Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2021 fra Landbruks- og matdepartementet

Endringer i lov om dyrevelferd

Stortinget vedtok 7. juni 2021 endringer i lov om dyrevelferd. Endringene trer i kraft 1. juli 2021. Bestemmelsene om avl er presisert, slik at det tydelig fremgår at avlsorganisasjoner og raseklubber er omfattet. Lovens bestemmelse om ansvar for kostnader dersom tilsynsmyndigheten må gjennomføre tiltak er endret, slik at det kan vedtas kostnadsansvar også for andre ansvarlige enn dyreholdere. Gjeldende bestemmelse om etablering av registre med personopplysninger oppheves, og det er gitt en ny bestemmelse om behandling av personopplysninger som er tilpasset personvernforordningen.

Endringer i viltloven

Endringer i viltloven § 20 tredje ledd om bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin trer i kraft 1. juli 2021. Endringene innebærer at det er tillatt å bruke kunstig lys, f.eks. nattoptikk, ved jakt på villsvin når jakten foregår i åpent terreng eller ved åteplass. Kunstig lys kan også benyttes ved ettersøk av påskutt villsvin.

Videreføring av den midlertidige forskriften på sertifikatene (plantehelse)

Forskriften åpner for at skannede kopier av sertifikater, på visse vilkår, aksepteres ved importkontrollen på grensekontrollstasjonene i tilfeller der det ikke har vært mulig å framskaffe originale papirsertifikater. Bakgrunnen for forskriftsforslaget er at situasjonen med utbrudd av Covid-19 vedvarer, og at tilsvarende forlengelse er fastsatt i EU sitt plantehelseregelverk. I endringsforskriften er gyldigheten forlenget til 1. september 2021.

Ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser

Regelverket som gjelder stevneveterinærordningen og bruk av dyr i konkurranser er oppdatert. I tillegg vil det nye regelverket omfatte både hest og hund. Både trening til og bruk av dyr i konkurranser omfattes. Offentlig stevneveternærtjeneste opprettholdes for trav- og galoppsporten.

Forskriftsendringer i forbindelse med Reindriftsavtalen 2021/2022

I tillegg oppheves forskrift 17. juni 2009 nr. 659 om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel, og erstattes av forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap, fødsel og adopsjon. Det innføres også forskrift om tilskudd til utgifter ved fôring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite.