Offisielt fra statsråd 5. februar 2010

I statsråd i dag ble forskrift for Sjunkhatten nasjonalpark i Nordland fylke fastsatt. Sjunkhatten nasjonalpark ligger i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold og blir den 33. nasjonalparken på fastlandet i Norge.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. februar 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Samferdselsdepartementet

Prop. 70 S (2009-2010)
Kostnadsauke E6 Øyer – Tretten i Oppland
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 16. desember 2005 nr. 1494 om domssogns- og lagdømmeinndeling.

Miljøverndepartementet

Fastsetting av forskrift for Sjunkhatten nasjonalpark.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften).

3.      Styrer, utvalg m.m.

Justis- og politidepartement

Arbeidende styreleder Bjørg Tørresdal, Levanger, oppnevnes som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. mars 2010 til og med 28. februar 2014.

4.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Canberra, Siren Gjerme Eriksen, utnevnes tillike til ambassadør i Port Moresby, Papua Ny-Guinea.

Ambassadør i Canberra, Siren Gjerme Eriksen, utnevnes tillike til ambassadør i Wellington, New Zealand.

Ambassadør i Abu Dhabi, Åse Elin Bjerke, utnevnes tillike til ambassadør i Doha, Qatar.

Seniorrådgiver Knut Hermansen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeidsdepartementet

Fagdirektør Jan Hjelle utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Utnemning av prost Jan Otto Myrseth til domprost i Bergen domprosti i Bjørgvin bispedøme med tiltreding frå det tidspunktet som departementet fastset.
(Pressemelding)

Sylvia Kristin Brustad konstitueres i vikariatet som fylkesmann i Hedmark i den perioden fylkesmann Sigbjørn Johnsen er medlem av Regjeringen, og med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Vegard Sunde utnevnes til sorenskriver ved Glåmdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Ragnhild Borgerud utnevnes til tingrettsdommer ved Sarpsborg tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Anne Kamilla Silseth utnevnes til tingrettsdommer ved Stavanger tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer John Morten Svendgård konstitueres som tingrettsdommer ved Stjør- og Verdal tingrett med tiltredelse fra 8. februar 2010 til og med 31. desember 2010.

Forlenget konstitusjon av Thomas Skjelbred som førstestatsadvokat ved Økokrim inntil videre, dog ikke ut over 30. september 2010.

5.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Fastsetting av ny instruks for Det norske fredskorpset.

Olje- og energidepartementet

 AS Saudefaldene gis tillatelse til planendring for videre kraftutbygging i Saudafjellene i Sauda kommune.

Fastsetting av manøvreringsreglement for Alta kraftverk, Finnmark fylke.
(Pressemelding)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen