Prop. 149 L (2020–2021)

Endringer i viltloven (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Landbruks- og matdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 20 tredje ledd andre punktum.

Departementet foreslår å innføre et nytt unntak fra forbudet mot bruk av kunstig lys i jaktøyemed, slik at det kan åpnes for utvidet bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin. Endringene vil bidra til en mer effektiv jakt på villsvin.

Bakgrunnen for at departementet fremmer en egen lovproposisjon om dette nå, er behovet for en rask gjennomføring av nødvendige tiltak som kan bidra til å redusere bestanden av villsvin i Norge. Det pågår et arbeid med å gjennomgå og modernisere viltloven, men denne lovprosessen vil foregå over en lengre periode, da det er et omfattende arbeid som innebærer en revisjon av hele loven.