Prop. 149 L (2020–2021)

Endringer i viltloven (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Landbruks- og matdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i viltloven (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i viltloven (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin) i samsvar med et vedlagt forslag.