Høring av endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.)

Landbruks- og matdepartementet foreslår, i samarbeid med Klima- og miljødepartementet, endringer i lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (utøvelsesforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.01.2021

Vår ref.: 20/1300

Landbruks- og matdepartementet foreslår, i samarbeid med Klima- og miljødepartementet, endringer i lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (utøvelsesforskriften).

Forslaget innebærer at synlig bevegelig lys (lommelykt) og nattoptikk kan benyttes ved ordinær jakt på villsvin med visse begrensninger. Forslaget vil bidra til at regjeringens målsetting om færrest mulig villsvin spredt over et minst mulig område følges opp.

I tillegg foreslår departementene en tydeliggjøring av hva som menes med begrepet "kunstig lys" i viltloven, og en tydeliggjøring av skillet mellom ordinær jakt og fangst av høstbare arter og avliving av vilt etter lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18.

Det foreslås også strukturelle endringer ved å samle og videreføre gjeldende unntak fra forbudet mot bruk av kunstig lys i utøvelsesforskriften.

Frist for å sende inn høringssvar er tirsdag 5. januar 2021.

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2766022/

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Hanne Klægstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Kristian Buan
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

Kopi: Klima- og miljødepartementet

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Animalia

Postboks 396 - Økern

0513

OSLO

Artsdatabanken

 

7491

TRONDHEIM

Den Norske Turistforening

Youngstorget 1

0181

OSLO

Dyrevernalliansen

Brenneriveien 7

0182

OSLO

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030

OSLO

Finnmarkseiendommen

Postboks 133

9811

VADSØ

Fremtiden i våre hender

 

 

 

Friluftsrådenes Landsforbund

Eyvind Lyches vei 23B

1338

SANDVIKA

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030

OSLO

Høgskolen i Innlandet

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030

OSLO

Klima- og miljødepartementet

Postboks 8013 Dep

0030

OSLO

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postboks 8112 Dep

0030

OSLO

KS

Postboks 1378 Vika

0114

OSLO

Landbruksdirektoratet

Postboks 1450 Vika

0116

OSLO

Mattilsynet

Postboks 383

2381

BRUMUNDDAL

Miljødirektoratet

Postboks 5672 Torgarden

7485

TRONDHEIM

Natur og Ungdom

Postboks 4783 Sofienberg

0506

OSLO

Naturvernforbundet

Mariboesgate 8

0183

OSLO

NOAH - for dyrs rettigheter

Dronningens gate 13

0152

OSLO

Norges Bondelag

Postboks 9354 Grønland

0135

OSLO

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Postboks 94

1378

NESBRU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Postboks 5003

1432

ÅS

Norges Miljøvernforbund

Postboks 593

5806

BERGEN

Norges skogeierforbund

Postboks 1438 Vika

0115

OSLO

Norges teknisk-naturvitenskaplig universitet

 

7491

TRONDHEIM

Norsk Almenningsforbund

Industrivegen 10

2690

SKJÅK

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Akersgata 41

0158

OSLO

Norsk institutt for naturforskning

Postboks 5685 Sluppen

7485

TRONDHEIM

Norsk Kennel Klub

Postboks 163 - Bryn

0611

Oslo

Norsk sau og geit

Postboks 104

1431

ÅS

Norske reindriftsamers landsforbund

Postboks 508

9255

TROMSØ

NORSKOG

Postboks 123 Lilleaker

0216

OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet

Postboks 8090 Dep

0032

OSLO

Politidirektoratet

Postboks 2090 Vika

0125

OSLO

Rådet for dyreetikk

c/o Veterinærinstituttet

0106

OSLO

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Postboks 6784 St. Olavs plass

0130

OSLO

Sametinget

Avjovargeaidnu 50

9730

KARASJOK

Skogkurs - Skogbrukets kursinstitutt

Honnevegen 60

2836

BIRI

Statskog SF

Postboks 63 Sentrum

7801

NAMSOS

Universitetet i Agder

 

 

 

Universitetet i Bergen

 

 

 

Universitetet i Oslo

Postboks 1072 Blindern

0316

OSLO

Universitetet i Stavanger

 

 

 

Universitetet i Tromsø

 

9037

TROMSØ

Utmarkskommunens Sammenslutning

Postboks 1148 Sentrum

0104

OSLO

Veterinærinstituttet

Postboks 750 Sentrum

0106

OSLO

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Postboks 222 Skøyen

0213

OSLO

WWF-Norge - World Wildlife Fund

Postboks 6784 St. Olavsplass

0130

OSLO

Økokrim