Prop. 149 L (2020–2021)

Endringer i viltloven (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin)

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til lovforslaget

Til viltloven § 20 tredje ledd andre punktum

Viltloven § 20 tredje ledd andre punktum gjelder forbud mot bruk av kunstig lys i jaktøyemed.

Med kunstig lys menes lys som ikke stammer fra naturen i form av direkte eller indirekte lys fra solen eller månen. Innholdet i begrepet kunstig lys er nærmere beskrevet i punkt 4.2. Begrepet må tolkes i lys av samfunnsutviklingen, noe som også er i tråd med forvaltningspraksis.

Endringen i tredje ledd andre punktum bokstav b innebærer at bruk av kunstig lys kan benyttes ved ettersøk av påskutt villsvin. Med «ettersøk» menes søket som finner sted dersom man ikke finner det påskutte dyret gjennom den umiddelbare undersøkelsen av og rundt skuddstedet, jf. Prop. 161 L (2012–2013) Endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv. side 24.

Ny bokstav d åpner for at bruk av kunstig lys kan benyttes ved jakt på villsvin. Forutsetningen er at jakten foregår i åpent terreng eller ved åteplass. Med «åpent terreng» menes her terreng som stort sett er fritt for hindringer som bygninger og trær. Eksempler på dette er åker, eng og beitemark. Det kan også være åpne arealer på skogsmark, som hogstflater, naturlige åpninger uten høyt feltsjikt- og buskvegetasjon og områder der skogen er høystammet og glissen. Med «åteplass» menes steder hvor det blir lagt ut åte for å tiltrekke seg villsvin.

Bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt villsvin etter bokstav b kan skje uavhengig av om ettersøket foregår i åpent terreng eller ved åteplass.