Offisielt fra statsråd 7. november 2014

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i yrkestransportloven.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. november 2014. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 14 L (2014-2015)
Endringar i folketrygdlova og einskilde andre lover (samleproposisjon)

Finansdepartementet
Prop. 1 S Tillegg 3 (2014-2015)
Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015
(Saldering)

Samferdselsdepartementet
Prop. 15 L (2014-2015)
Endringar i yrkestransportlova (krav om butid for utferding av kjøresetel mv.)
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Forsvarsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 21. oktober 2014 til lov om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt – verneplikt for kvinner).
Lovvedtak 1 (2014-2015). Lov nr. 66.
Endringene trer i kraft 1. januar 2015.

3. Utnevnelser mv.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Avdelingsdirektør Kjetil Moen utnevnes til ekspedisjonssjef i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet
Direktør Amund Holmsen utnevnes til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Seniorrådgiver Kjersti Mostue utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommandør Svein Erik Bakke utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

4. Andre saker

Finansdepartementet
Endring av vedtak gitt ved kongelig resolusjon 19. november 2004 om oppnevning av Petroleumsfondets etiske råd (Etikkrådet).

Statens innkrevingssentral innlemmes i Skatteetaten fra og med 1. januar 2015.

Olje- og energidepartementet
Endring av konsesjonsvilkår for regulering av Åbjøravassdraget i Bindal kommune i Nordland.
(Pressemelding)

Helgelandskraft AS gis tillatelse til utbygging av Vassenden kraftverk i Leirfjord kommune i Nordland.
(Pressemelding)

Til toppen