Hva er eksportkontroll?

Hvem som får motta hva av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi, kunnskap og tjenester er en av de mest direkte måtene å påvirke militære styrkeforhold på. Eksportkontroll er sikkerhetspolitikk i praksis.

Eksportkontrollens formål

Eksportkontrollen retter seg mot to formål:

  1. å sikre at eksporten av forsvarsmateriell fra Norge skjer i tråd med norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk og
  2. at eksporten av flerbruksvarer ikke bidrar til spredning av masseødeleggelsesvåpen (kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen) samt leveringsmidler for slike våpen.

Eksportkontroll innebærer at forsvarsmateriell og flerbruksvarer, teknologi og tjenester ikke kan utføres uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Hvilke varer som er regulert og krever lisens er definert i to varelister. Begge disse er vedlegg til eksportkontrollforskriften.

Vareliste I gjelder forsvarsmateriell. Dette omfatter:

  • Våpen
  • Ammunisjon
  • Annet militært utstyr

Vareliste II omfatter flerbruksvarer. Dette er varer som i utgangspunktet er sivile varer, men som også har militære anvendelsesområder. 

Eksportkontroll er sikkerhetspolitikk i praksis

Det er viktig at Norge gjennom kontroll med eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer sikrer at norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk blir ivaretatt. Forsvarsmateriell har stor betydning for den militære kapasiteten til land og andre mottakere. Besittelse av ulike typer materiell har en direkte innvirkning på sikkerhetssituasjon og maktbalansen i konflikter og mellom aktører.

Et overordnet hensyn er at eksport ikke skal bidra til spredning av masseødeleggelsesvåpen eller leveringsmidlene for slike våpen.

Forsvarsmateriell og flerbruksvarer er på grunn av sine anvendelser ikke som alle andre varer. Myndighetene tar ansvar for en ansvarlig og effektiv kontroll med eksport av slike varer, teknologi og tjenester og kunnskap relatert til dette.

Nasjonale og internasjonale forpliktelser

Kontrollen med eksport av forsvarsmateriell baserer seg på nasjonal politikk. Kontrollen med eksport av forsvarsmateriell skal forvaltes i tråd med Stortingets forutsetninger, formulert i Stortingets vedtak av 1959 og presisering av 1997.

Stortingets forutsetninger legger avgjørende vekt på at eksport av våpen og ammunisjon fra Norge må bare skje etter en omhyggelig vurdering av de uten- og innenrikspolitiske forhold i vedkommende område, inkludert spørsmål knyttet til demokratiske rettigheter og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Eksportkontroll er en måte for Norge å stå sammen med våre allierte og likesinnede land i å effektivt påvirke internasjonal sikkerhet. I tillegg er Norge gjennom internasjonale forpliktelser, konvensjoner og folkeretten forpliktet til at eksportkontrollen ivaretar hensyn til menneskerettigheter, demokratiske rettigheter, regional fred, sikkerhet og stabilitet.

Norsk eksportkontroll gjennomfører også restriktive tiltak og sanksjoner vedtatt av FN og EU.

Industriens adgang til å eksportere

En robust og moderne forsvarsindustri er viktig for å sikre både norsk og internasjonal tilgang til nødvendige varer for territorielt forsvar og til å kunne bidra til global sikkerhet. Forvarsindustrien er avhengig av å kunne eksportere og delta i internasjonalt utviklings- og produksjonssamarbeid. Eksportkontroll legger til rette for at handelen med forsvarsmateriell skjer innenfor tydelige og forutsigbare rammer.

Om Eksportkontrollen

Seksjon for eksportkontroll i Utenriksdepartementet er ansvarlig myndighet for gjennomføring og forvaltning av eksportkontrollen i Norge.

Utenriksdepartementets oppgaver. UD mottar og behandler søknader om eksportlisenser. En del av dette arbeidet er å veilede bedrifter og andre aktører som skal søke lisens eller har andre har spørsmål om eksportkontroll.

I tillegg driver UD med informasjonsvirksomhet til næringsliv, advokatselskaper, teknologimiljøer og forsknings- og utdanningsinstitusjoner slik at disse skal ha god og oppdatert kunnskap om eksportkontroll.

UD har også ansvar knyttet til utviklingen av politikken på feltet. UD bidrar med fagkunnskap og råd til regjeringen og Stortinget om politiske rammer for eksportkontrollen. UD utarbeider regelverk, retningslinjer og veiledninger for industrien og alle andre som må forholde seg til eksportkontroll.

Seksjon for eksportkontroll i UD har tverrfaglig kompetanse som inkluderer teknisk kunnskap, jus, samfunnsvitenskap, erfaring fra industri og Forsvaret.

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

UD samarbeider med andre departementer og tjenester som blir berørt av spørsmål og vurderinger knyttet til eksportkontroll, for eksempel Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

UD samarbeider med Tolletaten som gjennomfører kontroll av varer som krysser norsk grense, og med PST som har ansvar for å etterforske saker som gjelder brudd på eksportkontrolloven.

Oversikt over internasjonale samarbeidsforum

Norge deltar gjennom UD i internasjonale samarbeidsfora og regimer for eksportkontroll. I disse samarbeidene  utarbeides varelister for både forsvarsmateriell og flerbruksvarer i fellesskap, og landene utveksler oppdatert kunnskap og erfaring om eksportkontroll. De viktigste samarbeidene Norge deltar i er Wassenaar Arrangement for konvensjonelle våpen, Missile Technology Control Regime for missilteknologi og leveringssystemer for masseødeleggelsesvåpen, Nuclear Suppliers Group for kjerneteknologi og Australia Group for kjemiske og biologiske varer og produksjonsutstyr.