Prop. 149 L (2020–2021)

Endringer i viltloven (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin)

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet legger til grunn at endringene i viltloven ikke vil medføre nevneverdige administrative og økonomiske konsekvenser.

Endringene vil legge til rette for en mer effektiv jakt på villsvin og bidra til at regjeringens mål om færrest mulig villsvin spredt ut over et minst mulig område kan nås. En reduksjon i villsvinbestanden er et viktig forebyggende tiltak for å redusere risikoen for afrikansk svinepest i Norge. Spredning av denne sykdommen i Norge vil påføre både offentlig og privat sektor betydelige kostnader. I tillegg vil en reduksjon i villsvinbestanden bidra til å redusere risikoen for skader i landbruket og redusere trafikkpåkjørsler med videre. Disse forholdene kan føre til store samfunnskostnader dersom bestandsutviklingen ikke kontrolleres, og forslaget vil dermed kunne få positive økonomiske konsekvenser.