for læring og gjøre opplæringen mer variert og relevant for elevene. Regjeringen vil legge fram en melding for Stortinget om ungdomstrinnet.

Regjeringen vil øke antallet studieplasser i høyere utdanning for å møte veksten i ungdomskullene fram mot 2020 og behovet for kompetanse i arbeidslivet. Det blir avgjørende å sikre høy kvalitet på studietilbudet og god utnyttelse av ressursene i høyskole- og universitetssektoren i årene framover.

Regjeringen vil i samråd med kommunesektoren sikre en robust og bærekraftig kommuneøkonomi. De samlede ressursene skal brukes slik at tjenestetilbudet kan styrkes og kvaliteten forbedres.

Regjeringen vil legge fram en melding for Stortinget om utviklingen i forholdet mellom staten og kommunesektoren og prinsippene for statlig styring.

Regjeringen vil styrke det kommunale barnevernet gjennom økt kapasitet og satsing på kunnskap og kompetanse.

Regjeringens mål er at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de vil. Regjeringen vil videreføre sitt distriktspolitiske løft. Særlig vil innsatsen for å stimulere til verdiskaping og vekstkraft i kommuner og lokalsamfunn bli forsterket.

Regjeringen vil arbeide for at digital kommunikasjon skal være den primære kanalen for offentlige tjenester for å sikre enklere publikumsløsninger og effektivisering.

Vår tids største utfordring er klimaproblemene. Det krever innsats ute og hjemme.

Norge vil medvirke aktivt til at klimatoppmøtet i Mexico i november blir et viktig steg fram mot en ambisiøs global klimaavtale med bredest mulig deltakelse.

Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding til Stortinget om klimapolitikken høsten 2011, blant annet basert på forslagene i utredningen Klimakur 2020.

Regjeringen vil foreta en ny vurdering av bestandsmålene for ulv og bjørn, og invitere Stortinget til et bredt forlik om disse målene.

Norge skal være en miljøvennlig og verdensledende energinasjon, og den fornybare energiproduksjonen skal økes betydelig.

Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten.

Regjeringens mål for petroleumsvirksomheten er å sikre en langsiktig forvaltning og størst mulig verdiskaping innenfor miljømessige forsvarlige rammer. Regjeringen vil legge til rette for nye leteområder.

Regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke oljevernberedskapen langs kysten og i nordområdene. For å realisere målet om Norge som en av verdens fremste sjømatnasjoner, vil Regjeringen sikre bærekraftig forvaltning av våre havområder, marine ressurser og havbruksnæringen.

Norge skal være et foregangsland på fangst og lagring av CO2. Betydelige ressurser brukes derfor på forskning og utvikling og prosjektene på Mongstad.

Norges olje- og gassformue gir store inntekter. Regjeringen vil fortsette arbeidet med en økonomisk og etisk forsvarlig forvaltning, slik at formuen også kommer senere generasjoner til gode.

Økt verdiskaping er det sentrale i næringspolitikken.

Regjeringen vil gjennomføre en stor satsing på miljøteknologi, drøfte statlig eierskap i den kommende eierskapsmeldingen, og legge til rette for forenkling for små og mellomstore bedrifter.

Landbruket spiller en viktig rolle for bosetting, sysselsetting og verdiskaping i hele landet. Regjeringen vil videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket. Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken.

En god infrastruktur og et fungerende transportsystem i hele landet er viktig for å styrke den langsiktige verdiskapingen, trafikksikkerheten og redusere miljøulemper.  Regjeringen vil i de årlige budsjettene følge opp de ambisiøse målsettingene i Nasjonal transportplan 2010-2019.

Regjeringen vil videreføre det rekordhøye studentopptaket ved Politihøgskolen i 2011.

Regjeringen vil fortsette innsatsen for å bekjempe vold og overgrep mot kvinner og barn.

Regjeringen vil gå grundig inn i alle de viktige spørsmålene knyttet til juryordningen i domstolene og eventuelt foreslå endringer. Det er viktig med en bred løsning som sikrer lekmannsinnslaget i norske domstoler.

Regjeringen vil føre en konsekvent, rettferdig og rettssikker flyktning- og asylpolitikk. Regjeringen vil redusere antallet personer uten behov for beskyttelse som søker asyl i Norge, og raskt returnere personer som ikke har grunnlag for opphold i landet. Norsk praksis skal i hovedtrekk samsvare med praksis i andre, sammenlignbare land.

For å styrke integreringen av innvandrere vil Regjeringen fremme et lovforslag om å øke antall timer med rett og plikt til norskopplæring. Samtidig vil Regjeringen foreslå å innføre obligatoriske prøver i norsk og samfunnskunnskap.

Regjeringen vil legge til rette for at Den norske kirke kan utvikles som en levende og åpen folkekirke. Kirkeforliket skal følges opp.

Regjeringen gjennomfører kulturløftet som er den største satsingen på kunst, kultur og frivillighet noen gang.

Gjennom handlingsplanen for samiske språk vil Regjeringen styrke de samiske språkene.

Norge skal føre en aktiv og målrettet utenriks- og forsvarspolitikk som ivaretar norske interesser. Samtidig skal regjeringen fremme fredsarbeid og støtte den globale kampen mot fattigdom gjennom bistandspolitikken.

Nordområdene er Regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Regjeringen vil i 2011 legge fram en melding til Stortinget om norsk politikk på dette området.

I tillegg til å slutte opp om FN og NATO, skal regjeringen fremme en offensiv europapolitikk som ivaretar norske interesser overfor EU. Gjennom EØS-midlene vil Norge bidra betydelig til sosial og økonomisk utjevning i Europa.

Regjeringen vil modernisere Forsvaret i henhold til langtidsplanen for Forsvaret for perioden 2009 – 2012. Regjeringen vil legge særlig vekt på videreutvikling av operativ evne og tilstedeværelse i nordområdene.

Regjeringen vil opprettholde Norges bidrag til ISAF-operasjonen i Afghanistan i 2011, med økt vekt på å sette afghanske sikkerhetsstyrker i stand til å ivareta egen sikkerhet. Norge vil også opprettholde et høyt sivilt bidrag for oppbygging av det afghanske samfunn.

Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, og erklærer Norges 155. Storting for åpnet.

Gitt på Oslo slott 1. oktober 2010

Under Vår hånd og rikets segl