Offisielt frå statsrådet 21. mars 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna fastsett ei forskrift om restriktive tiltak mot personar som undergrev Ukrainas territoriale integritet.

Statsråd vart halde på Oslo slott 21. mars 2014. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 52 S (2013-2014)
Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Bosnia-Hercegovina, begge av 24. juni 2013
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 53 L (2013-2014)
Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)
(Pressemelding)

Kulturdepartementet
Prop. 54 L (2013-2014)
Endringer i åndsverksloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv)
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 25. februar 2014 til lov om endring i pasientskadeloven (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta).
Lovvedtak 36 (2013-2014) Lov nr. 7.
Loven trer i kraft 1. april 2014.
Delt ikraftsetting av lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Lovens § 13-3 andre ledd trer i kraft 1. april 2014.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 4. mars 2014 til lov om endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.
Lovvedtak 39 (2013-2014). Lov nr. 8.

3. Forskrifter

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Fastsetting av forskrift om restriktive tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1254 om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Politisk direktør Wegger Christian Strømmen utnevnes til utenriksråd i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Elisabeth Walaas utnevnes til ambassadør i Berlin med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Unni Kløvstad utnevnes til ambassadør i Canberra med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Dagfinn Sørli utnevnes til ambassadør i Tallinn med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Erling Skjønsberg utnevnes til ambassadør i Kabul med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Accra, Hege Hertzberg, utnevnes tillike til ambassadør i Conakry, Republikken Guinea.

Finansdepartementet
Direktør Jon Nicolaisen åremålsbeskikkes som visesentralbanksjef og nestleder for Norges Banks hovedstyre for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Tingrettsdommer Eirik Vikanes, advokat Ida Skirstad Pollen og tingrettsdommer Halvor Aas utnevnes til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Brynjulf Moe utnevnes til tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Politiadvokat Kåre Skognes utnevnes til tingrettsdommer ved Øst-Finnmark tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Harald Georg Venger, advokat Kine Elisabeth Steinsvik, advokat Dag Arne Ruud, lovrådgiver Anette Isachsen Kræmer og konstituert lagdommer Kjersti Buun Nygaard konstitueres som lagdommere ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra 11. august 2014 til og med 10. august 2016.

Lagdommer Torgeir Lilleland konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. juli 2014 til og med 30. juni 2016.

Seksjonsleder Svein Linga konstitueres som jordskifterettsleder ved Nord- og Midhordland jordskifterett frem til 1. oktober 2015 med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

5. Andre saker

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Anders Anundsen som settestatsråd for statsråd Monica Mæland ved behandling av klagesaker etter konkurranseloven der statseide selskaper er part eller direkte berørt av sakens utfall, og der Mæland på grunn av sitt ansvar for forvaltning av statens eierskapsinteresser i det aktuelle selskapet, er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.