Flere saker om temaet

Viser 61-80 av 57359 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • KLD - Revidert nasjonalbudsjett 2018

  15.05.2018 Artikkel Klima- og miljødepartementet

  Pengar til laksetrapp i Vefsna Klima- og miljødepartementets pressetelefon: 947 82 505

 • Avgjørelser fra Karantenenemnda

  15.05.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Brev fra Karantenenemnda.

 • Regjeringen styrker arbeidet med rus og rehabilitering i kommunene

  15.05.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har satset målrettet på å øke kapasiteten, kompetansen og kvaliteten i helse- og omsorgssektoren med en prioritering av psykisk helse og på rusfeltet. Dette arbeidet styrkes også i 2019.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2018

  15.05.2018 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Hovedbodskap frå Nærings- og fiskeridepartementet: Eit budsjett for lønnsame bedrifter og blå arbeidsplassar Pressemeldingar frå Nærings- og fiskeridepartementet:

 • Departementets vurdering av innspill til ny distriktsindeks

  15.05.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Departementet oversendte i desember 2017 utkast til ny distriktsindeks til kommuner og fylkeskommuner til orientering, samt for mulighet til å gi tilbakemelding til departementet om den nye distriktsindeksen er hensiktsmessig sammensatt ut fra

 • Distriktsindeksen er revidert

  15.05.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Departementet har nå revidert distriktsindeksen. Den nye distriktsindeksen har blitt et mer spisset verktøy for å peke ut distriktskommuner. Den er også betydelig forenklet ved at vi nå bare bruker tre indikatorer i indeksen, mot ni tidligere.

 • UD - Revidert  nasjonalbudsjett 2018

  15.05.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Regjeringen Solberg la fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018 tirsdag 15. mai. Her er viktige tall fra Utenriksdepartementet.

 • The Norwegian Fiscal Policy Framework

  15.05.2018 Artikkel Finansdepartementet

  The Government Pension Fund Global and the fiscal rule have since 2001 set out the plan for the phasing-in of petroleum income and investment returns to the Norwegian economy. The Government Pension Fund Act stipulates that the State’s net cash flow

 • Betre skattereglar for naturalytingar i arbeidsforhold

  15.05.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Mange arbeidsgjevarar opplever skattereglane for naturalytingar som uklåre og delvis utdaterte. Regjeringa legg no fram endringar som vil klårgjere viktige delar av regelverket. Det vil verte enklare å gjere ting rett.

 • Samanhengande motorveg heilt fram til Øyer

  15.05.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi ønsker å gje trafikantane ei meir eins oppleving av nye vegprosjekt. Derfor går vi inn for at Nye Veier AS også skal bygge ny veg med 110 km/t fartsgrense frå Ensby til Øyer i Oppland, seier samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2018: Regjeringen styrker eldreomsorgen

  15.05.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen forsetter å styrke eldreomsorgen i Norge. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke tilsagnsrammen for heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsboliger. Regjeringen foreslår også å starte arbeidet med eldrereformen Leve Hele

 • Enklare skattereglar for utanlandske arbeidstakarar

  15.05.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringa foreslår enklare skattereglar for utanlandske arbeidstakarar på mellombels opphald.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2018: Regjeringen foreslår å utvide tilbudet for MMR-vaksinen

  15.05.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår gratis vaksine mot meslinger og rubella (MMR-vaksine), til personer som ikke er vaksinert i barnevaksinasjonsprogrammet.

 • Klart for ny Skarvbergtunnel

  15.05.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen satser kraftig på å gjøre veiene i Norge sikre. Nå er det klart for oppstart av E69 Skarvbergtunnelen. Folk i Finnmark og turister på vei til Nordkapp har ventet på dette lenge. Med finansieringsopplegget klart og 70 millioner kroner

 • Regjeringa satsar på IKT-forsking og grøn vassteknologi

  15.05.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa føreslår i revidert nasjonalbudsjett å løyve 17,5 millionar kroner til etablering av Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur. Regjeringa vil også styrke kompetansen i kryptologi, og det skal bli lettare å bygge fleire

 • Aukar satsinga mot mobbing og ekstremisme, og satsinga for fleire lærarar

  15.05.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil doble løyvinga til handhevingsordninga for mobbesaker frå 17 til 34 millionar kroner i 2018. Regjeringa styrker kampen mot ekstreme haldningar. Regjeringa aukar også satsinga for å rekruttere fleire lærarar.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Følger opp Stortingets vedtak om landmaktproposisjonen

  15.05.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen har fulgt opp Stortingets vedtak om landmaktproposisjonen. Det legges frem en helhetlig plan som følger opp Stortingets vedtak, inkludert en plan for delt helikopterløsning.

 • Regjeringa innfører norm for lærartettleik i grunnskolen frå hausten 2018

  15.05.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil øyremerke 700 millionar kroner til kommunane for å innføre lærarnorma hausten 2018. - Ingen elevar skal gå ut av grunnskolen utan å ha lært å lese, skrive og rekne skikkeleg. Elevar som slit må få hjelp tidleg i skoleløpet, slik at

 • Foreslår at Rindal, Jevnaker og Lunner får bytte fylke

  15.05.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at Stortinget fatter vedtak om at Rindal, Jevnaker og Lunner endrer fylkestilhørighet. - I tråd med kommunenes ønsker foreslår jeg at vi endrer de nye fylkesgrensene slik at hverdagen for innbyggerne

 • Revidert nasjonalbudsjett: 25 nye Flirt-tog og betre nettdekning om bord

  15.05.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Passasjertala viser at stadig fleire reiser med tog. Utviklinga er gledeleg og illustrerer at jernbanesatsinga til regjeringa gir effekt. Men fleire reisande betyr at det blir behov for fleire tog. I tillegg er ein del av togflåten utdatert og