Prop. 149 L (2020–2021)

Endringer i viltloven (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin)

Landbruks- og matdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 20 tredje ledd. Departementet foreslår å innføre et nytt unntak fra forbudet mot bruk av kunstig lys i jaktøyemed, slik at det kan åpnes for utvidet bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget