Hva er eksportkontroll?

Eksportkontrollen retter seg mot to formål: 1) å sikre at eksporten av forsvarsmateriell fra Norge skjer i tråd med norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk og 2) at eksporten av flerbruksvarer ikke bidrar til spredning av masseødeleggelsesvåpen (kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen) samt leveringsmidler for slike våpen.

Kontrollen hjemlet i lov og forskrift. Det er utarbeidet retningslinjer for departementets behandling av søknader om eksport av våpen, ammunisjon og annet militært materiell, teknologi og tjenester for militære formål (”forsvarsmateriell”). Utenriksdepartementet er gitt myndighet til å forvalte loven og utarbeide forskrifter og retningslinjer for å sikre gjennomføring av kontrollen.

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan utføres uten utførselslisens utstedt av Utenriksdepartementet. Dette gjelder forsvarsmateriell beskrevet på Liste I. Videre gjelder det sivile varer, teknologi og tjenester med potensiell militær anvendelse (flerbruksvarer/”dual use”) beskrevet på Liste II. Listene er forhandlet innenfor det multilaterale eksportkontrollsamarbeidet som Norge deltar i.

Varelistene er del av forskriftsverket og blir oppdatert og ajourført jevnlig. I tillegg til lisensplikten som følger av listene, angir eksportkontrollforskriften også lisensplikt knyttet til formidling av varer og teknologi mellom to tredjeland, samt for for enhver vare, teknologi eller tjeneste under visse omstendigheter. Disse generalklausulene er kjent som «catch all». Videre er det lisensplikt for materiell som har vært særlig konstruert eller modifisert for militært formål, uavhengig av materiellets tilstand på eksporttidspunktet.

En viktig forutsetning for lisens er at det foreligger adekvat dokumentasjon for sluttbruk. Departementet kan også sette vilkår for lisenser.

Seksjon for eksportkontroll er ansvarlig for gjennomføring og forvaltning av eksportkontrollen, både når det gjelder politiske rammer, utarbeidelse av regelverk og behandling av søknader om lisenser